Sidebar
腐朽的结晶
可在聚魔之地的森林地带采掘的矿石。性质受到地脉的影响而产生变化,形成了结晶体。
稀有度9
稀有度
×99
最大
8,000金
购买
800金
出售
Where to find 腐朽的结晶
大师 聚魔之地 ×1 50%
大师 聚魔之地 ×1 40%
大师 聚魔之地 ×2 20%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits