Sidebar
魔獸的裂爪
貝希摩斯的進階素材。經此凶刃發出的物理攻擊,對弱者來說足以致命。
RARE8
RARE
×99
Max
10,000z
購買
10,000z
出售
Where to find 魔獸的裂爪
進階 貝希摩斯 破壞貝希摩斯前腳 ×1 100%
進階 貝希摩斯 剝取素材 ×1 18%
進階 貝希摩斯 狩獵貝希摩斯 ×1 14%
進階 貝希摩斯 Investigation Reward (Silver) ×1 14%
進階 貝希摩斯 Investigation Reward (Gold) ×1 14%
What 魔獸的裂爪 is used for
武器 必要數
穿心槍蓋博爾格 ×2
防具 必要數
騰龍戰鎧α ×2
騰龍護腿α ×1
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits