Sidebar
燕尾蝶
燕尾蝶 parts
RARE3
鑲嵌槽
燕尾蝶護頭
22 ~ 74 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶上身
22 ~ 74 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶護袖
22 ~ 74 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶護腰具
22 ~ 74 -1 -1 +2 +2
燕尾蝶腳
22 ~ 74 -1 -1 +2 +2
合計 110 ~ 370 -5 -5 +10 +10
燕尾蝶 skills
迴避性能 1 延長迴避時的無敵時間。
收刀術 1 加快收起武器的速度。
飛身躍入 1 朝大型魔物跳躍,就可以迴避了。同時會延長飛躍距離。
蜂蜜獵人 1 增加在原野採集蜂蜜的取得數。
探索者之幸運 1 提高活性化的採集點的發生率。
燕尾蝶 materials
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits