Sidebar
★4 뼈전차, 골짜기를 달리다
각종 몬스터의 재조사를 조사팀에 의뢰하고 싶어. 이 몬스터에 관해 아직 조사할 게 많거든. 토벌하든 포획하든 유익한 조사를 할 수 있을 거야.
라도발킨 사냥
독기의 골짜기
HR 8 이상
수주/참가 조건
생태연구소의 소장
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
4,320z
보수금
HR 350
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 3,540 ×1.55 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 4,800 ×1.55 ×1.00 ×1.88 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 7,200 ×1.55 ×1.00 ×2.80 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 7,200 ×1.55 ×1.00 ×2.80 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
1 2,832 ×1.55 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 3,840 ×1.55 ×1.00 ×1.88 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 5,760 ×1.55 ×1.00 ×2.80 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 5,760 ×1.55 ×1.00 ×2.80 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
1 4,530 ×2.05 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00 ×1.00
2 6,149 ×2.05 ×1.00 ×1.88 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
3 9,210 ×2.05 ×1.00 ×2.80 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
4 9,210 ×2.05 ×1.00 ×2.80 ×1.00 ×2.00 ×2.50 ×3.00 ×1.00
뼈전차, 골짜기를 달리다 monster sizes
라도발킨
1641.16cm 3%
1659.19cm 3%
1677.23cm 3%
1695.26cm 4%
1713.30cm 4%
1731.33cm 6%
1749.37cm 6%
1767.40cm 6%
1785.44cm 6%
1803.47cm 8%
1821.50cm 6%
1839.54cm 6%
1857.57cm 6%
1875.61cm 6%
1893.64cm 4%
1911.68cm 4%
1929.71cm 3%
1947.75cm 3%
1965.78cm 3%
1983.82cm 2%
2001.85cm 2%
2019.89cm 2%
2037.92cm 2%
2055.96cm 2%
도스기르오스
958.37cm 2%
968.90cm 2%
979.43cm 3%
989.96cm 3%
1000.49cm 4%
1011.02cm 4%
1021.56cm 4%
1032.09cm 6%
1042.62cm 6%
1053.15cm 8%
1063.68cm 6%
1074.21cm 6%
1084.74cm 4%
1095.28cm 4%
1105.81cm 4%
1116.34cm 3%
1126.87cm 3%
1137.40cm 3%
1147.93cm 3%
1158.47cm 3%
1169.00cm 3%
1179.53cm 2%
1190.06cm 2%
1200.59cm 2%
1211.12cm 2%
1221.65cm 2%
1232.19cm 2%
1242.72cm 2%
1253.25cm 2%
오도가론
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 6%
1374.86cm 6%
1388.75cm 8%
1402.64cm 6%
1416.53cm 6%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 3%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits