Sidebar
历战的昏牙
历战雾瘴尸套龙的大师级素材。在聚魔之地争夺霸权的强者所持有的,经过强化的素材。
稀有度11
稀有度
×99
最大
60,000金
购买
6,000金
出售
Where to find 历战的昏牙
大师 雾瘴尸套龙 Guiding Lands (Tempered) ×1 64%
大师 雾瘴尸套龙 捕获雾瘴尸套龙 ×1 64%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits