Sidebar
捕获用麻醉弹
捕获中陷阱的怪物时,所使用的弩炮专用麻醉弹。最多携带8发。
稀有度3
稀有度
×8
最大
45金
购买
4金
出售
Where to find 捕获用麻醉弹
What 捕获用麻醉弹 is used for
武器 必要数
防具 必要数
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits