Sidebar
★5 华丽猎人·风漂龙
风漂龙是在陆珊瑚台地空中飞舞的猎人。以前第三期团的热气球会掉下来也是因为它。只要有它在,就无法前往瘴气之谷的最下层。可以狩猎它吗?
狩猎风漂龙
陆珊瑚台地
猎人等级8以上
承接/参加条件
第三期团的期团长
委托人
·限制时间结束·3次力尽倒下
失败条件
5,400金
报酬金
等级 350
特别报酬栏
限制时间为50分钟。
最多4人
出现怪物
出现怪物 最大参加人数 体力 攻击力 防御力 破坏部位的容易程度 状态异常 昏厥 减气值 骑乘
1 4,530 ×2.05 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 6,209 ×2.05 ×1.00 ×1.94 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 9,300 ×2.05 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 9,300 ×2.05 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
1 3,127 ×1.55 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 4,293 ×1.55 ×1.00 ×1.94 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 6,413 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 6,413 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
1 3,481 ×1.55 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 4,779 ×1.55 ×1.00 ×1.94 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 7,139 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 7,139 ×1.55 ×1.00 ×2.90 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
任务报酬
华丽猎人·风漂龙 monster sizes
风漂龙
1699.75厘米 100%
眩鸟
894.04厘米 100%
浮空龙
1143.36厘米 100%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits