Sidebar
凶豺龍鉤爪Ⅰ
凶豺龍鉤爪Ⅰ
大劍 - 大凶豺龍的大劍。豪氣地使用非常柔軟的素材,得以更加自由自在地運用武器。
RARE5
RARE
816 | 170
攻擊力
(水 210)
屬性
鑲嵌槽
0%
會心率
(+0)
防禦力加成
銳利度
龍封力
強化凶豺龍鉤爪Ⅰ
巨劍Ⅰ RARE1 回溯強化
巨劍Ⅱ RARE1 回溯強化
凶豺龍之刃Ⅰ RARE2 回溯強化
凶豺龍之刃Ⅱ RARE3 回溯強化
凶豺龍之刃Ⅲ RARE4 回溯強化
凶豺龍鉤爪Ⅰ RARE5 回溯強化
凶豺龍鉤爪Ⅱ RARE6 回溯強化
發生條件
必要素材
必要費用 6,000z
強化裝備 銳爪 ×5
強化裝備 大凶豺龍的上鱗 ×6
強化裝備 大凶豺龍的尖爪 ×4
強化裝備 大凶豺龍的鬃毛 ×6
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
直斬 48 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
橫掃斬 26 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
上撈斬 38 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
橫擊 16 20 15 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
蓄力斬(第1階段) 48 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
蓄力斬(第2階段) 77 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×1.00 0
蓄力斬(第3階段) 110 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
強蓄力斬(第1階段) 82 0 0 0 ×1.40 ×1.40 ×1.00 0
強蓄力斬(第2階段) 111 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
強蓄力斬(第3階段) 131 0 0 0 ×1.70 ×1.70 ×1.00 0
強力橫掃斬 59 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
強橫掃斬(第2階段) 66 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×1.00 0
強橫掃斬(第3階段) 78 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
真‧蓄力斬(第1階段) Mind's Eye 15 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
真‧蓄力斬(第2階段) Mind's Eye 20 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
真‧蓄力斬(第3階段) Mind's Eye 22 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
真‧蓄力斬(第1階段) Mind's Eye 120 0 0 0 ×1.40 ×1.40 ×1.00 0
真‧蓄力斬(第2階段) Mind's Eye 175 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
真‧蓄力斬(第3階段) Mind's Eye 211 0 0 0 ×1.70 ×1.70 ×1.50 0
飛身躍入橫掃斬(第1階段) Mind's Eye 75 0 0 0 ×2.20 ×2.20 ×1.00 0
飛身躍入橫掃斬(第2階段) Mind's Eye 96 0 0 0 ×3.15 ×3.15 ×1.00 0
飛身躍入橫掃斬(第3階段) Mind's Eye 118 0 0 0 ×3.50 ×3.50 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 100 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 122 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 139 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 58 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 72 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 89 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 100 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 122 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 139 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 58 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 72 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 89 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 100 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 122 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×0.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 139 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×0.00 0
跳躍蓄力斬(第1階段) Mind's Eye 58 0 0 55 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳躍蓄力斬(第2階段) Mind's Eye 69 0 0 80 ×1.10 ×1.10 ×1.00 0
跳躍蓄力斬(第3階段) Mind's Eye 87 0 0 100 ×1.20 ×1.20 ×1.00 0
蓄力上撈斬(第1階段) Mind's Eye 48 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
蓄力上撈斬(第2階段) Mind's Eye 72 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×1.00 0
蓄力上撈斬(第3階段) Mind's Eye 98 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
下墜突刺(第1階段) Mind's Eye Multi Hit 16 0 0 20 ×0.20 ×0.20 ×1.00 0
下墜突刺(第2階段) Mind's Eye Multi Hit 22 0 0 20 ×0.25 ×0.25 ×1.00 0
下墜突刺(第3階段) Mind's Eye Multi Hit 27 0 0 20 ×0.30 ×0.30 ×1.00 0
橫擊 18 30 20 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
上撈斬 29 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
橫掃斬 41 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 58 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 72 0 0 0 ×1.30 ×1.30 ×1.00 0
蓄力斬 騎乘 Mind's Eye 89 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.00 0
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 48 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 30
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 6 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 30
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye Multi Hit 6 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×0.00 40
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 60 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
真‧蓄力斬(強擊) Mind's Eye 144 0 0 0 ×1.40 ×1.40 ×1.10 0
真‧蓄力斬(強擊) Mind's Eye 210 0 0 0 ×1.50 ×1.50 ×1.20 0
真‧蓄力斬(強擊) Mind's Eye 264 0 0 0 ×1.80 ×1.80 ×1.30 0
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Mind's Eye 5 10 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
衝撞攻擊 Mind's Eye 26 30 20 0 ×0.00 ×0.00 ×1.20 0
衝撞攻擊(第2階段) Mind's Eye 35 40 25 0 ×0.00 ×0.00 ×1.30 0
衝撞攻擊(第3階段) Mind's Eye 48 55 30 0 ×0.00 ×0.00 ×1.50 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits