Sidebar
Schnurrtrupp-Safari
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Nullbeere x5 20%
Kraut x10 35%
Flussfarn x20 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Blaupilz x10 30%
Lähmpilz x5 25%
Giftpilz x5 25%
Reizpilz x5 15%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Blaupilz x3 37%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Uralter Wald
9★
Route Slot 3: 5%
Route Slot 5: 5%
Meisterrang Uralter Wald
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Uralter Wald
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Uralter Wald
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Uralter Wald
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Uralter Wald
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Uralter Wald
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Uralter Wald
9★
Route Slot 3: 5%
Meisterrang Uralter Wald
10★
Route Slot 5: 5%
Hochrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
2★
Kraut 30%
Flussfarn x10 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
3★
Bombeere x20 30%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
3★
Nadelbeere x20 30%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 5%
Route Slot 5: 5%
Hochrangig Uralter Wald
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Uralter Wald
5★
Route Slot 3: 5%
Hochrangig Uralter Wald
5★
Route Slot 5: 5%
Niedrigrangig Uralter Wald
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
1★
Kraut 10%
Flussfarn x5 30%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
1★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
2★
Bombeere x10 30%
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
2★
Nadelbeere x10 30%
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Niedrigrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Niedrigrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Niedrigrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
Niedrigrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Niedrigrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Niedrigrangig Uralter Wald
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Feuerkraut x20 35%
Nadelbeere x40 20%
Bombeere x30 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Nitropilz x5 65%
Lähmpilz x5 30%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Blaupilz x3 37%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
5★
Kelbi-Horn x2 18%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
7★
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
9★
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
9★
Route Slot 3: 5%
Meisterrang Wildturm-Ödnis
10★
Route Slot 5: 5%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
2★
Feuerkraut x10 30%
Nadelbeere x20 20%
Bombeere x20 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
3★
Nadelbeere x20 30%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 5: 10%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 5: 10%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 3: 5%
Hochrangig Wildturm-Ödnis
5★
Route Slot 5: 5%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
1★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
1★
Feuerkraut x5 30%
Nadelbeere x10 20%
Schlitzbeere x10 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
1★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
2★
Nadelbeere x10 30%
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Niedrigrangig Wildturm-Ödnis
3★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Nullbeere x10 15%
Schneekraut x20 35%
Schlafkraut x10 25%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Blaupilz x5 65%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
5★
Kelbi-Horn x2 18%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Korallenhochland
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Korallenhochland
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Meisterrang Korallenhochland
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Korallenhochland
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Korallenhochland
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Korallenhochland
7★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Korallenhochland
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Korallenhochland
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Korallenhochland
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Korallenhochland
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Korallenhochland
9★
Route Slot 3: 5%
Meisterrang Korallenhochland
10★
Route Slot 5: 5%
Hochrangig Korallenhochland
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
2★
Schneekraut x10 30%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Hochrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Hochrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Hochrangig Korallenhochland
5★
Route Slot 3: 5%
Hochrangig Korallenhochland
5★
Route Slot 5: 5%
Niedrigrangig Korallenhochland
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Niedrigrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 20%
Niedrigrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Niedrigrangig Korallenhochland
4★
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Machtsamen x5 20%
Schlafkraut x10 30%
Efeu x10 35%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Blaupilz x10 35%
Mandragora x3 15%
Giftpilz x5 30%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Blaupilz x3 37%
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Tal der Verwesung
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Tal der Verwesung
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Tal der Verwesung
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Tal der Verwesung
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Tal der Verwesung
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Tal der Verwesung
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Tal der Verwesung
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Tal der Verwesung
9★
Route Slot 3: 5%
Meisterrang Tal der Verwesung
10★
Route Slot 5: 5%
Hochrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
3★
Efeu 30%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Tal der Verwesung
5★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Tal der Verwesung
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Tal der Verwesung
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Tal der Verwesung
5★
Route Slot 3: 5%
Hochrangig Tal der Verwesung
5★
Route Slot 5: 5%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
2★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
2★
Efeu 30%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
2★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Niedrigrangig Tal der Verwesung
4★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Heimat der Ältesten
5★
Fusium-Erz x2 25%
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Heimat der Ältesten
5★
Sprengnuss x30 25%
Bombeere x30 30%
Feuernuss x40 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Heimat der Ältesten
5★
Mandragora x3 60%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Heimat der Ältesten
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Heimat der Ältesten
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Heimat der Ältesten
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Heimat der Ältesten
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Heimat der Ältesten
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Heimat der Ältesten
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Heimat der Ältesten
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Heimat der Ältesten
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Heimat der Ältesten
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Heimat der Ältesten
9★
Route Slot 3: 5%
Meisterrang Heimat der Ältesten
10★
Route Slot 5: 5%
Meisterrang Heimat der Ältesten
10★
Route Slot 5: 5%
Hochrangig Heimat der Ältesten
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Heimat der Ältesten
3★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Heimat der Ältesten
3★
Sprengnuss x20 25%
Bombeere x20 25%
Feuernuss x20 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Heimat der Ältesten
3★
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Heimat der Ältesten
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Heimat der Ältesten
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Heimat der Ältesten
4★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Hochrangig Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Hochrangig Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Hochrangig Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 3: 5%
Route Slot 5: 5%
Hochrangig Heimat der Ältesten
5★
Route Slot 5: 5%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Nullbeere x5 25%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Nitropilz x3 60%
Frostpilz x2 35%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
5★
Route Slot 1: 20%
Route Slot 2: 20%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 30%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Raureif-Weite
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Raureif-Weite
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Raureif-Weite
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Raureif-Weite
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Raureif-Weite
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Raureif-Weite
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Raureif-Weite
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Raureif-Weite
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Raureif-Weite
9★
Route Slot 3: 5%
Meisterrang Raureif-Weite
10★
Route Slot 5: 5%
Meisterrang Die Leitlande
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Die Leitlande
5★
Route Slot 1: 10%
Route Slot 2: 30%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 10%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Die Leitlande
5★
Nullbeere x3 20%
Machtsamen x2 20%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Die Leitlande
5★
Mandragora x2 30%
Reizpilz x3 25%
Route Slot 1: 30%
Route Slot 2: 10%
Route Slot 3: 1%
Route Slot 4: 20%
Route Slot 5: 1%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
7★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
7★
Route Slot 3: 30%
Route Slot 5: 10%
Meisterrang Die Leitlande
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
8★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
9★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
10★
Route Slot 3: 10%
Route Slot 5: 30%
Meisterrang Die Leitlande
10★
Meisterrang Die Leitlande
10★
Meisterrang Die Leitlande
10★
Meisterrang Die Leitlande
10★
Meisterrang Die Leitlande
10★
Meisterrang Die Leitlande
6★
Route Slot 3: 20%
Route Slot 5: 30%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits