Sidebar
★5 華麗獵人‧風漂龍
風漂龍是在陸珊瑚台地空中飛舞的獵人。以前第三期團的熱氣球會掉下來也是因為牠。只要有牠在,就無法前往瘴氣之谷的最下層。可以狩獵牠嗎?
狩獵風漂龍
陸珊瑚台地
HR8以上
承接‧參加條件
第三期團的期團長
委託人
‧限制時間結束‧3次力竭倒下
失敗條件
5,400z
報酬金
HR 350
特別報酬欄
限制時間為50分鐘。
最多4人
出現魔物
出現魔物 最大參加人數 體力 攻擊力 防禦力 破壞部位的容易程度 狀態異常 昏厥 減氣值 騎乘
1 4,530 ×2.05 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 6,209 ×2.05 ×1.00 ×1.94 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 9,300 ×2.05 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 9,300 ×2.05 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
1 3,127 ×1.55 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 4,293 ×1.55 ×1.00 ×1.94 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 6,413 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 6,413 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
1 3,481 ×1.55 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 4,779 ×1.55 ×1.00 ×1.94 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 7,139 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 7,139 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
任務報酬
華麗獵人‧風漂龍 monster sizes
風漂龍
1699.75cm 100%
眩鳥
894.04cm 100%
浮空龍
1143.36cm 100%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits