Sidebar
LV1 독탄
독 상태로 만드는 탄. 몬스터에 따라 여러 발 필요. 최대 12발.
RARE2
RARE
×12
Max
15z
구입
2z
판매
Where to find LV1 독탄
What LV1 독탄 is used for
무기 필요 수
방어구 필요 수
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits