Sidebar
鑲嵌槽
【溫泉金猴】服裝
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
精英·雪崩頭盔α
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩鎧甲α
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩腕甲α
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩腰甲α
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩護腿α
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
合計 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
鑲嵌槽
精英·雪崩頭盔β
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩鎧甲β
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩腕甲β
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩腰甲β
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
精英·雪崩護腿β
154 ~ 192 -3 +2 +4 -1 -1
合計 770 ~ 960 -15 +10 +20 -5 -5
鑲嵌槽
精英·死滅頭盔α
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅鎧甲α
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅腕甲α
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅腰甲α
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅護腿α
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
合計 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
鑲嵌槽
精英·死滅頭盔β
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅鎧甲β
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅腕甲β
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅腰甲β
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
精英·死滅護腿β
156 ~ 194 -2 +4 +1 +1 -3
合計 780 ~ 970 -10 +20 +5 +5 -15
鑲嵌槽
精英·帝王皇冠α
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王鎧甲α
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王腕甲α
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王腰甲α
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王護腿α
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
合計 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
鑲嵌槽
精英·帝王皇冠β
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王鎧甲β
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王腕甲β
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王腰甲β
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
精英·帝王護腿β
156 ~ 194 +3 -3 -3 +1 +1
合計 780 ~ 970 +15 -15 -15 +5 +5
鑲嵌槽
5
精英·鋼龍強力α
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍恐懼α
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍剛強α
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍安穩α
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍踏實α
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
合計 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
鑲嵌槽
2
精英·鋼龍強力β
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍恐懼β
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍剛強β
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍安穩β
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
精英·鋼龍踏實β
156 ~ 194 +2 +4 -3 -2
合計 780 ~ 970 +10 +20 -15 -10
鑲嵌槽
精英·麒麟角α
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟服飾α
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟長腕甲α
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟腰環α
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟護脛α
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
合計 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
鑲嵌槽
精英·麒麟角β
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟服飾β
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟長腕甲β
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟腰環β
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
精英·麒麟護脛β
154 ~ 192 -3 -2 -2 +4 +2
合計 770 ~ 960 -15 -10 -10 +20 +10
鑲嵌槽
精英·觸角頭盔α
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角鎧甲α
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角腕甲α
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角腰甲α
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角護腿α
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
合計 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
鑲嵌槽
精英·觸角頭盔β
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角鎧甲β
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角腕甲β
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角腰甲β
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
精英·觸角護腿β
158 ~ 196 -3 +4 +3 -2
合計 790 ~ 980 -15 +20 +15 -10
鑲嵌槽
精英·狂紋頭盔α
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋鎧甲α
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋腕甲α
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋腰甲α
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋護腿α
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
合計 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
鑲嵌槽
精英·狂紋頭盔β
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋鎧甲β
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋腕甲β
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋腰甲β
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
精英·狂紋護腿β
166 ~ 204 +1 +1 +1 -3 -3
合計 830 ~ 1020 +5 +5 +5 -15 -15
鑲嵌槽
精英·迦樓羅頭盔α
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅鎧甲α
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅腕甲α
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅腰甲α
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅護腿α
162 ~ 200 -2 -3 +3
合計 810 ~ 1000 -10 -15 +15
鑲嵌槽
精英·迦樓羅頭盔β
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅鎧甲β
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅腕甲β
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅腰甲β
162 ~ 200 -2 -3 +3
精英·迦樓羅護腿β
162 ~ 200 -2 -3 +3
合計 810 ~ 1000 -10 -15 +15
鑲嵌槽
精英·公會成果頭飾α
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果身體α
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果腕甲α
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果腰部α
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果靴α
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
合計 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
鑲嵌槽
精英·公會成果頭飾β
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果身體β
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果腕甲β
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果腰部β
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
精英·公會成果靴β
162 ~ 200 +2 +1 +2 +1 +2
合計 810 ~ 1000 +10 +5 +10 +5 +10
鑲嵌槽
精英·金黃澄月頭盔α
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月鎧甲α
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月腕甲α
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月腰甲α
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月護腿α
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
合計 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
鑲嵌槽
精英·金黃澄月頭盔β
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月鎧甲β
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月腕甲β
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月腰甲β
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
精英·金黃澄月護腿β
162 ~ 200 +3 -2 -4 +4
合計 810 ~ 1000 +15 -10 -20 +20
鑲嵌槽
精英·銀白耀日頭盔α
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日鎧甲α
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日腕甲α
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日腰甲α
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日護腿α
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
合計 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
鑲嵌槽
精英·銀白耀日頭盔β
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日鎧甲β
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日腕甲β
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日腰甲β
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
精英·銀白耀日護腿β
164 ~ 202 +4 -3 -2 -2 +3
合計 820 ~ 1010 +20 -15 -10 -10 +15
鑲嵌槽
1
精英·鑄島熔岩頭飾α
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩皮α
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩鋼爪α
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩脊椎α
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩靴α
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
合計 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
鑲嵌槽
精英·鑄島熔岩頭飾β
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩皮β
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩鋼爪β
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩脊椎β
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
精英·鑄島熔岩靴β
160 ~ 198 +4 -3 -2 -1 -3
合計 800 ~ 990 +20 -15 -10 -5 -15
鑲嵌槽
精英·齊天毛髮α
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天衣α
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天臂甲α
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天帶α
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天腿甲α
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
合計 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
鑲嵌槽
精英·齊天毛髮β
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天衣β
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天臂甲β
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天帶β
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
精英·齊天腿甲β
170 ~ 208 +2 -5 +3 +2
合計 850 ~ 1040 +10 -25 +15 +10
鑲嵌槽
精英·鐵腕頭盔α
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕鎧甲α
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕腕甲α
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕護裙α
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕護腿α
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
合計 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
鑲嵌槽
精英·鐵腕頭盔β
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕鎧甲β
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕腕甲β
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕護裙β
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
精英·鐵腕護腿β
170 ~ 208 +3 -2 -3 +1 +1
合計 850 ~ 1040 +15 -10 -15 +5 +5
鑲嵌槽
精英‧龍紋刻印封冠α
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封鎧α
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封甲α
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封帶α
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封靴α
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
合計 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
鑲嵌槽
精英‧龍紋刻印封冠β
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封鎧β
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封甲β
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封帶β
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
精英‧龍紋刻印封靴β
168 ~ 206 +2 +1 +1 +1 -1
合計 840 ~ 1030 +10 +5 +5 +5 -5
鑲嵌槽
精英·煌黑龍智慧α
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍靈魂α
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍長腕α
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍神力α
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍細鱗α
160 ~ 198 +3 +3 +2
合計 800 ~ 990 +15 +15 +10
鑲嵌槽
精英·煌黑龍智慧β
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍靈魂β
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍長腕β
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍神力β
160 ~ 198 +3 +3 +2
精英·煌黑龍細鱗β
160 ~ 198 +3 +3 +2
合計 800 ~ 990 +15 +15 +10
鑲嵌槽
精英‧封印的龍骸布α
152 ~ 190 -3 +1 +5
合計 152 ~ 190 -3 +1 +5
鑲嵌槽
精英·皇后琴弦α
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后鎧甲α
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后腕甲α
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后腰甲α
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后護腿α
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
合計 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
鑲嵌槽
精英·皇后琴弦β
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后鎧甲β
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后腕甲β
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后腰甲β
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
精英·皇后護腿β
164 ~ 202 +3 +1 -3 +1 -2
合計 820 ~ 1010 +15 +5 -15 +5 -10
鑲嵌槽
精英·絢輝龍鎧羅頭盔α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅鎧甲α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅腕甲α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅腰甲α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅護腿α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
合計 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
鑲嵌槽
精英·絢輝龍鎧羅頭盔β
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅鎧甲β
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅腕甲β
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅腰甲β
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅護腿β
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
合計 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
鑲嵌槽
精英·觸角頭盔γ
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
精英·觸角鎧甲γ
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
精英·觸角腕甲γ
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
精英·觸角腰甲γ
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
精英·觸角護腿γ
176 ~ 214 -3 +4 +3 -2
合計 880 ~ 1070 -15 +20 +15 -10
鑲嵌槽
精英‧蒼世武士【艷髮】α
170 ~ 208 +2 +2 +3
精英‧蒼世武士【羽織】α
170 ~ 208 +2 +2 +3
精英‧蒼世武士【袖】α
170 ~ 208 +2 +2 +3
精英‧蒼世武士【帶】α
170 ~ 208 +2 +2 +3
精英‧蒼世武士【足履】α
170 ~ 208 +2 +2 +3
合計 850 ~ 1040 +10 +10 +15
鑲嵌槽
精英‧雪崩頭盔γ
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
精英‧雪崩鎧甲γ
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
精英‧雪崩腕甲γ
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
精英‧雪崩腰甲γ
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
精英‧雪崩護腿γ
180 ~ 218 -3 +2 +4 -1 -1
合計 900 ~ 1090 -15 +10 +20 -5 -5
鑲嵌槽
5
精英‧龍頭頭盔α
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍皮α
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍鋼爪α
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍脊椎α
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍靴α
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
合計 900 ~ 1090 -5 +10 +10 -20
鑲嵌槽
精英‧龍頭頭盔β
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍皮β
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍鋼爪β
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍脊椎β
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
精英‧龍靴β
180 ~ 218 -1 +2 +2 -4
合計 900 ~ 1090 -5 +10 +10 -20
鑲嵌槽
精英‧里昂面罩α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧里昂身體α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧里昂腕部α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧里昂腰部α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧里昂腳部α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
合計 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
鑲嵌槽
精英‧克蕾兒面罩α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧克蕾兒身體α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧克蕾兒腕部α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧克蕾兒腰部α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
精英‧克蕾兒腳部α
150 ~ 188 +3 +2 +3 +2
合計 750 ~ 940 +15 +10 +15 +10
鑲嵌槽
【里昂】服裝‧頭部
0 ~ 0
【里昂】服裝‧身體
0 ~ 0
【里昂】服裝‧腕部
0 ~ 0
【里昂】服裝‧腰部
0 ~ 0
【里昂】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【克蕾兒】服裝‧頭部
0 ~ 0
【克蕾兒】服裝‧身體
0 ~ 0
【克蕾兒】服裝‧腕部
0 ~ 0
【克蕾兒】服裝‧腰部
0 ~ 0
【克蕾兒】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·雪崩α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·雪崩α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·雪崩α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·雪崩α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·雪崩α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·雪崩β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·雪崩β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·雪崩β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·雪崩β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·雪崩β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·死滅α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·死滅α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·死滅α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·死滅α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·死滅α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·死滅β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·死滅β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·死滅β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·死滅β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·死滅β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·帝王α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·帝王α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·帝王α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·帝王α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·帝王α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·帝王β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·帝王β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·帝王β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·帝王β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·帝王β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·鋼龍α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·鋼龍α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·鋼龍α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·鋼龍α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·鋼龍α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·鋼龍β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·鋼龍β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·鋼龍β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·鋼龍β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·鋼龍β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·麒麟α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·麒麟α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·麒麟α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·麒麟α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·麒麟α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·麒麟β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·麒麟β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·麒麟β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·麒麟β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·麒麟β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·觸角α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·觸角α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·觸角α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·觸角α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·觸角α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·觸角β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·觸角β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·觸角β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·觸角β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·觸角β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【佯動耳飾】服裝
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·迦樓羅α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·迦樓羅α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·迦樓羅α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·迦樓羅α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·迦樓羅α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·迦樓羅β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·迦樓羅β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·迦樓羅β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·迦樓羅β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·迦樓羅β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·金黃澄月α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·金黃澄月α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·金黃澄月α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·金黃澄月α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·金黃澄月α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·金黃澄月β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·金黃澄月β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·金黃澄月β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·金黃澄月β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·金黃澄月β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·銀白耀日α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·銀白耀日α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·銀白耀日α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·銀白耀日α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·銀白耀日α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·銀白耀日β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·銀白耀日β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·銀白耀日β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·銀白耀日β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·銀白耀日β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·皇后α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·皇后α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·皇后α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·皇后α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·皇后α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·皇后β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·皇后β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·皇后β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·皇后β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·皇后β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·狂紋α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·狂紋α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·狂紋α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·狂紋α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·狂紋α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·狂紋β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·狂紋β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·狂紋β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·狂紋β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·狂紋β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【公會成果】服裝‧頭部
0 ~ 0
【公會成果】服裝‧身體
0 ~ 0
【公會成果】服裝‧腕部
0 ~ 0
【公會成果】服裝‧腰部
0 ~ 0
【公會成果】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英‧龍紋α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英‧龍紋α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英‧龍紋α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英‧龍紋α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英‧龍紋α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英‧龍紋β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英‧龍紋β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英‧龍紋β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英‧龍紋β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英‧龍紋β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·齊天α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·齊天α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·齊天α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·齊天α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·齊天α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·齊天β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·齊天β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·齊天β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·齊天β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·齊天β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·鐵腕α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·鐵腕α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·鐵腕α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·鐵腕α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·鐵腕α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·鐵腕β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·鐵腕β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·鐵腕β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·鐵腕β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·鐵腕β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·煌黑龍α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·煌黑龍α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·煌黑龍α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·煌黑龍α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·煌黑龍α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·煌黑龍β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·煌黑龍β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·煌黑龍β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·煌黑龍β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·煌黑龍β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英‧龍α】服裝‧頭部
0 ~ 0
【精英‧龍α】服裝‧身體
0 ~ 0
【精英‧龍α】服裝‧腕部
0 ~ 0
【精英‧龍α】服裝‧腰部
0 ~ 0
【精英·龍α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英‧龍β】服裝‧頭部
0 ~ 0
【精英‧龍β】服裝‧身體
0 ~ 0
【精英‧龍β】服裝‧腕部
0 ~ 0
【精英‧龍β】服裝‧腰部
0 ~ 0
【精英·龍β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·絢輝龍鎧羅α】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅α】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅α】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅α】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅α】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·絢輝龍鎧羅β】服裝·頭部
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅β】服裝·身體
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅β】服裝·腕部
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅β】服裝·腰部
0 ~ 0
【精英·絢輝龍鎧羅β】服裝·腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【封印的龍骸布】服裝
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【蒼世武士】服裝‧頭部
0 ~ 0
【蒼世武士】服裝‧身體
0 ~ 0
【蒼世武士】服裝‧腕部
0 ~ 0
【蒼世武士】服裝‧腰部
0 ~ 0
【蒼世武士】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·雪崩γ】服裝‧頭部
0 ~ 0
【精英·雪崩γ】服裝‧身體
0 ~ 0
【精英·雪崩γ】服裝‧腕部
0 ~ 0
【精英·雪崩γ】服裝‧腰部
0 ~ 0
【精英·雪崩γ】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【精英·觸角γ】服裝‧頭部
0 ~ 0
【精英·觸角γ】服裝‧身體
0 ~ 0
【精英·觸角γ】服裝‧腕部
0 ~ 0
【精英·觸角γ】服裝‧腰部
0 ~ 0
【精英·觸角γ】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【健美γ】服裝‧身體
0 ~ 0
【健美γ】服裝‧腕部
0 ~ 0
【健美γ】服裝‧腰部
0 ~ 0
【健美γ】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【內衣α】服裝‧身體
0 ~ 0
【內衣α】服裝‧腕部
0 ~ 0
【內衣α】服裝‧腰部
0 ~ 0
【內衣α】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
鑲嵌槽
【內衣β】服裝‧身體
0 ~ 0
【內衣β】服裝‧腕部
0 ~ 0
【內衣β】服裝‧腰部
0 ~ 0
【內衣β】服裝‧腳部
0 ~ 0
合計 0 ~ 0
順風護石 RARE3
攻擊 Lv1
耐毒護石Ⅰ RARE3
耐毒護石Ⅱ RARE5
耐毒護石Ⅲ RARE6
攻擊護石Ⅰ RARE3
攻擊 Lv1
攻擊護石Ⅱ RARE5
攻擊 Lv2
攻擊護石Ⅲ RARE7
攻擊 Lv3
防禦護石Ⅰ RARE3
防禦 Lv1
防禦護石Ⅱ RARE5
防禦 Lv2
防禦護石Ⅲ RARE6
防禦 Lv3
耐痺護石Ⅰ RARE3
耐痺護石Ⅱ RARE5
耐痺護石Ⅲ RARE7
耐眠護石Ⅰ RARE3
耐眠護石Ⅱ RARE5
耐眠護石Ⅲ RARE6
耐絕護石Ⅰ RARE3
耐絕護石Ⅱ RARE5
耐絕護石Ⅲ RARE6
耐爆護石Ⅰ RARE5
耐爆護石Ⅱ RARE6
耐爆護石Ⅲ RARE7
耐裂護石Ⅰ RARE4
耐裂護石Ⅱ RARE6
耐裂護石Ⅲ RARE7
耐防護石Ⅰ RARE6
耐防護石Ⅱ RARE6
龍玉 ×1
耐防護石Ⅲ RARE7
耳塞護石Ⅰ RARE6
耳塞 Lv1
耳塞護石Ⅱ RARE6
耳塞 Lv2
耳塞護石Ⅲ RARE8
耳塞 Lv3
龍玉 ×1
防風護石Ⅰ RARE3
防風護石Ⅱ RARE5
龍玉 ×2
防風護石Ⅲ RARE6
耐震護石Ⅰ RARE6
耐震 Lv1
耐震護石Ⅱ RARE7
耐震 Lv2
體力護石Ⅰ RARE3
體力護石Ⅱ RARE5
體力護石Ⅲ RARE7
治癒護石Ⅰ RARE3
治癒護石Ⅱ RARE6
治癒護石Ⅲ RARE7
早復護石Ⅰ RARE4
早復護石Ⅲ RARE7
早復護石Ⅱ RARE6
耐火護石Ⅰ RARE3
耐火護石Ⅱ RARE5
耐火護石Ⅲ RARE7
耐水護石Ⅰ RARE3
耐水護石Ⅱ RARE5
耐水護石Ⅲ RARE7
龍玉 ×1
耐冰護石Ⅰ RARE4
耐冰護石Ⅱ RARE6
龍玉 ×1
耐冰護石Ⅲ RARE7
耐雷護石Ⅰ RARE3
耐雷護石Ⅱ RARE5
耐雷護石Ⅲ RARE7
龍玉 ×1
耐龍護石Ⅰ RARE5
耐龍護石Ⅱ RARE6
耐龍護石Ⅲ RARE7
耐屬護石Ⅰ RARE4
耐屬護石Ⅱ RARE7
耐屬護石Ⅲ RARE8
火焰護石Ⅰ RARE3
火焰護石Ⅱ RARE6
火焰護石Ⅲ RARE7
流水護石Ⅰ RARE3
流水護石Ⅱ RARE5
流水護石Ⅲ RARE7
冰結護石Ⅰ RARE4
冰結護石Ⅱ RARE6
冰結護石Ⅲ RARE7
雷光護石Ⅰ RARE3
雷光護石Ⅱ RARE5
雷光護石Ⅲ RARE7
破龍護石Ⅰ RARE5
破龍護石Ⅱ RARE7
破龍護石Ⅲ RARE8
毒擊護石Ⅰ RARE3
毒擊護石Ⅱ RARE6
毒擊護石Ⅲ RARE7
痺擊護石Ⅰ RARE3
痺擊護石Ⅱ RARE5
痺擊護石Ⅲ RARE7
龍玉 ×1
睡擊護石Ⅰ RARE3
睡擊護石Ⅱ RARE5
睡擊護石Ⅲ RARE7
爆破護石Ⅰ RARE5
爆破護石Ⅱ RARE6
爆破護石Ⅲ RARE8
達人護石Ⅰ RARE4
看破 Lv1
達人護石Ⅱ RARE6
看破 Lv2
達人護石Ⅲ RARE7
看破 Lv3
超心護石 RARE8
痛擊護石Ⅰ RARE6
痛擊護石Ⅱ RARE8
集中護石Ⅰ RARE6
集中 Lv1
集中護石Ⅱ RARE7
集中 Lv2
昂揚護石Ⅰ RARE8
昂揚護石Ⅱ RARE8
拔刀護石Ⅰ RARE5
拔刀護石Ⅱ RARE7
重擊護石Ⅰ RARE6
重擊護石Ⅱ RARE8
KO護石Ⅰ RARE3
KO術 Lv1
KO護石Ⅱ RARE5
KO術 Lv2
KO護石Ⅲ RARE7
KO術 Lv3
奪氣護石Ⅰ RARE3
奪氣護石Ⅱ RARE5
奪氣護石Ⅲ RARE6
全開護石Ⅰ RARE7
全開護石Ⅱ RARE8
挑戰護石Ⅰ RARE7
挑戰護石Ⅱ RARE8
無傷護石Ⅰ RARE7
無傷 Lv1
無傷護石Ⅱ RARE8
無傷 Lv2
暴怒護石Ⅰ RARE6
怨恨 Lv1
暴怒護石Ⅱ RARE8
怨恨 Lv2
特射護石Ⅰ RARE5
特射護石Ⅱ RARE8
砲術護石Ⅰ RARE3
砲術 Lv1
砲術護石Ⅱ RARE5
砲術 Lv2
砲術護石Ⅲ RARE7
砲術 Lv3
強走護石Ⅰ RARE5
跑者 Lv1
強走護石Ⅱ RARE8
跑者 Lv2
體術護石Ⅰ RARE5
體術 Lv1
體術護石Ⅱ RARE6
體術 Lv2
早氣護石Ⅰ RARE5
早氣護石Ⅱ RARE7
斷食護石Ⅰ RARE3
斷食護石Ⅱ RARE5
斷食護石Ⅲ RARE6
龍玉 ×1
迴避護石Ⅰ RARE4
迴避護石Ⅱ RARE6
回迴避護石Ⅲ RARE7
跳躍護石Ⅰ RARE5
跳躍護石Ⅱ RARE7
鐵壁護石Ⅰ RARE3
鐵壁護石Ⅱ RARE5
鐵壁護石Ⅲ RARE7
納刀護石Ⅰ RARE4
納刀護石Ⅱ RARE6
納刀護石Ⅲ RARE8
友愛護石Ⅰ RARE3
友愛護石Ⅱ RARE5
友愛護石Ⅲ RARE7
持續護石Ⅰ RARE3
持續護石Ⅱ RARE6
持續護石Ⅲ RARE7
快吃護石Ⅰ RARE3
快吃 Lv1
快吃護石Ⅱ RARE5
快吃 Lv2
快吃護石Ⅲ RARE7
快吃 Lv3
研磨護石Ⅰ RARE4
研磨護石Ⅱ RARE6
研磨護石Ⅲ RARE7
爆師護石Ⅰ RARE5
爆師護石Ⅱ RARE6
爆師護石Ⅲ RARE7
嗜菇護石Ⅰ RARE5
嗜菇護石Ⅱ RARE8
加護護石Ⅰ RARE3
加護護石Ⅱ RARE5
加護護石Ⅲ RARE7
指揮護石Ⅰ RARE3
指揮護石Ⅱ RARE5
指揮護石Ⅲ RARE7
植學護石Ⅰ RARE3
植學護石Ⅱ RARE5
植學護石Ⅲ RARE7
地學護石Ⅰ RARE3
地學護石Ⅱ RARE5
地學護石Ⅲ RARE7
渾身護石Ⅰ RARE7
渾身護石Ⅱ RARE8
投石護石Ⅰ RARE3
投石護石Ⅱ RARE5
投石護石Ⅲ RARE7
潛伏護石Ⅰ RARE3
潛伏 Lv1
潛伏護石Ⅱ RARE6
潛伏 Lv2
潛伏護石Ⅲ RARE7
潛伏 Lv3
耐衝護石Ⅰ RARE7
耐衝護石Ⅱ RARE8
煙復護石Ⅰ RARE3
煙復護石Ⅱ RARE5
龍玉 ×1
煙復護石Ⅲ RARE7
沼渡護石Ⅰ RARE3
沼渡護石Ⅱ RARE5
沼渡護石Ⅲ RARE6
龍玉 ×1
昆蟲學護石Ⅰ RARE3
昆蟲學護石Ⅱ RARE5
昆蟲學護石Ⅲ RARE6
龍玉 ×1
耐瘴護石Ⅰ RARE7
耐瘴護石Ⅱ RARE7
耐瘴護石Ⅲ RARE8
威嚇護石Ⅰ RARE3
威嚇 Lv1
威嚇護石Ⅱ RARE5
威嚇 Lv2
威嚇護石Ⅲ RARE6
威嚇 Lv3
覺醒護石Ⅰ RARE5
覺醒護石Ⅱ RARE7
匠之護石Ⅰ RARE5
Lv1
匠之護石Ⅱ RARE7
Lv2
龍玉 ×1
匠之護石Ⅲ RARE8
Lv3
底力護石Ⅰ RARE6
底力護石Ⅱ RARE7
裝備護石Ⅰ RARE6
整備 Lv1
整備護石Ⅱ RARE7
整備 Lv2
整備護石Ⅲ RARE8
整備 Lv3
砲擊手護石Ⅰ RARE3
砲擊手護石Ⅱ RARE5
小胃口護石 RARE3
通常彈護石 RARE7
龍玉 ×1
貫通彈護石 RARE8
散彈護石 RARE8
毒瓶護石 RARE8
麻痺瓶護石 RARE8
睡眠瓶護石 RARE8
龍玉 ×2
爆破瓶護石 RARE8
不屈護石 RARE3
不屈 Lv1
吹笛護石 RARE3
裝填護石 RARE3
泥浴護石 RARE5
陷阱彈護石 RARE5
狩獵生活護石 RARE5
銳爪 ×5
籌備護石 RARE5
採集鐵人護石 RARE5
心靜自然涼護石 RARE7
騎手護石 RARE7
調查達人護石 RARE7
追蹤護石 RARE3
風水護石 RARE8
察覺 Lv1
疾風護石 RARE8
飛燕 Lv1
滅龍護石 RARE8
堅守護石 RARE8
體術護石Ⅲ RARE7
體術 Lv3
攻擊護石Ⅳ RARE11
攻擊 Lv4
攻擊護石Ⅴ RARE12
攻擊 Lv5
防禦護石Ⅳ RARE9
防禦 Lv4
防禦護石Ⅴ RARE11
防禦 Lv5
防風護石Ⅳ RARE11
防風護石Ⅴ RARE12
火焰護石Ⅳ RARE10
火焰護石Ⅴ RARE11
流水護石Ⅳ RARE10
流水護石Ⅴ RARE11
雷光護石Ⅳ RARE10
雷光護石Ⅴ RARE11
鐵壁護石Ⅳ RARE11
鐵壁護石Ⅴ RARE12
友愛護石Ⅳ RARE11
友愛護石Ⅴ RARE12
指揮護石Ⅳ RARE9
指揮護石Ⅴ RARE10
植學護石Ⅳ RARE9
冰結護石Ⅳ RARE11
冰結護石Ⅴ RARE12
達人護石Ⅳ RARE11
看破 Lv4
達人護石Ⅴ RARE12
看破 Lv5
迴避護石Ⅳ RARE12
迴避護石Ⅴ RARE12
破龍護石Ⅳ RARE11
破龍護石Ⅴ RARE12
拔刀護石Ⅲ RARE12
強走護石Ⅲ RARE12
跑者 Lv3
體術護石Ⅳ RARE11
體術 Lv4
體術護石Ⅴ RARE12
體術 Lv5
早氣護石Ⅲ RARE12
跳躍護石Ⅲ RARE12
嗜菇護石Ⅲ RARE11
覺醒護石Ⅲ RARE12
匠之護石Ⅳ RARE12
Lv4
匠之護石Ⅴ RARE12
Lv5
耳塞護石Ⅳ RARE12
耳塞 Lv4
耳塞護石Ⅴ RARE12
耳塞 Lv5
耐震護石Ⅲ RARE12
耐震 Lv3
痛擊護石Ⅲ RARE12
集中護石Ⅲ RARE12
集中 Lv3
重擊護石Ⅲ RARE11
暴怒護石Ⅲ RARE11
怨恨 Lv3
暴怒護石Ⅳ RARE12
怨恨 Lv4
暴怒護石Ⅴ RARE12
怨恨 Lv5
底力護石Ⅲ RARE11
底力護石Ⅳ RARE12
底力護石Ⅴ RARE12
全開護石Ⅲ RARE11
全開護石Ⅳ RARE12
全開護石Ⅴ RARE12
挑戰護石Ⅲ RARE11
挑戰護石Ⅳ RARE12
挑戰護石Ⅴ RARE12