Sidebar
精英·絢輝龍鎧羅α
精英·絢輝龍鎧羅α parts
RARE12
鑲嵌槽
精英·絢輝龍鎧羅頭盔α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅鎧甲α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅腕甲α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅腰甲α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
精英·絢輝龍鎧羅護腿α
176 ~ 214 +4 -2 -2 +3 -4
合計 880 ~ 1070 +20 -10 -10 +15 -20
精英·絢輝龍鎧羅α skills
滿足感 3 食用、飲用類的道具有一定的機率可再次使用。
屬性解放/裝填擴充 3 解放武器的隱藏屬性。增加輕弩的裝填數。(裝填數有其上限)
絢輝龍的真髓 5 Unavailable
快吃 3 加快食用肉及道具的速度。
超會心 3 增加會心攻擊的傷害。
廣域化 3 使用部分道具時的效果,對在一定範圍內的同伴也會有作用。
無傷 3 體力全滿時,攻擊力提高。
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits