Sidebar
LV2 독탄
독 상태로 만드는 탄의 강화판. 몬스터에 따라 여러 발 필요. 최대 12발.
RARE3
RARE
×12
Max
30z
구입
2z
판매
Where to find LV2 독탄
What LV2 독탄 is used for
무기 필요 수
방어구 필요 수
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits