Sidebar
★6 特殊鬥技場:骨鎚龍進階篇
現在已在特殊鬥技場承接了任務。這次的對象為骨鎚龍。請充分活用設置的設施進行狩獵。
狩獵骨鎚龍
特殊鬥技場
HR12以上
承接‧參加條件
鬥技場的接待員
委託人
‧限制時間結束‧3次力竭倒下
失敗條件
9,000z
報酬金
HR 500
特別報酬欄
限制時間為50分鐘。
最多4人
出現魔物
出現魔物 最大參加人數 體力 攻擊力 防禦力 破壞部位的容易程度 狀態異常 昏厥 減氣值 騎乘
1 5,700 ×3.20 ×1.00 ×1.45 ×1.10 ×1.10 ×1.10 ×1.50 ×1.00
2 8,400 ×3.20 ×1.00 ×3.01 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
3 12,540 ×3.20 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
4 12,540 ×3.20 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
任務報酬
上鎧玉 ×2 100%
尖龍骨 24%
上龍骨 18%
全熟肉 ×2 15%
謎樣的寶珠 15%
良質硬骨 14%
大爆彈桶 ×2 13%
上鎧玉 ×2 1%
特殊鬥技場:骨鎚龍進階篇 monster sizes
骨鎚龍
1641.16cm 3%
1659.19cm 3%
1677.23cm 3%
1695.26cm 3%
1713.30cm 4%
1731.33cm 4%
1749.37cm 5%
1767.40cm 6%
1785.44cm 6%
1803.47cm 6%
1821.50cm 6%
1839.54cm 6%
1857.57cm 5%
1875.61cm 4%
1893.64cm 4%
1911.68cm 3%
1929.71cm 3%
1947.75cm 3%
1965.78cm 3%
1983.82cm 2%
2001.85cm 2%
2019.89cm 2%
2037.92cm 2%
2055.96cm 2%
2073.99cm 2%
2092.03cm 2%
2110.06cm 2%
2128.09cm 2%
2146.13cm 2%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits