Sidebar
M★2 벌레? 벌레!? 벌레!!!
새로운 장식품을 만들기 위해 고대용인의 의견을 듣고 싶은데, 도중에 몬스터가 있어서 사령관이 출발 허가를 내주지 않을 것 같아. 물론, 만든 장식품은 너한테 줄게!
모든 타겟 토벌
독기의 골짜기
MR 3 이상
수주/참가 조건
세리에나 마카연금 담당
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
9,000z
보수금
HR 280
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 18,300 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 28,200 ×7.00 ×1.00 ×7.66 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
3 42,090 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
4 42,090 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
1 16,240 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 25,032 ×4.90 ×1.00 ×7.32 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
3 37,352 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
4 37,352 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 29,580 ×8.90 ×1.00 ×8.01 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
3 44,160 ×8.90 ×1.00 ×11.96 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
4 44,160 ×8.90 ×1.00 ×11.96 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
1 13,920 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 21,456 ×4.90 ×1.00 ×7.32 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
3 32,016 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
4 32,016 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 35,496 ×10.50 ×1.00 ×8.01 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
3 52,992 ×10.50 ×1.00 ×11.96 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
4 52,992 ×10.50 ×1.00 ×11.96 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
벌레? 벌레!? 벌레!!! monster sizes
라도발킨
1623.12cm 2%
1641.16cm 2%
1659.19cm 2%
1677.23cm 3%
1695.26cm 3%
1713.30cm 3%
1731.33cm 4%
1749.37cm 5%
1767.40cm 6%
1785.44cm 6%
1803.47cm 6%
1821.50cm 6%
1839.54cm 6%
1857.57cm 5%
1875.61cm 4%
1893.64cm 4%
1911.68cm 3%
1929.71cm 3%
1947.75cm 3%
1965.78cm 3%
1983.82cm 2%
2001.85cm 2%
2019.89cm 2%
2037.92cm 2%
2055.96cm 2%
2073.99cm 2%
2092.03cm 2%
2110.06cm 2%
2128.09cm 2%
2146.13cm 2%
2164.16cm 1%
버프바로
2164.36cm 2%
2188.40cm 2%
2212.45cm 2%
2236.50cm 3%
2260.55cm 3%
2284.60cm 4%
2308.65cm 4%
2332.69cm 4%
2356.74cm 4%
2380.79cm 5%
2404.84cm 6%
2428.89cm 5%
2452.94cm 4%
2476.99cm 4%
2501.03cm 4%
2525.08cm 4%
2549.13cm 3%
2573.18cm 3%
2597.23cm 3%
2621.28cm 3%
2645.32cm 3%
2669.37cm 2%
2693.42cm 2%
2717.47cm 2%
2741.52cm 2%
2765.57cm 2%
2789.61cm 2%
2813.66cm 2%
2837.71cm 2%
2861.76cm 2%
2885.81cm 2%
2909.86cm 2%
2933.90cm 2%
2957.95cm 1%
오도가론
1249.88cm 2%
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 4%
1374.86cm 5%
1388.75cm 6%
1402.64cm 5%
1416.53cm 4%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 2%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
1666.50cm 2%
1680.39cm 2%
1694.28cm 2%
1708.16cm 1%
도스기르오스
947.84cm 2%
958.37cm 2%
968.90cm 2%
979.43cm 3%
989.96cm 3%
1000.49cm 4%
1011.02cm 4%
1021.56cm 4%
1032.09cm 4%
1042.62cm 5%
1053.15cm 6%
1063.68cm 5%
1074.21cm 4%
1084.74cm 4%
1095.28cm 4%
1105.81cm 4%
1116.34cm 3%
1126.87cm 3%
1137.40cm 3%
1147.93cm 3%
1158.47cm 3%
1169.00cm 2%
1179.53cm 2%
1190.06cm 2%
1200.59cm 2%
1211.12cm 2%
1221.65cm 2%
1232.19cm 2%
1242.72cm 2%
1253.25cm 2%
1263.78cm 2%
1274.31cm 2%
1284.84cm 2%
1295.37cm 1%
이베르카나
2596.05cm 100%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits