Sidebar
靈脈的剛龍骨
從現身聚魔之地的歷戰個體身上採集的素材。對強大的追尋呼應著地脈之力,歷經鍛鍊的結晶。
RARE10
RARE
×99
Max
45,000z
購買
4,500z
出售
Where to find 靈脈的剛龍骨
Master 猛爆碎龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 100%
Master 猛爆碎龍 捕獲猛爆碎龍 ×1 100%
Master 惶怒恐暴龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 33%
Master 惶怒恐暴龍 捕獲惶怒恐暴龍 ×1 33%
Master 紅蓮爆鱗龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 33%
Master 紅蓮爆鱗龍 捕獲紅蓮爆鱗龍 ×1 33%
Master 金火龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 33%
Master 金火龍 捕獲金火龍 ×1 33%
Master 銀火龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 33%
Master 銀火龍 捕獲銀火龍 ×1 33%
Master 金獅子 Guiding Lands (Tempered) ×1 33%
Master 金獅子 捕獲金獅子 ×1 33%
Master 獄狼龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 31%
Master 獄狼龍 捕獲獄狼龍 ×1 31%
Master 火龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 火龍 捕獲火龍 ×1 30%
Master 角龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 角龍 捕獲角龍 ×1 30%
Master 熔岩龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 熔岩龍 捕獲熔岩龍 ×1 30%
Master 爆鎚龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 爆鎚龍 捕獲爆鎚龍 ×1 30%
Master 風漂龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 風漂龍 捕獲風漂龍 ×1 30%
Master 慘爪龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 慘爪龍 捕獲慘爪龍 ×1 30%
Master 轟龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 轟龍 捕獲轟龍 ×1 30%
Master 迅龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 迅龍 捕獲迅龍 ×1 30%
Master 冰牙龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 冰牙龍 捕獲冰牙龍 ×1 30%
Master 碎龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 碎龍 捕獲碎龍 ×1 30%
Master 斬龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 斬龍 捕獲斬龍 ×1 30%
Master 雷顎龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 30%
Master 雷顎龍 捕獲雷顎龍 ×1 30%
Master 蒼火龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 蒼火龍 捕獲蒼火龍 ×1 28%
Master 黑角龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 黑角龍 捕獲黑角龍 ×1 28%
Master 硫斬龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 硫斬龍 捕獲硫斬龍 ×1 28%
Master 霜翼風漂龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 霜翼風漂龍 捕獲霜翼風漂龍 ×1 28%
Master 兇爪龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 兇爪龍 捕獲兇爪龍 ×1 28%
Master 黑狼鳥 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 黑狼鳥 捕獲黑狼鳥 ×1 28%
Master 黑轟龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 黑轟龍 捕獲黑轟龍 ×1 28%
Master 雷狼龍 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 雷狼龍 捕獲雷狼龍 ×1 28%
Master 戰痕黑狼鳥 Guiding Lands (Tempered) ×1 28%
Master 戰痕黑狼鳥 捕獲戰痕黑狼鳥 ×1 28%
What 靈脈的剛龍骨 is used for
防具 必要數
【蒸汽貴族α】服裝‧頭部 ×3
【里昂】服裝‧頭部 ×3
【克蕾兒】服裝‧頭部 ×3
【精英·雷顎α】服裝‧頭部 ×3
【精英·雷顎β】服裝‧頭部 ×3
【精英·火龍心α】服裝‧頭部 ×3
【精英·火龍心β】服裝‧頭部 ×3
【蒸汽貴族β】服裝‧頭部 ×3
【精英·冰牙龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·冰牙龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·火龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·火龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·火龍魂α】服裝‧頭部 ×3
【精英·火龍魂β】服裝‧頭部 ×3
【精英·角龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·角龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·暴君角龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·暴君角龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·風漂龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·風漂龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·霜漂α】服裝‧頭部 ×3
【精英·霜漂β】服裝‧頭部 ×3
【精英·慘爪α】服裝‧頭部 ×3
【精英·慘爪β】服裝‧頭部 ×3
【精英·亡爪α】服裝‧頭部 ×3
【精英·亡爪β】服裝‧頭部 ×3
【精英·熔岩龍】服裝‧頭部 ×3
【精英·爆鎚龍】服裝‧頭部 ×3
【精英·迅龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·迅龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·斬龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·斬龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·斬黃α】服裝‧頭部 ×3
【精英·斬黃β】服裝‧頭部 ×3
【精英·碎龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·碎龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·轟龍α】服裝‧頭部 ×3
【精英·轟龍β】服裝‧頭部 ×3
【精英·轟吼α】服裝·頭部 ×5
【精英·轟吼β】服裝·頭部 ×5
【精英·矜持α】服裝·頭部 ×5
【精英·矜持β】服裝·頭部 ×5
【精英·貪欲α】服裝·頭部 ×5
【精英·貪欲β】服裝·頭部 ×5
【精英·黑狼鳥α】服裝·頭部 ×5
【精英·黑狼鳥β】服裝·頭部 ×5
【精英·雷狼龍α】服裝·頭部 ×5
【精英·雷狼龍β】服裝·頭部 ×5
【精英·金黃澄月α】服裝·頭部 ×5
【精英·金黃澄月β】服裝·頭部 ×5
【精英·銀白耀日α】服裝·頭部 ×5
【精英·銀白耀日β】服裝·頭部 ×5
【精英·金色α】服裝·頭部 ×5
【精英·金色β】服裝·頭部 ×5
【精英·獄狼龍α】服裝·頭部 ×5
【精英·獄狼龍β】服裝·頭部 ×5
【精英·齊天α】服裝·頭部 ×5
【精英·齊天β】服裝·頭部 ×5
【精英·鐵腕α】服裝·頭部 ×5
【精英·鐵腕β】服裝·頭部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍α】服裝·頭部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍β】服裝·頭部 ×5
【封印的龍骸布】服裝 ×1
【龍人族之耳】服裝 ×1
【企鵝頭套】服裝 ×1
【溫泉銀猴】服裝 ×1
【蒼世武士】服裝‧頭部 ×3
【蒸汽貴族α】服裝‧身體 ×3
【里昂】服裝‧身體 ×3
【克蕾兒】服裝‧身體 ×3
【精英·雷顎α】服裝‧身體 ×3
【精英·雷顎β】服裝‧身體 ×3
【精英·火龍心α】服裝‧身體 ×3
【精英·火龍心β】服裝‧身體 ×3
【蒸汽貴族β】服裝‧身體 ×3
【精英·冰牙龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·冰牙龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·火龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·火龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·火龍魂α】服裝‧身體 ×3
【精英·火龍魂β】服裝‧身體 ×3
【精英·角龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·角龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·暴君角龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·暴君角龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·風漂龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·風漂龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·霜漂α】服裝‧身體 ×3
【精英·霜漂β】服裝‧身體 ×3
【精英·慘爪α】服裝‧身體 ×3
【精英·慘爪β】服裝‧身體 ×3
【精英·亡爪α】服裝‧身體 ×3
【精英·亡爪β】服裝‧身體 ×3
【精英·熔岩龍】服裝‧身體 ×3
【精英·爆鎚龍】服裝‧身體 ×3
【精英·迅龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·迅龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·斬龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·斬龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·斬黃α】服裝‧身體 ×3
【精英·斬黃β】服裝‧身體 ×3
【精英·碎龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·碎龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·轟龍α】服裝‧身體 ×3
【精英·轟龍β】服裝‧身體 ×3
【精英·轟吼α】服裝·身體 ×5
【精英·轟吼β】服裝·身體 ×5
【精英·矜持α】服裝·身體 ×5
【精英·矜持β】服裝·身體 ×5
【精英·貪欲α】服裝·身體 ×5
【精英·貪欲β】服裝·身體 ×5
【精英·黑狼鳥α】服裝·身體 ×5
【精英·黑狼鳥β】服裝·身體 ×5
【精英·雷狼龍α】服裝·身體 ×5
【精英·雷狼龍β】服裝·身體 ×5
【精英·金黃澄月α】服裝·身體 ×5
【精英·金黃澄月β】服裝·身體 ×5
【精英·銀白耀日α】服裝·身體 ×5
【精英·銀白耀日β】服裝·身體 ×5
【精英·金色α】服裝·身體 ×5
【精英·金色β】服裝·身體 ×5
【精英·獄狼龍α】服裝·身體 ×5
【精英·獄狼龍β】服裝·身體 ×5
【精英·齊天α】服裝·身體 ×5
【精英·齊天β】服裝·身體 ×5
【精英·鐵腕α】服裝·身體 ×5
【精英·鐵腕β】服裝·身體 ×5
【精英·霜刃冰牙龍α】服裝·身體 ×5
【精英·霜刃冰牙龍β】服裝·身體 ×5
【健美α】服裝‧身體 ×3
【蒼世武士】服裝‧身體 ×3
【蒸汽貴族α】服裝‧腕部 ×3
【里昂】服裝‧腕部 ×3
【克蕾兒】服裝‧腕部 ×3
【精英·雷顎α】服裝‧腕部 ×3
【精英·雷顎β】服裝‧腕部 ×3
【精英·火龍心α】服裝‧腕部 ×3
【精英·火龍心β】服裝‧腕部 ×3
【蒸汽貴族β】服裝‧腕部 ×3
【精英·冰牙龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·冰牙龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·火龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·火龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·火龍魂α】服裝‧腕部 ×3
【精英·火龍魂β】服裝‧腕部 ×3
【精英·角龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·角龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·暴君角龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·暴君角龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·風漂龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·風漂龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·霜漂α】服裝‧腕部 ×3
【精英·霜漂β】服裝‧腕部 ×3
【精英·慘爪α】服裝‧腕部 ×3
【精英·慘爪β】服裝‧腕部 ×3
【精英·亡爪α】服裝‧腕部 ×3
【精英·亡爪β】服裝‧腕部 ×3
【精英·熔岩龍】服裝‧腕部 ×3
【精英·爆鎚龍】服裝‧腕部 ×3
【精英·迅龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·迅龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·斬龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·斬龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·斬黃α】服裝‧腕部 ×3
【精英·斬黃β】服裝‧腕部 ×3
【精英·碎龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·碎龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·轟龍α】服裝‧腕部 ×3
【精英·轟龍β】服裝‧腕部 ×3
【精英·轟吼α】服裝·腕部 ×5
【精英·轟吼β】服裝·腕部 ×5
【精英·矜持α】服裝·腕部 ×5
【精英·矜持β】服裝·腕部 ×5
【精英·貪欲α】服裝·腕部 ×5
【精英·貪欲β】服裝·腕部 ×5
【精英·黑狼鳥α】服裝·腕部 ×5
【精英·黑狼鳥β】服裝·腕部 ×5
【精英·雷狼龍α】服裝·腕部 ×5
【精英·雷狼龍β】服裝·腕部 ×5
【精英·金黃澄月α】服裝·腕部 ×5
【精英·金黃澄月β】服裝·腕部 ×5
【精英·銀白耀日α】服裝·腕部 ×5
【精英·銀白耀日β】服裝·腕部 ×5
【精英·金色α】服裝·腕部 ×5
【精英·金色β】服裝·腕部 ×5
【精英·獄狼龍α】服裝·腕部 ×5
【精英·獄狼龍β】服裝·腕部 ×5
【精英·齊天α】服裝·腕部 ×5
【精英·齊天β】服裝·腕部 ×5
【精英·鐵腕α】服裝·腕部 ×5
【精英·鐵腕β】服裝·腕部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍α】服裝·腕部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍β】服裝·腕部 ×5
【健美α】服裝‧腕部 ×3
【蒼世武士】服裝‧腕部 ×3
【蒸汽貴族α】服裝‧腰部 ×3
【里昂】服裝‧腰部 ×3
【克蕾兒】服裝‧腰部 ×3
【精英·雷顎α】服裝‧腰部 ×3
【精英·雷顎β】服裝‧腰部 ×3
【精英·火龍心α】服裝‧腰部 ×3
【精英·火龍心β】服裝‧腰部 ×3
【蒸汽貴族β】服裝‧腰部 ×3
【精英·冰牙龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·冰牙龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·火龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·火龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·火龍魂α】服裝‧腰部 ×3
【精英·火龍魂β】服裝‧腰部 ×3
【精英·角龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·角龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·暴君角龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·暴君角龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·風漂龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·風漂龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·霜漂α】服裝‧腰部 ×3
【精英·霜漂β】服裝‧腰部 ×3
【精英·慘爪α】服裝‧腰部 ×3
【精英·慘爪β】服裝‧腰部 ×3
【精英·亡爪α】服裝‧腰部 ×3
【精英·亡爪β】服裝‧腰部 ×3
【精英·熔岩龍】服裝‧腰部 ×3
【精英·爆鎚龍】服裝‧腰部 ×3
【精英·迅龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·迅龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·斬龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·斬龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·斬黃α】服裝‧腰部 ×3
【精英·斬黃β】服裝‧腰部 ×3
【精英·碎龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·碎龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·轟龍α】服裝‧腰部 ×3
【精英·轟龍β】服裝‧腰部 ×3
【精英·轟吼α】服裝·腰部 ×5
【精英·轟吼β】服裝·腰部 ×5
【精英·矜持α】服裝·腰部 ×5
【精英·矜持β】服裝·腰部 ×5
【精英·貪欲α】服裝·腰部 ×5
【精英·貪欲β】服裝·腰部 ×5
【精英·黑狼鳥α】服裝·腰部 ×5
【精英·黑狼鳥β】服裝·腰部 ×5
【精英·雷狼龍α】服裝·腰部 ×5
【精英·雷狼龍β】服裝·腰部 ×5
【精英·金黃澄月α】服裝·腰部 ×5
【精英·金黃澄月β】服裝·腰部 ×5
【精英·銀白耀日α】服裝·腰部 ×5
【精英·銀白耀日β】服裝·腰部 ×5
【精英·金色α】服裝·腰部 ×5
【精英·金色β】服裝·腰部 ×5
【精英·獄狼龍α】服裝·腰部 ×5
【精英·獄狼龍β】服裝·腰部 ×5
【精英·齊天α】服裝·腰部 ×5
【精英·齊天β】服裝·腰部 ×5
【精英·鐵腕α】服裝·腰部 ×5
【精英·鐵腕β】服裝·腰部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍α】服裝·腰部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍β】服裝·腰部 ×5
【健美α】服裝‧腰部 ×3
【蒼世武士】服裝‧腰部 ×3
【蒸汽貴族α】服裝‧腳部 ×3
【里昂】服裝‧腳部 ×3
【克蕾兒】服裝‧腳部 ×3
【精英·雷顎α】服裝‧腳部 ×3
【精英·雷顎β】服裝‧腳部 ×3
【精英·火龍心α】服裝‧腳部 ×3
【精英·火龍心β】服裝‧腳部 ×3
【蒸汽貴族β】服裝‧腳部 ×3
【精英·冰牙龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·冰牙龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·火龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·火龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·火龍魂α】服裝‧腳部 ×3
【精英·火龍魂β】服裝‧腳部 ×3
【精英·角龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·角龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·暴君角龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·暴君角龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·風漂龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·風漂龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·霜漂α】服裝‧腳部 ×3
【精英·霜漂β】服裝‧腳部 ×3
【精英·慘爪α】服裝‧腳部 ×3
【精英·慘爪β】服裝‧腳部 ×3
【精英·亡爪α】服裝‧腳部 ×3
【精英·亡爪β】服裝‧腳部 ×3
【精英·熔岩龍】服裝‧腳部 ×3
【精英·爆鎚龍】服裝‧腳部 ×3
【精英·迅龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·迅龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·斬龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·斬龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·斬黃α】服裝‧腳部 ×3
【精英·斬黃β】服裝‧腳部 ×3
【精英·碎龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·碎龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·轟龍α】服裝‧腳部 ×3
【精英·轟龍β】服裝‧腳部 ×3
【精英·轟吼α】服裝·腳部 ×5
【精英·轟吼β】服裝·腳部 ×5
【精英·矜持α】服裝·腳部 ×5
【精英·矜持β】服裝·腳部 ×5
【精英·貪欲α】服裝·腳部 ×5
【精英·貪欲β】服裝·腳部 ×5
【精英·黑狼鳥α】服裝·腳部 ×5
【精英·黑狼鳥β】服裝·腳部 ×5
【精英·雷狼龍α】服裝·腳部 ×5
【精英·雷狼龍β】服裝·腳部 ×5
【精英·金黃澄月α】服裝·腳部 ×5
【精英·金黃澄月β】服裝·腳部 ×5
【精英·銀白耀日α】服裝·腳部 ×5
【精英·銀白耀日β】服裝·腳部 ×5
【精英·金色α】服裝·腳部 ×5
【精英·金色β】服裝·腳部 ×5
【精英·獄狼龍α】服裝·腳部 ×5
【精英·獄狼龍β】服裝·腳部 ×5
【精英·齊天α】服裝·腳部 ×5
【精英·齊天β】服裝·腳部 ×5
【精英·鐵腕α】服裝·腳部 ×5
【精英·鐵腕β】服裝·腳部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍α】服裝·腳部 ×5
【精英·霜刃冰牙龍β】服裝·腳部 ×5
【健美α】服裝‧腳部 ×3
【蒼世武士】服裝‧腳部 ×3
火焰護石Ⅴ ×4
流水護石Ⅴ ×4
冰結護石Ⅴ ×4
雷光護石Ⅴ ×4
破龍護石Ⅴ ×4
昂揚護石Ⅲ ×4
全開護石Ⅲ ×4
挑戰護石Ⅲ ×4
體術護石Ⅳ ×4
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits