Sidebar
Shara Ishvalda β+
Shara Ishvalda β+ parts
Rareza 12
Espacios
Cabeza sup. Shara β+
0 ~ 0
Torso sup. Shara β+
0 ~ 0
Brazos sup. Shara β+
0 ~ 0
Cintura sup. Shara β+
0 ~ 0
Piernas sup. Shara β+
0 ~ 0
Total 0 ~ 0
Shara Ishvalda β+ skills
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits