Sidebar
整套防具
皮製 RARE1
鑲嵌槽
皮製頭飾
2 +2
皮製服飾
2 +2
皮製手套
2 +2
皮製皮帶
2 +2
皮製長褲
2 +2
合計 10 +10
獵人 RARE1
鑲嵌槽
獵人頭盔
6 +2 +2
獵人鎧甲
6 +2 +2
獵人腕甲
6 +2 +2
獵人腰甲
6 +2 +2
獵人護腿
6 +2 +2
合計 30 +10 +10
蠻顎龍 RARE3
鑲嵌槽
蠻顎龍頭盔
20 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍鎧甲
20 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍腕甲
20 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍腰甲
20 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍護腿
20 +3 -3 -1 -1
合計 100 +15 -15 -5 -5
凶豺龍 RARE1
鑲嵌槽
凶豺龍頭盔
8 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍鎧甲
8 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍腕甲
8 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍腰甲
8 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍護腿
8 -2 +2 -1 -1 +1
合計 40 -10 +10 -5 -5 +5
骨製 RARE1
鑲嵌槽
骨製頭盔
6 +2 +2 +2
骨製鎧甲
6 +2 +2 +2
骨製腕甲
6 +2 +2 +2
骨製腰甲
6 +2 +2 +2
骨製護腿
6 +2 +2 +2
合計 30 +10 +10 +10
合金 RARE2
鑲嵌槽
合金頭盔
8 -2 +1 -2 -2 +1
合金鎧甲
8 -2 +1 -2 -2 +1
合金腕甲
8 -2 +1 -2 -2 +1
合金腰甲
8 -2 +1 -2 -2 +1
合金護腿
8 -2 +1 -2 -2 +1
合計 40 -10 +5 -10 -10 +5
冠突龍 RARE1
鑲嵌槽
冠突龍護手
12 +4
合計 12 +4
咬魚 RARE1
鑲嵌槽
咬魚靴
12 +5
合計 12 +5
巨蜂 RARE1
鑲嵌槽
巨蜂頭盔
8 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂鎧甲
8 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂腕甲
8 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂腰甲
8 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂護腿
8 -2 +1 +1 +1 +2
合計 40 -10 +5 +5 +5 +10
搔鳥 RARE1
鑲嵌槽
搔鳥頭盔
10 -3 +1
搔鳥鎧甲
10 -3 +1
搔鳥腕甲
10 -3 +1
搔鳥腰甲
10 -3 +1
搔鳥護腿
10 -3 +1
合計 50 -15 +5
毒妖鳥 RARE2
鑲嵌槽
毒妖鳥頭盔
12 +3 -3 +1
毒妖鳥鎧甲
12 +3 -3 +1
毒妖鳥腕甲
12 +3 -3 +1
毒妖鳥腰甲
12 +3 -3 +1
毒妖鳥護腿
12 +3 -3 +1
合計 60 +15 -15 +5
泥魚龍 RARE2
鑲嵌槽
泥魚龍頭盔
14 -1 +2 -3
泥魚龍鎧甲
14 -1 +2 -3
泥魚龍腕甲
14 -1 +2 -3
泥魚龍腰甲
14 -1 +2 -3
泥魚龍護腿
14 -1 +2 -3
合計 70 -5 +10 -15
土砂龍 RARE2
鑲嵌槽
土砂龍頭盔
14 -3 -1 -1 +3
土砂龍鎧甲
14 -3 -1 -1 +3
土砂龍腕甲
14 -3 -1 -1 +3
土砂龍腰甲
14 -3 -1 -1 +3
土砂龍護腿
14 -3 -1 -1 +3
合計 70 -15 -5 -5 +15
飛雷龍 RARE2
鑲嵌槽
飛雷龍頭盔
16 -3 +3
飛雷龍鎧甲
16 -3 +3
飛雷龍腕甲
16 -3 +3
飛雷龍腰甲
16 -3 +3
飛雷龍護腿
16 -3 +3
合計 80 -15 +15
鎖甲 RARE1
鑲嵌槽
鎖甲頭飾
2 +2
鎖甲服飾
2 +2
鎖甲手套
2 +2
鎖甲皮帶
2 +2
鎖甲長褲
2 +2
合計 10 +10
巨甲蟲 RARE3
鑲嵌槽
1
巨甲蟲頭盔
18 -1 -1 +2
巨甲蟲鎧甲
18 -1 -1 +2
巨甲蟲腕甲
18 -1 -1 +2
巨甲蟲腰甲
18 -1 -1 +2
巨甲蟲護腿
18 -1 -1 +2
合計 90 -5 -5 +10
獨角仙 RARE3
鑲嵌槽
獨角仙護頭
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙上身
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙護袖
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙護腰具
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙腳
22 -1 -1 +2 +2
合計 110 -5 -5 +10 +10
雌火龍 RARE3
鑲嵌槽
雌火龍頭盔
22 +2 -2 -3
雌火龍鎧甲
22 +2 -2 -3
雌火龍腕甲
22 +2 -2 -3
雌火龍腰甲
22 +2 -2 -3
雌火龍護腿
22 +2 -2 -3
合計 110 +10 -10 -15
凶顎龍 RARE3
鑲嵌槽
凶顎龍頭盔
20 -3 +2 +1
凶顎龍鎧甲
20 -3 +2 +1
凶顎龍腕甲
20 -3 +2 +1
凶顎龍腰甲
20 -3 +2 +1
凶顎龍護腿
20 -3 +2 +1
合計 100 -15 +10 +5
眩鳥 RARE3
鑲嵌槽
眩鳥頭盔
18 -2 -3
眩鳥鎧甲
18 -2 -3
眩鳥腕甲
18 -2 -3
眩鳥腰甲
18 -2 -3
眩鳥護腿
18 -2 -3
合計 90 -10 -15
浮空龍 RARE3
鑲嵌槽
浮空龍頭盔
20 -3 +2 +1
浮空龍鎧甲
20 -3 +2 +1
浮空龍腕甲
20 -3 +2 +1
浮空龍腰甲
20 -3 +2 +1
浮空龍護腿
20 -3 +2 +1
合計 100 -15 +10 +5
礦石 RARE3
鑲嵌槽
礦石頭盔
18 -1 +3 -2
礦石鎧甲
18 -1 +3 -2
礦石腕甲
18 -1 +3 -2
礦石腰甲
18 -1 +3 -2
礦石護腿
18 -1 +3 -2
合計 90 -5 +15 -10
死神 RARE4
鑲嵌槽
1
死神首腦
32 +3 +2 +3 -2 -4
死神肌肉
32 +3 +2 +3 -2 -4
死神雙手
32 +3 +2 +3 -2 -4
死神臍帶
32 +3 +2 +3 -2 -4
死神腳跟
32 +3 +2 +3 -2 -4
合計 160 +15 +10 +15 -10 -20
風漂龍 RARE4
鑲嵌槽
風漂龍頭盔
30 -1 +2 +3 -3
風漂龍鎧甲
30 -1 +2 +3 -3
風漂龍腕甲
30 -1 +2 +3 -3
風漂龍腰甲
30 -1 +2 +3 -3
風漂龍護腿
30 -1 +2 +3 -3
合計 150 -5 +10 +15 -15
骨鎚龍 RARE3
鑲嵌槽
骨鎚龍頭盔
24 +2 -1 -2
骨鎚龍鎧甲
24 +2 -1 -2
骨鎚龍腕甲
24 +2 -1 -2
骨鎚龍腰甲
24 +2 -1 -2
骨鎚龍護腿
24 +2 -1 -2
合計 120 +10 -5 -10
慘爪龍 RARE4
鑲嵌槽
慘爪龍頭盔
30 +2 +2 -3 -2
慘爪龍鎧甲
30 +2 +2 -3 -2
慘爪龍腕甲
30 +2 +2 -3 -2
慘爪龍腰甲
30 +2 +2 -3 -2
慘爪龍護腿
30 +2 +2 -3 -2
合計 150 +10 +10 -15 -10
鑄鐵 RARE4
鑲嵌槽
鑄鐵頭盔
28 -2 -1 +3
鑄鐵鎧甲
28 -2 -1 +3
鑄鐵腕甲
28 -2 -1 +3
鑄鐵腰甲
28 -2 -1 +3
鑄鐵護腿
28 -2 -1 +3
合計 140 -10 -5 +15
火龍 RARE4
鑲嵌槽
火龍頭盔
30 +3 +1 +1 -2 -3
火龍鎧甲
30 +3 +1 +1 -2 -3
火龍腕甲
30 +3 +1 +1 -2 -3
火龍腰甲
30 +3 +1 +1 -2 -3
火龍護腿
30 +3 +1 +1 -2 -3
合計 150 +15 +5 +5 -10 -15
角龍 RARE4
鑲嵌槽
角龍頭盔
32 +3 -2 -3 +2
角龍鎧甲
32 +3 -2 -3 +2
角龍腕甲
32 +3 -2 -3 +2
角龍腰甲
32 +3 -2 -3 +2
角龍護腿
32 +3 -2 -3 +2
合計 160 +15 -10 -15 +10
麒麟 RARE4
鑲嵌槽
麒麟角
34 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟服飾
34 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟長腕甲
34 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟腰環
34 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟護脛
34 -3 -2 -2 +4 +2
合計 170 -15 -10 -10 +20 +10
旅團 RARE4
鑲嵌槽
旅團帽
28 +1 +2 +2
旅團戰衣
28 +1 +2 +2
旅團腕甲
28 +1 +2 +2
旅團腰甲
28 +1 +2 +2
旅團靴
28 +1 +2 +2
合計 140 +5 +10 +10
骷髏β RARE1
鑲嵌槽
骷髏面罩β
2
合計 2
鑲嵌槽
【旅團】服裝‧頭部
0
【旅團】服裝‧身體
0
【旅團】服裝‧腕部
0
【旅團】服裝‧腰部
0
【旅團】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【公會十字】服裝‧頭部
0
【公會十字】服裝‧身體
0
【公會十字】服裝‧腕部
0
【公會十字】服裝‧腰部
0
【公會十字】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【巴魯特】服裝‧頭部
0
【巴魯特】服裝‧身體
0
【巴魯特】服裝‧腕部
0
【巴魯特】服裝‧腰部
0
【巴魯特】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【潛水夫】服裝‧頭部
0
【潛水夫】服裝‧身體
0
【潛水夫】服裝‧腕部
0
【潛水夫】服裝‧腰部
0
【潛水夫】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【收穫】服裝‧頭部
0
【收穫】服裝‧身體
0
【收穫】服裝‧腕部
0
【收穫】服裝‧腰部
0
【收穫】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【獵戶星】服裝‧頭部
0
【獵戶星】服裝‧身體
0
【獵戶星】服裝‧腕部
0
【獵戶星】服裝‧腰部
0
【獵戶星】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【盛裝】服裝‧頭部
0
【盛裝】服裝‧身體
0
【盛裝】服裝‧腕部
0
【盛裝】服裝‧腰部
0
【盛裝】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【巴耶克】服裝‧頭部
0
【巴耶克】服裝‧身體
0
【巴耶克】服裝‧腕部
0
【巴耶克】服裝‧腰部
0
合計 0
貓蜥龍 RARE3
鑲嵌槽
貓蜥龍護目鏡
22 +2 +2 -3
合計 22 +2 +2 -3
燕尾蝶 RARE3
鑲嵌槽
燕尾蝶護頭
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶上身
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶護袖
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶護腰具
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶腳
22 -1 -1 +2 +2
合計 110 -5 -5 +10 +10
原型 RARE1
鑲嵌槽
原型頭盔
6
原型鎧甲
6
原型腕甲
6
原型腰甲
6
原型護腿
6
合計 30
巴魯特 RARE3
鑲嵌槽
巴魯特頭飾
18 +1 +1 +1 +4 +1
巴魯特服飾
18 +1 +1 +1 +4 +1
巴魯特手套
18 +1 +1 +1 +4 +1
巴魯特風衣
18 +1 +1 +1 +4 +1
巴魯特靴
18 +1 +1 +1 +4 +1
合計 90 +5 +5 +5 +20 +5
潛水夫 RARE3
鑲嵌槽
潛水夫修羅
22 +1 +4 +1 +1 +1
潛水夫服裝
22 +1 +4 +1 +1 +1
潛水夫腕甲
22 +1 +4 +1 +1 +1
潛水夫皮帶
22 +1 +4 +1 +1 +1
潛水夫靴
22 +1 +4 +1 +1 +1
合計 110 +5 +20 +5 +5 +5
收穫 RARE3
鑲嵌槽
收穫頭飾
26 +4 +1 +1 +1 +1
收穫裝甲
26 +4 +1 +1 +1 +1
收穫手套
26 +4 +1 +1 +1 +1
收穫護裙
26 +4 +1 +1 +1 +1
收穫護腿
26 +4 +1 +1 +1 +1
合計 130 +20 +5 +5 +5 +5
獵戶星 RARE4
鑲嵌槽
獵戶星頭飾
30 +1 +1 +4 +1 +1
獵戶星服飾
30 +1 +1 +4 +1 +1
獵戶星腕甲
30 +1 +1 +4 +1 +1
獵戶星風衣
30 +1 +1 +4 +1 +1
獵戶星靴
30 +1 +1 +4 +1 +1
合計 150 +5 +5 +20 +5 +5
盛裝 RARE4
鑲嵌槽
盛裝頭飾
34 +1 +1 +1 +1 +4
盛裝服飾
34 +1 +1 +1 +1 +4
盛裝手套
34 +1 +1 +1 +1 +4
盛裝護裙
34 +1 +1 +1 +1 +4
盛裝靴
34 +1 +1 +1 +1 +4
合計 170 +5 +5 +5 +5 +20
鎧武者 RARE1
鑲嵌槽
鎧武者‧頭部
0
鎧武者‧身體
0
鎧武者‧腕部
0
鎧武者‧腰部
0
鎧武者‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
Invalid Message
2
Invalid Message
2
Invalid Message
2
Invalid Message
2
Invalid Message
2
合計 10
鑲嵌槽
黎明武士【寂】‧頭部
0
黎明武士【寂】‧身體
0
黎明武士【寂】‧腕部
0
黎明武士【寂】‧腰部
0
黎明武士【寂】‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
黎明武士【譽】‧頭部
0
黎明武士【譽】‧身體
0
黎明武士【譽】‧腕部
0
黎明武士【譽】‧腰部
0
黎明武士【譽】‧腳部
0
合計 0
燕尾蝶男 RARE3
鑲嵌槽
燕尾蝶男護頭
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶男上身
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶男護袖
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶男護腰具
22 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶男腳
22 -1 -1 +2 +2
合計 110 -5 -5 +10 +10
獨角仙后 RARE3
鑲嵌槽
獨角仙后護頭
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙后上身
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙后護袖
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙后護腰具
22 -1 -1 +2 +2
獨角仙后腳
22 -1 -1 +2 +2
合計 110 -5 -5 +10 +10
鑲嵌槽
【蝴蝶】服裝‧頭部
0
【蝴蝶】服裝‧身體
0
【蝴蝶】服裝‧腕部
0
【蝴蝶】服裝‧腰部
0
【蝴蝶】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【死神】服裝‧頭部
0
【死神】服裝‧身體
0
【死神】服裝‧腕部
0
【死神】服裝‧腰部
0
【死神】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【墨鏡】服裝
0
合計 0
鑲嵌槽
【但丁】服裝‧頭部
0
【但丁】服裝‧身體
0
【但丁】服裝‧腕部
0
【但丁】服裝‧腰部
0
【但丁】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【騰龍】服裝‧頭部
0
【騰龍】服裝‧身體
0
【騰龍】服裝‧腕部
0
【騰龍】服裝‧腰部
0
【騰龍】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【菌豬頭套】服裝
0
合計 0
鑲嵌槽
【艾路頭套】服裝
0
合計 0
鑲嵌槽
【追蹤者】服裝‧頭部
0
【追蹤者】服裝‧身體
0
【追蹤者】服裝‧腕部
0
【追蹤者】服裝‧腰部
0
【追蹤者】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【封印的眼罩】服裝
0
合計 0
鑲嵌槽
【搖曳鰻頭套】服裝
0
合計 0
鑲嵌槽
【原型】服裝‧頭部
0
【原型】服裝‧身體
0
【原型】服裝‧腕部
0
【原型】服裝‧腰部
0
【原型】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【甲蟲】服裝‧頭部
0
【甲蟲】服裝‧身體
0
【甲蟲】服裝‧腕部
0
【甲蟲】服裝‧腰部
0
【甲蟲】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【骷髏面罩】服裝
0
合計 0
鑲嵌槽
【扒手龍頭套】服裝
0
合計 0
鑲嵌槽
【傑洛特】服裝‧頭部
0
【傑洛特】服裝‧身體
0
【傑洛特】服裝‧腕部
0
【傑洛特】服裝‧腰部
0
【傑洛特】服裝‧腳部
0
合計 0
鑲嵌槽
【希里】服裝‧頭部
0
【希里】服裝‧身體
0
【希里】服裝‧腕部
0
【希里】服裝‧腰部
0
【希里】服裝‧腳部
0
合計 0
皮製α RARE5
鑲嵌槽
皮製頭飾α
32 +2
皮製服飾α
32 +2
皮製手套α
32 +2
皮製皮帶α
32 +2
皮製長褲α
32 +2
合計 160 +10
皮製β RARE5
鑲嵌槽
皮製頭飾β
32 +2
皮製服飾β
32 +2
皮製手套β
32 +2
皮製皮帶β
32 +2
皮製長褲β
32 +2
合計 160 +10
鎖甲α RARE5
鑲嵌槽
鎖甲頭飾α
32 +2
鎖甲服飾α
32 +2
鎖甲手套α
32 +2
鎖甲皮帶α
32 +2
鎖甲長褲α
32 +2
合計 160 +10
鎖甲β RARE5
鑲嵌槽
鎖甲頭飾β
32 +2
鎖甲服飾β
32 +2
鎖甲手套β
32 +2
鎖甲皮帶β
32 +2
鎖甲長褲β
32 +2
合計 160 +10
獵人α RARE5
鑲嵌槽
獵人頭盔α
36 +2 +2
獵人鎧甲α
36 +2 +2
獵人腕甲α
36 +2 +2
獵人腰甲α
36 +2 +2
獵人護腿α
36 +2 +2
合計 180 +10 +10
獵人β RARE5
鑲嵌槽
獵人頭盔β
36 +2 +2
獵人鎧甲β
36 +2 +2
獵人腕甲β
36 +2 +2
獵人腰甲β
36 +2 +2
獵人護腿β
36 +2 +2
合計 180 +10 +10
骨製α RARE5
鑲嵌槽
骨製頭盔α
36 +2 +2 +2
骨製鎧甲α
36 +2 +2 +2
骨製腕甲α
36 +2 +2 +2
骨製腰甲α
36 +2 +2 +2
骨製護腿α
36 +2 +2 +2
合計 180 +10 +10 +10
骨製β RARE5
鑲嵌槽
骨製頭盔β
36 +2 +2 +2
骨製鎧甲β
36 +2 +2 +2
骨製腕甲β
36 +2 +2 +2
骨製腰甲β
36 +2 +2 +2
骨製護腿β
36 +2 +2 +2
合計 180 +10 +10 +10
合金α RARE5
鑲嵌槽
合金頭盔α
36 -2 -2 -2
合金鎧甲α
36 -2 -2 -2
合金腕甲α
36 -2 -2 -2
合金腰甲α
36 -2 -2 -2
合金護腿α
36 -2 -2 -2
合計 180 -10 -10 -10
合金β RARE5
鑲嵌槽
合金頭盔β
36 -2 -2 -2
合金鎧甲β
36 -2 -2 -2
合金腕甲β
36 -2 -2 -2
合金腰甲β
36 -2 -2 -2
合金護腿β
36 -2 -2 -2
合計 180 -10 -10 -10
咬魚α RARE5
鑲嵌槽
咬魚靴α
40 +5
合計 40 +5
咬魚β RARE5
鑲嵌槽
咬魚靴β
40 +5
合計 40 +5
冠突龍α RARE5
鑲嵌槽
冠突龍護手α
40 +4
合計 40 +4
冠突龍β RARE5
鑲嵌槽
冠突龍護手β
40 +4
合計 40 +4
巨蜂α RARE5
鑲嵌槽
巨蜂頭盔α
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂鎧甲α
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂腕甲α
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂腰甲α
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂護腿α
38 -2 +1 +1 +1 +2
合計 190 -10 +5 +5 +5 +10
巨蜂β RARE5
鑲嵌槽
巨蜂頭盔β
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂鎧甲β
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂腕甲β
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂腰甲β
38 -2 +1 +1 +1 +2
巨蜂護腿β
38 -2 +1 +1 +1 +2
合計 190 -10 +5 +5 +5 +10
突擊龍α RARE5
鑲嵌槽
突擊龍角α
48 +3
合計 48 +3
突擊龍β RARE5
鑲嵌槽
突擊龍角β
48 +3
合計 48 +3
酸翼龍α RARE5
鑲嵌槽
酸翼龍斗篷α
48 +1 +1 +1 -2
合計 48 +1 +1 +1 -2
酸翼龍β RARE5
鑲嵌槽
酸翼龍斗篷β
48 +1 +1 +1 -2
合計 48 +1 +1 +1 -2
巨甲蟲α RARE5
鑲嵌槽
1
巨甲蟲頭盔α
38 -1 -1 +2
巨甲蟲鎧甲α
38 -1 -1 +2
巨甲蟲腕甲α
38 -1 -1 +2
巨甲蟲腰甲α
38 -1 -1 +2
巨甲蟲護腿α
38 -1 -1 +2
合計 190 -5 -5 +10
巨甲蟲β RARE5
鑲嵌槽
1
巨甲蟲頭盔β
38 -1 -1 +2
巨甲蟲鎧甲β
38 -1 -1 +2
巨甲蟲腕甲β
38 -1 -1 +2
巨甲蟲腰甲β
38 -1 -1 +2
巨甲蟲護腿β
38 -1 -1 +2
合計 190 -5 -5 +10
凶豺龍α RARE5
鑲嵌槽
凶豺龍頭盔α
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍鎧甲α
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍腕甲α
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍腰甲α
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍護腿α
40 -2 +2 -1 -1 +1
合計 200 -10 +10 -5 -5 +5
凶豺龍β RARE5
鑲嵌槽
凶豺龍頭盔β
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍鎧甲β
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍腕甲β
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍腰甲β
40 -2 +2 -1 -1 +1
凶豺龍護腿β
40 -2 +2 -1 -1 +1
合計 200 -10 +10 -5 -5 +5
搔鳥α RARE5
鑲嵌槽
搔鳥頭盔α
40 -3 +1
搔鳥鎧甲α
40 -3 +1
搔鳥腕甲α
40 -3 +1
搔鳥腰甲α
40 -3 +1
搔鳥護腿α
40 -3 +1
合計 200 -15 +5
搔鳥β RARE5
鑲嵌槽
搔鳥頭盔β
40 -3 +1
搔鳥鎧甲β
40 -3 +1
搔鳥腕甲β
40 -3 +1
搔鳥腰甲β
40 -3 +1
搔鳥護腿β
40 -3 +1
合計 200 -15 +5
毒妖鳥α RARE5
鑲嵌槽
毒妖鳥頭盔α
42 +3 -3 +1
毒妖鳥鎧甲α
42 +3 -3 +1
毒妖鳥腕甲α
42 +3 -3 +1
毒妖鳥腰甲α
42 +3 -3 +1
毒妖鳥護腿α
42 +3 -3 +1
合計 210 +15 -15 +5
毒妖鳥β RARE5
鑲嵌槽
毒妖鳥頭盔β
42 +3 -3 +1
毒妖鳥鎧甲β
42 +3 -3 +1
毒妖鳥腕甲β
42 +3 -3 +1
毒妖鳥腰甲β
42 +3 -3 +1
毒妖鳥護腿β
42 +3 -3 +1
合計 210 +15 -15 +5
泥魚龍α RARE5
鑲嵌槽
泥魚龍頭盔α
44 -1 +2 -3
泥魚龍鎧甲α
44 -1 +2 -3
泥魚龍腕甲α
44 -1 +2 -3
泥魚龍腰甲α
44 -1 +2 -3
泥魚龍護腿α
44 -1 +2 -3
合計 220 -5 +10 -15
泥魚龍β RARE5
鑲嵌槽
泥魚龍頭盔β
44 -1 +2 -3
泥魚龍鎧甲β
44 -1 +2 -3
泥魚龍腕甲β
44 -1 +2 -3
泥魚龍腰甲β
44 -1 +2 -3
泥魚龍護腿β
44 -1 +2 -3
合計 220 -5 +10 -15
土砂龍α RARE5
鑲嵌槽
土砂龍頭盔α
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍鎧甲α
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍腕甲α
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍腰甲α
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍護腿α
42 -3 -1 -1 +3
合計 210 -15 -5 -5 +15
土砂龍β RARE5
鑲嵌槽
土砂龍頭盔β
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍鎧甲β
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍腕甲β
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍腰甲β
42 -3 -1 -1 +3
土砂龍護腿β
42 -3 -1 -1 +3
合計 210 -15 -5 -5 +15
飛雷龍α RARE5
鑲嵌槽
飛雷龍頭盔α
44 -3 +3
飛雷龍鎧甲α
44 -3 +3
飛雷龍腕甲α
44 -3 +3
飛雷龍腰甲α
44 -3 +3
飛雷龍護腿α
44 -3 +3
合計 220 -15 +15
飛雷龍β RARE5
鑲嵌槽
飛雷龍頭盔β
44 -3 +3
飛雷龍鎧甲β
44 -3 +3
飛雷龍腕甲β
44 -3 +3
飛雷龍腰甲β
44 -3 +3
飛雷龍護腿β
44 -3 +3
合計 220 -15 +15
雌火龍α RARE5
鑲嵌槽
雌火龍頭盔α
46 +2 -2 -3
雌火龍鎧甲α
46 +2 -2 -3
雌火龍腕甲α
46 +2 -2 -3
雌火龍腰甲α
46 +2 -2 -3
雌火龍護腿α
46 +2 -2 -3
合計 230 +10 -10 -15
雌火龍β RARE5
鑲嵌槽
雌火龍頭盔β
46 +2 -2 -3
雌火龍鎧甲β
46 +2 -2 -3
雌火龍腕甲β
46 +2 -2 -3
雌火龍腰甲β
46 +2 -2 -3
雌火龍護腿β
46 +2 -2 -3
合計 230 +10 -10 -15
凶顎龍α RARE5
鑲嵌槽
凶顎龍頭盔α
40 -3 +2 +1
凶顎龍鎧甲α
40 -3 +2 +1
凶顎龍腕甲α
40 -3 +2 +1
凶顎龍腰甲α
40 -3 +2 +1
凶顎龍護腿α
40 -3 +2 +1
合計 200 -15 +10 +5
凶顎龍β RARE5
鑲嵌槽
凶顎龍頭盔β
40 -3 +2 +1
凶顎龍鎧甲β
40 -3 +2 +1
凶顎龍腕甲β
40 -3 +2 +1
凶顎龍腰甲β
40 -3 +2 +1
凶顎龍護腿β
40 -3 +2 +1
合計 200 -15 +10 +5
眩鳥α RARE5
鑲嵌槽
眩鳥頭盔α
40 -2 -3
眩鳥鎧甲α
40 -2 -3
眩鳥腕甲α
40 -2 -3
眩鳥腰甲α
40 -2 -3
眩鳥護腿α
40 -2 -3
合計 200 -10 -15
眩鳥β RARE5
鑲嵌槽
眩鳥頭盔β
40 -2 -3
眩鳥鎧甲β
40 -2 -3
眩鳥腕甲β
40 -2 -3
眩鳥腰甲β
40 -2 -3
眩鳥護腿β
40 -2 -3
合計 200 -10 -15
浮空龍α RARE5
鑲嵌槽
浮空龍頭盔α
44 -3 +2 +1
浮空龍鎧甲α
44 -3 +2 +1
浮空龍腕甲α
44 -3 +2 +1
浮空龍腰甲α
44 -3 +2 +1
浮空龍護腿α
44 -3 +2 +1
合計 220 -15 +10 +5
浮空龍β RARE5
鑲嵌槽
浮空龍頭盔β
44 -3 +2 +1
浮空龍鎧甲β
44 -3 +2 +1
浮空龍腕甲β
44 -3 +2 +1
浮空龍腰甲β
44 -3 +2 +1
浮空龍護腿β
44 -3 +2 +1
合計 220 -15 +10 +5
慘爪龍α RARE6
鑲嵌槽
慘爪龍頭盔α
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍鎧甲α
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍腕甲α
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍腰甲α
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍護腿α
54 +2 +2 -3 -2
合計 270 +10 +10 -15 -10
慘爪龍β RARE6
鑲嵌槽
慘爪龍頭盔β
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍鎧甲β
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍腕甲β
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍腰甲β
54 +2 +2 -3 -2
慘爪龍護腿β
54 +2 +2 -3 -2
合計 270 +10 +10 -15 -10
岩賊龍α RARE5
鑲嵌槽
岩賊龍頭盔α
48 +2 -3 +2
岩賊龍鎧甲α
48 +2 -3 +2
岩賊龍腕甲α
48 +2 -3 +2
岩賊龍腰甲α
48 +2 -3 +2
岩賊龍護腿α
48 +2 -3 +2
合計 240 +10 -15 +10
岩賊龍β RARE5
鑲嵌槽
岩賊龍頭盔β
48 +2 -3 +2
岩賊龍鎧甲β
48 +2 -3 +2
岩賊龍腕甲β
48 +2 -3 +2
岩賊龍腰甲β
48 +2 -3 +2
岩賊龍護腿β
48 +2 -3 +2
合計 240 +10 -15 +10
熔岩龍α RARE6
鑲嵌槽
熔岩龍頭盔α
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍鎧甲α
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍腕甲α
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍腰甲α
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍護腿α
56 +3 -3 -2 +1 +2
合計 280 +15 -15 -10 +5 +10
熔岩龍β RARE6
鑲嵌槽
熔岩龍頭盔β
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍鎧甲β
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍腕甲β
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍腰甲β
56 +3 -3 -2 +1 +2
熔岩龍護腿β
56 +3 -3 -2 +1 +2
合計 280 +15 -15 -10 +5 +10
火龍心α RARE6
鑲嵌槽
1
火龍心頭盔α
52 +3 -3 -4
火龍心鎧甲α
52 +3 -3 -4
火龍心腕甲α
52 +3 -3 -4
火龍心腰甲α
52 +3 -3 -4
火龍心護腿α
52 +3 -3 -4
合計 260 +15 -15 -20
火龍心β RARE6
鑲嵌槽
1
火龍心頭盔β
52 +3 -3 -4
火龍心鎧甲β
52 +3 -3 -4
火龍心腕甲β
52 +3 -3 -4
火龍心腰甲β
52 +3 -3 -4
火龍心護腿β
52 +3 -3 -4
合計 260 +15 -15 -20
礦石α RARE6
鑲嵌槽
礦石頭盔α
50 -1 +3 -2
礦石鎧甲α
50 -1 +3 -2
礦石腕甲α
50 -1 +3 -2
礦石腰甲α
50 -1 +3 -2
礦石護腿α
50 -1 +3 -2
合計 250 -5 +15 -10
礦石β RARE6
鑲嵌槽
礦石頭盔β
50 -1 +3 -2
礦石鎧甲β
50 -1 +3 -2
礦石腕甲β
50 -1 +3 -2
礦石腰甲β
50 -1 +3 -2
礦石護腿β
50 -1 +3 -2
合計 250 -5 +15 -10
鑄鐵α RARE6
鑲嵌槽
鑄鐵頭盔α
50 -2 -1 +3
鑄鐵鎧甲α
50 -2 -1 +3
鑄鐵腕甲α
50 -2 -1 +3
鑄鐵腰甲α
50 -2 -1 +3
鑄鐵護腿α
50 -2 -1 +3
合計 250 -10 -5 +15
鑄鐵β RARE6
鑲嵌槽
鑄鐵頭盔β
50 -2 -1 +3
鑄鐵鎧甲β
50 -2 -1 +3
鑄鐵腕甲β
50 -2 -1 +3
鑄鐵腰甲β
50 -2 -1 +3
鑄鐵護腿β
50 -2 -1 +3
合計 250 -10 -5 +15
蠻顎龍α RARE5
鑲嵌槽
蠻顎龍頭盔α
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍鎧甲α
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍腕甲α
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍腰甲α
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍護腿α
44 +3 -3 -1 -1
合計 220 +15 -15 -5 -5
蠻顎龍β RARE5
鑲嵌槽
蠻顎龍頭盔β
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍鎧甲β
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍腕甲β
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍腰甲β
44 +3 -3 -1 -1
蠻顎龍護腿β
44 +3 -3 -1 -1
合計 220 +15 -15 -5 -5
風漂龍α RARE6
鑲嵌槽
風漂龍頭盔α
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍鎧甲α
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍腕甲α
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍腰甲α
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍護腿α
54 -1 +2 +3 -3
合計 270 -5 +10 +15 -15
風漂龍β RARE6
鑲嵌槽
風漂龍頭盔β
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍鎧甲β
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍腕甲β
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍腰甲β
54 -1 +2 +3 -3
風漂龍護腿β
54 -1 +2 +3 -3
合計 270 -5 +10 +15 -15
骨鎚龍α RARE6
鑲嵌槽
骨鎚龍頭盔α
46 +2 -1 -2
骨鎚龍鎧甲α
46 +2 -1 -2
骨鎚龍腕甲α
46 +2 -1 -2
骨鎚龍腰甲α
46 +2 -1 -2
骨鎚龍護腿α
46 +2 -1 -2
合計 230 +10 -5 -10
骨鎚龍β RARE6
鑲嵌槽
骨鎚龍頭盔β
46 +2 -1 -2
骨鎚龍鎧甲β
46 +2 -1 -2
骨鎚龍腕甲β
46 +2 -1 -2
骨鎚龍腰甲β
46 +2 -1 -2
骨鎚龍護腿β
46 +2 -1 -2
合計 230 +10 -5 -10
烏爾德α RARE8
鑲嵌槽
烏爾德頭盔α
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德鎧甲α
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德腕甲α
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德腰甲α
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德護腿α
64 -4 +4 -1 +1 -3
合計 320 -20 +20 -5 +5 -15
烏爾德β RARE8
鑲嵌槽
烏爾德頭盔β
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德鎧甲β
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德腕甲β
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德腰甲β
64 -4 +4 -1 +1 -3
烏爾德護腿β
64 -4 +4 -1 +1 -3
合計 320 -20 +20 -5 +5 -15
火龍α RARE6
鑲嵌槽
火龍頭盔α
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍鎧甲α
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍腕甲α
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍腰甲α
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍護腿α
54 +3 +1 +1 -2 -3
合計 270 +15 +5 +5 -10 -15
火龍β RARE6
鑲嵌槽
火龍頭盔β
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍鎧甲β
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍腕甲β
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍腰甲β
54 +3 +1 +1 -2 -3
火龍護腿β
54 +3 +1 +1 -2 -3
合計 270 +15 +5 +5 -10 -15
角龍α RARE6
鑲嵌槽
角龍頭盔α
54 +3 -2 -3 +2
角龍鎧甲α
54 +3 -2 -3 +2
角龍腕甲α
54 +3 -2 -3 +2
角龍腰甲α
54 +3 -2 -3 +2
角龍護腿α
54 +3 -2 -3 +2
合計 270 +15 -10 -15 +10
角龍β RARE6
鑲嵌槽
角龍頭盔β
54 +3 -2 -3 +2
角龍鎧甲β
54 +3 -2 -3 +2
角龍腕甲β
54 +3 -2 -3 +2
角龍腰甲β
54 +3 -2 -3 +2
角龍護腿β
54 +3 -2 -3 +2
合計 270 +15 -10 -15 +10
麒麟α RARE8
鑲嵌槽
麒麟角α
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟服飾α
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟長腕甲α
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟腰環α
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟護脛α
64 -3 -2 -2 +4 +2
合計 320 -15 -10 -10 +20 +10
麒麟β RARE8
鑲嵌槽
麒麟角β
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟服飾β
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟長腕甲β
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟腰環β
64 -3 -2 -2 +4 +2
麒麟護脛β
64 -3 -2 -2 +4 +2
合計 320 -15 -10 -10 +20 +10
戰紋α RARE8
鑲嵌槽
戰紋頭盔α
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋鎧甲α
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋腕甲α
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋腰甲α
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋護腿α
64 +1 +1 +1 -3 -3
合計 320 +5 +5 +5 -15 -15
戰紋β RARE8
鑲嵌槽
戰紋頭盔β
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋鎧甲β
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋腕甲β
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋腰甲β
64 +1 +1 +1 -3 -3
戰紋護腿β
64 +1 +1 +1 -3 -3
合計 320 +5 +5 +5 -15 -15
爆鎚龍α RARE7
鑲嵌槽
爆鎚龍頭盔α
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍鎧甲α
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍腕甲α
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍腰甲α
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍護腿α
60 +4 -3 -2 +1 -2
合計 300 +20 -15 -10 +5 -10
爆鎚龍β RARE7
鑲嵌槽
爆鎚龍頭盔β
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍鎧甲β
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍腕甲β
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍腰甲β
60 +4 -3 -2 +1 -2
爆鎚龍護腿β
60 +4 -3 -2 +1 -2
合計 300 +20 -15 -10 +5 -10
火龍魂α RARE7
鑲嵌槽
火龍魂頭盔α
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂鎧甲α
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂腕甲α
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂腰甲α
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂護腿α
56 +3 +2 -3 +2 -4
合計 280 +15 +10 -15 +10 -20
火龍魂β RARE7
鑲嵌槽
火龍魂頭盔β
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂鎧甲β
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂腕甲β
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂腰甲β
56 +3 +2 -3 +2 -4
火龍魂護腿β
56 +3 +2 -3 +2 -4
合計 280 +15 +10 -15 +10 -20
鑲嵌槽
暴君角龍頭盔α
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍鎧甲α
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍腕甲α
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍腰甲α
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍護腿α
56 +2 -3 -4 +2
合計 280 +10 -15 -20 +10
鑲嵌槽
暴君角龍頭盔β
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍鎧甲β
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍腕甲β
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍腰甲β
56 +2 -3 -4 +2
暴君角龍護腿β
56 +2 -3 -4 +2
合計 280 +10 -15 -20 +10
爆鱗龍α RARE7
鑲嵌槽
爆鱗龍頭盔α
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍鎧甲α
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍腕甲α
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍腰甲α
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍護腿α
58 +3 +1 -2 -4 -2
合計 290 +15 +5 -10 -20 -10
爆鱗龍β RARE7
鑲嵌槽
爆鱗龍頭盔β
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍鎧甲β
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍腕甲β
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍腰甲β
58 +3 +1 -2 -4 -2
爆鱗龍護腿β
58 +3 +1 -2 -4 -2
合計 290 +15 +5 -10 -20 -10
獨角仙α RARE5
鑲嵌槽
獨角仙護頭α
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙上身α
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙護袖α
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙護腰具α
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙腳α
42 -1 -1 +2 +2
合計 210 -5 -5 +10 +10
獨角仙β RARE5
鑲嵌槽
獨角仙護頭β
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙上身β
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙護袖β
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙護腰具β
42 -1 -1 +2 +2
獨角仙腳β
42 -1 -1 +2 +2
合計 210 -5 -5 +10 +10
旅團α RARE6
鑲嵌槽
旅團帽α
52 +1 +2 +2
旅團戰衣α
52 +1 +2 +2
旅團腕甲α
52 +1 +2 +2
旅團腰甲α
52 +1 +2 +2
旅團靴α
52 +1 +2 +2
合計 260 +5 +10 +10
旅團β RARE6
鑲嵌槽
旅團帽β
52 +1 +2 +2
旅團戰衣β
52 +1 +2 +2
旅團腕甲β
52 +1 +2 +2
旅團腰甲β
52 +1 +2 +2
旅團靴β
52 +1 +2 +2
合計 260 +5 +10 +10
鑲嵌槽
1
大馬士革頭盔α
60 +4 -2
大馬士革鎧甲α
60 +4 -2
大馬士革腕甲α
60 +4 -2
大馬士革腰甲α
60 +4 -2
大馬士革護腿α
60 +4 -2
合計 300 +20 -10
鑲嵌槽
1
大馬士革頭盔β
60 +4 -2
大馬士革鎧甲β
60 +4 -2
大馬士革腕甲β
60 +4 -2
大馬士革腰甲β
60 +4 -2
大馬士革護腿β
60 +4 -2
合計 300 +20 -10
杜賓α RARE7
鑲嵌槽
杜賓頭盔α
60 -2 -1 -1 +4
杜賓鎧甲α
60 -2 -1 -1 +4
杜賓腕甲α
60 -2 -1 -1 +4
杜賓腰甲α
60 -2 -1 -1 +4
杜賓護腿α
60 -2 -1 -1 +4
合計 300 -10 -5 -5 +20
杜賓β RARE7
鑲嵌槽
杜賓頭盔β
60 -2 -1 -1 +4
杜賓鎧甲β
60 -2 -1 -1 +4
杜賓腕甲β
60 -2 -1 -1 +4
杜賓腰甲β
60 -2 -1 -1 +4
杜賓護腿β
60 -2 -1 -1 +4
合計 300 -10 -5 -5 +20
鑲嵌槽
冥燈幽火頭飾α
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火皮α
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火鋼爪α
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火脊椎α
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火靴α
72 -3 +2 +2 +2 -4
合計 360 -15 +10 +10 +10 -20
鑲嵌槽
冥燈幽火頭飾β
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火皮β
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火鋼爪β
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火脊椎β
72 -3 +2 +2 +2 -4
冥燈幽火靴β
72 -3 +2 +2 +2 -4
合計 360 -15 +10 +10 +10 -20
帝王α RARE8
鑲嵌槽
帝王皇冠α
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王鎧甲α
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王腕甲α
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王腰甲α
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王護腿α
64 +3 -3 -3 +1 +1
合計 320 +15 -15 -15 +5 +5
帝王β RARE8
鑲嵌槽
帝王皇冠β
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王鎧甲β
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王腕甲β
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王腰甲β
64 +3 -3 -3 +1 +1
帝王護腿β
64 +3 -3 -3 +1 +1
合計 320 +15 -15 -15 +5 +5
鋼龍α RARE8
鑲嵌槽
5
鋼龍強力α
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍恐懼α
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍剛強α
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍安穩α
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍踏實α
64 +2 +4 -3 -2
合計 320 +10 +20 -15 -10
鋼龍β RARE8
鑲嵌槽
2
鋼龍強力β
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍恐懼β
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍剛強β
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍安穩β
64 +2 +4 -3 -2
鋼龍踏實β
64 +2 +4 -3 -2
合計 320 +10 +20 -15 -10
骷髏α RARE7
鑲嵌槽
1
骷髏面罩α
64 -3 -1 -1 -1 +2
合計 64 -3 -1 -1 -1 +2
死神α RARE7
鑲嵌槽
2
死神首腦α
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神肌肉α
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神雙手α
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神臍帶α
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神腳跟α
62 +3 +2 +3 -2 -4
合計 310 +15 +10 +15 -10 -20
死神β RARE7
鑲嵌槽
2
死神首腦β
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神肌肉β
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神雙手β
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神臍帶β
62 +3 +2 +3 -2 -4
死神腳跟β
62 +3 +2 +3 -2 -4
合計 310 +15 +10 +15 -10 -20
鑲嵌槽
公會十字頭飾α
62
公會十字戰衣α
62
公會十字腕甲α
62
公會十字腰甲α
62
公會十字靴α
62
合計 310
鑲嵌槽
公會十字頭飾β
62
公會十字戰衣β
62
公會十字腕甲β
62
公會十字腰甲β
62
公會十字靴β
62
合計 310
鑲嵌槽
1
鑄島熔岩頭飾α
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩皮α
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩鋼爪α
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩脊椎α
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩靴α
44 +4 -3 -2 -1 -3
合計 220 +20 -15 -10 -5 -15
鑲嵌槽
1
鑄島熔岩頭飾β
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩皮β
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩鋼爪β
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩脊椎β
44 +4 -3 -2 -1 -3
鑄島熔岩靴β
44 +4 -3 -2 -1 -3
合計 220 +20 -15 -10 -5 -15
追蹤者α RARE8
鑲嵌槽
追蹤者頭飾α
70 +2 +2 +2 +2 +2
追蹤者服飾α
70 +2 +2 +2 +2 +2
追蹤者手套α
70 +2 +2 +2 +2 +2
追蹤者皮帶α
70 +2 +2 +2 +2 +2
追蹤者長褲α
70 +2 +2 +2 +2 +2
合計 350