Sidebar
突击龙的重壳
突击龙的大师级素材。可经由剥取获得。材质坚硬牢固,常用于防具上。
稀有度9
稀有度
×99
最大
21,400金
购买
2,140金
出售
Where to find 突击龙的重壳
大师 突击龙 剥取素材 ×1 65%
大师 龙结晶之地 5★ 随从探险队 ×1 61%
大师 龙结晶之地 ×1 38%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits