Sidebar
M★4 냐이스룸! 어두운 철 편
주인님이 참조룡과 흉조룡의 발을 묶어 줬으면 한다냥. '방을 더욱더 쾌적하게 만들 계획' 실현을 위해서다냥. ※처음 클리어할 때만 마이하우스의 가구 재질 추가
모든 타겟 사냥
독기의 골짜기
MR 16 이상
수주/참가 조건
룸서비스
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
43,200z
보수금
HR 1460
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 12,600 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 21,120 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 31,500 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 31,500 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 12,600 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 21,120 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 31,500 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 31,500 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 18,300 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 30,660 ×7.00 ×1.00 ×8.25 ×1.30 ×5.00 ×3.45 ×4.50 ×1.00
3 45,750 ×7.00 ×1.00 ×12.32 ×1.30 ×5.00 ×3.45 ×4.50 ×1.00
4 45,750 ×7.00 ×1.00 ×12.32 ×1.30 ×5.00 ×3.45 ×4.50 ×1.00
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 38,592 ×10.50 ×1.00 ×8.63 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
3 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
4 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
냐이스룸! 어두운 철 편 monster sizes
오도가론
1249.88cm 2%
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 4%
1374.86cm 5%
1388.75cm 6%
1402.64cm 5%
1416.53cm 4%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 2%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
1666.50cm 2%
1680.39cm 2%
1694.28cm 2%
1708.16cm 1%
오도가론 아종
1249.88cm 2%
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 4%
1374.86cm 5%
1388.75cm 6%
1402.64cm 5%
1416.53cm 4%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 2%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
1666.50cm 2%
1680.39cm 2%
1694.28cm 2%
1708.16cm 1%
티가렉스
1748.88cm 2%
1768.31cm 2%
1787.74cm 2%
1807.18cm 3%
1826.61cm 3%
1846.04cm 4%
1865.47cm 4%
1884.90cm 4%
1904.34cm 4%
1923.77cm 5%
1943.20cm 6%
1962.63cm 5%
1982.06cm 4%
2001.50cm 4%
2020.93cm 4%
2040.36cm 4%
2059.79cm 3%
2079.22cm 3%
2098.66cm 3%
2118.09cm 3%
2137.52cm 3%
2156.95cm 2%
2176.38cm 2%
2195.82cm 2%
2215.25cm 2%
2234.68cm 2%
2254.11cm 2%
2273.54cm 2%
2292.98cm 2%
2312.41cm 2%
2331.84cm 2%
2351.27cm 2%
2370.70cm 2%
2390.14cm 1%
라도발킨
1623.12cm 2%
1641.16cm 2%
1659.19cm 2%
1677.23cm 3%
1695.26cm 3%
1713.30cm 3%
1731.33cm 4%
1749.37cm 5%
1767.40cm 6%
1785.44cm 6%
1803.47cm 6%
1821.50cm 6%
1839.54cm 6%
1857.57cm 5%
1875.61cm 4%
1893.64cm 4%
1911.68cm 3%
1929.71cm 3%
1947.75cm 3%
1965.78cm 3%
1983.82cm 2%
2001.85cm 2%
2019.89cm 2%
2037.92cm 2%
2055.96cm 2%
2073.99cm 2%
2092.03cm 2%
2110.06cm 2%
2128.09cm 2%
2146.13cm 2%
2164.16cm 1%
미친 이블조
2043.18cm 2%
2063.82cm 8%
2084.46cm 8%
2105.10cm 7%
2125.73cm 7%
2146.37cm 6%
2167.01cm 6%
2187.65cm 5%
2208.29cm 5%
2228.93cm 5%
2249.56cm 4%
2270.20cm 4%
2290.84cm 4%
2311.48cm 4%
2332.12cm 4%
2352.75cm 4%
2373.39cm 4%
2394.03cm 3%
2414.67cm 3%
2435.31cm 3%
2455.95cm 3%
2476.58cm 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits