Sidebar
M★2 폭군, 황야에서 날뛰다
각지에서 몬스터 목격 보고가 잇따라 들어오고 있어. 평소보다 강한 개체가 있다는 보고야. 빨리 해당 지역으로 가서 조사해 줘.
안쟈나프 사냥
개밋둑의 황야
MR 4 이상
수주/참가 조건
사령관
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
18,000z
보수금
HR 560
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 18,239 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 28,106 ×7.00 ×1.00 ×7.66 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
3 41,949 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
4 41,949 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
1 20,800 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,044 ×8.90 ×1.00 ×8.01 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
3 47,840 ×8.90 ×1.00 ×11.96 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
4 47,840 ×8.90 ×1.00 ×11.96 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
1 14,210 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 21,903 ×4.90 ×1.00 ×7.32 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
3 32,683 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
4 32,683 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
1 18,300 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 28,200 ×7.00 ×1.00 ×7.66 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
3 42,090 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
4 42,090 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 35,496 ×10.50 ×1.00 ×8.01 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
3 52,992 ×10.50 ×1.00 ×11.96 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
4 52,992 ×10.50 ×1.00 ×11.96 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
폭군, 황야에서 날뛰다 monster sizes
안쟈나프
1481.81cm 2%
1498.28cm 2%
1514.74cm 2%
1531.21cm 3%
1547.67cm 3%
1564.14cm 3%
1580.60cm 4%
1597.07cm 5%
1613.53cm 6%
1630.00cm 6%
1646.46cm 6%
1662.92cm 6%
1679.39cm 6%
1695.85cm 5%
1712.32cm 4%
1728.78cm 4%
1745.25cm 3%
1761.71cm 3%
1778.18cm 3%
1794.64cm 3%
1811.11cm 2%
1827.57cm 2%
1844.04cm 2%
1860.50cm 2%
1876.96cm 2%
1893.43cm 2%
1909.89cm 2%
1926.36cm 2%
1942.82cm 2%
1959.29cm 2%
1975.75cm 1%
디아블로스
1886.63cm 2%
1907.59cm 2%
1928.55cm 2%
1949.51cm 3%
1970.48cm 3%
1991.44cm 4%
2012.40cm 4%
2033.36cm 4%
2054.33cm 4%
2075.29cm 5%
2096.25cm 6%
2117.21cm 5%
2138.18cm 4%
2159.14cm 4%
2180.10cm 4%
2201.06cm 4%
2222.03cm 3%
2242.99cm 3%
2263.95cm 3%
2284.91cm 3%
2305.88cm 3%
2326.84cm 2%
2347.80cm 2%
2368.76cm 2%
2389.73cm 2%
2410.69cm 2%
2431.65cm 2%
2452.61cm 2%
2473.58cm 2%
2494.54cm 2%
2515.50cm 2%
2536.46cm 2%
2557.43cm 2%
2578.39cm 1%
볼보로스
1244.76cm 2%
1258.59cm 2%
1272.42cm 2%
1286.26cm 3%
1300.09cm 3%
1313.92cm 4%
1327.75cm 4%
1341.58cm 4%
1355.41cm 4%
1369.24cm 5%
1383.07cm 6%
1396.90cm 5%
1410.73cm 4%
1424.56cm 4%
1438.39cm 4%
1452.22cm 4%
1466.05cm 3%
1479.88cm 3%
1493.72cm 3%
1507.55cm 3%
1521.38cm 3%
1535.21cm 2%
1549.04cm 2%
1562.87cm 2%
1576.70cm 2%
1590.53cm 2%
1604.36cm 2%
1618.19cm 2%
1632.02cm 2%
1645.85cm 2%
1659.68cm 2%
1673.51cm 2%
1687.35cm 2%
1701.18cm 1%
리오레이아 아종
1578.93cm 2%
1596.48cm 2%
1614.02cm 2%
1631.56cm 3%
1649.11cm 3%
1666.65cm 4%
1684.20cm 4%
1701.74cm 4%
1719.28cm 4%
1736.83cm 5%
1754.37cm 6%
1771.91cm 5%
1789.46cm 4%
1807.00cm 4%
1824.54cm 4%
1842.09cm 4%
1859.63cm 3%
1877.18cm 3%
1894.72cm 3%
1912.26cm 3%
1929.81cm 3%
1947.35cm 2%
1964.89cm 2%
1982.44cm 2%
1999.98cm 2%
2017.53cm 2%
2035.07cm 2%
2052.61cm 2%
2070.16cm 2%
2087.70cm 2%
2105.24cm 2%
2122.79cm 2%
2140.33cm 2%
2157.88cm 1%
이베르카나
2596.05cm 100%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits