Sidebar
M★5 恐暴的盛宴
真想强化现在持有的特殊装备~方便的话,可以帮忙收集这怪物的素材吗~?※仅初次完成时,会强化化合衣装的性能。
狩猎惶怒恐暴龙
大蚁冢荒地
大师等级21以上
承接/参加条件
月辰的武器店
委托人
·限制时间结束·3次力尽倒下
失败条件
36,000金
报酬金
等级 1260
特别报酬栏
限制时间为50分钟。
最多4人
出现怪物
出现怪物 最大参加人数 体力 攻击力 防御力 破坏部位的容易程度 状态异常 昏厥 减气值 骑乘
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 39,348 ×10.50 ×1.00 ×8.78 ×1.45 ×5.75 ×4.55 ×4.95 ×1.50
3 58,752 ×10.50 ×1.00 ×13.11 ×1.45 ×5.75 ×4.55 ×4.95 ×1.50
4 58,752 ×10.50 ×1.00 ×13.11 ×1.45 ×5.75 ×4.55 ×4.95 ×1.50
1 15,370 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 26,261 ×4.90 ×1.00 ×8.02 ×1.25 ×4.75 ×3.85 ×4.29 ×1.00
3 39,193 ×4.90 ×1.00 ×11.97 ×1.25 ×4.75 ×3.85 ×4.29 ×1.00
4 39,193 ×4.90 ×1.00 ×11.97 ×1.25 ×4.75 ×3.85 ×4.29 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,790 ×8.90 ×1.00 ×8.78 ×1.35 ×5.25 ×4.20 ×4.95 ×1.00
3 48,960 ×8.90 ×1.00 ×13.11 ×1.35 ×5.25 ×4.20 ×4.95 ×1.00
4 48,960 ×8.90 ×1.00 ×13.11 ×1.35 ×5.25 ×4.20 ×4.95 ×1.00
1 22,080 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 37,708 ×9.60 ×1.00 ×8.78 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×4.95 ×1.30
3 56,304 ×9.60 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×4.95 ×1.30
4 56,304 ×9.60 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×4.95 ×1.30
任务报酬
恐暴的盛宴 monster sizes
惶怒恐暴龙
2043.18厘米 2%
2063.82厘米 8%
2084.46厘米 8%
2105.10厘米 7%
2125.73厘米 7%
2146.37厘米 6%
2167.01厘米 6%
2187.65厘米 5%
2208.29厘米 5%
2228.93厘米 5%
2249.56厘米 4%
2270.20厘米 4%
2290.84厘米 4%
2311.48厘米 4%
2332.12厘米 4%
2352.75厘米 4%
2373.39厘米 4%
2394.03厘米 3%
2414.67厘米 3%
2435.31厘米 3%
2455.95厘米 3%
2476.58厘米 1%
搔鸟
811.12厘米 2%
820.13厘米 2%
829.14厘米 2%
838.15厘米 3%
847.17厘米 3%
856.18厘米 4%
865.19厘米 4%
874.20厘米 4%
883.22厘米 4%
892.23厘米 5%
901.24厘米 6%
910.25厘米 5%
919.26厘米 4%
928.28厘米 4%
937.29厘米 4%
946.30厘米 4%
955.31厘米 3%
964.33厘米 3%
973.34厘米 3%
982.35厘米 3%
991.36厘米 3%
1000.38厘米 2%
1009.39厘米 2%
1018.40厘米 2%
1027.41厘米 2%
1036.43厘米 2%
1045.44厘米 2%
1054.45厘米 2%
1063.46厘米 2%
1072.48厘米 2%
1081.49厘米 2%
1090.50厘米 2%
1099.51厘米 2%
1108.53厘米 1%
斩龙
2215.35厘米 2%
2239.97厘米 2%
2264.58厘米 2%
2289.20厘米 3%
2313.81厘米 3%
2338.43厘米 3%
2363.04厘米 4%
2387.66厘米 5%
2412.27厘米 6%
2436.89厘米 6%
2461.50厘米 6%
2486.12厘米 6%
2510.73厘米 6%
2535.35厘米 5%
2559.96厘米 4%
2584.58厘米 4%
2609.19厘米 3%
2633.81厘米 3%
2658.42厘米 3%
2683.04厘米 3%
2707.65厘米 2%
2732.27厘米 2%
2756.88厘米 2%
2781.50厘米 2%
2806.11厘米 2%
2830.73厘米 2%
2855.34厘米 2%
2879.96厘米 2%
2904.57厘米 2%
2929.19厘米 2%
2953.80厘米 1%
黑角龙
1886.63厘米 2%
1907.59厘米 2%
1928.55厘米 2%
1949.51厘米 3%
1970.48厘米 3%
1991.44厘米 4%
2012.40厘米 4%
2033.36厘米 4%
2054.33厘米 4%
2075.29厘米 5%
2096.25厘米 6%
2117.21厘米 5%
2138.18厘米 4%
2159.14厘米 4%
2180.10厘米 4%
2201.06厘米 4%
2222.03厘米 3%
2242.99厘米 3%
2263.95厘米 3%
2284.91厘米 3%
2305.88厘米 3%
2326.84厘米 2%
2347.80厘米 2%
2368.76厘米 2%
2389.73厘米 2%
2410.69厘米 2%
2431.65厘米 2%
2452.61厘米 2%
2473.58厘米 2%
2494.54厘米 2%
2515.50厘米 2%
2536.46厘米 2%
2557.43厘米 2%
2578.39厘米 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits