Sidebar
M★2 날아라, 파오우르무!
각종 몬스터의 재조사를 조사팀에 의뢰하고 싶어. 이 몬스터들은 무척 강력한 개체라고 해. 이 조사를 부탁해. 너희 조사팀의 활약을 기대하고 있을게!
파오우르무 사냥
육산호의 대지
MR 4 이상
수주/참가 조건
생태연구소의 소장
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
18,000z
보수금
HR 560
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 17,995 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 27,730 ×7.00 ×1.00 ×7.66 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
3 41,388 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
4 41,388 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 29,580 ×8.90 ×1.00 ×8.01 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
3 44,160 ×8.90 ×1.00 ×11.96 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
4 44,160 ×8.90 ×1.00 ×11.96 ×1.35 ×4.83 ×2.82 ×4.50 ×1.00
1 15,370 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 23,691 ×4.90 ×1.00 ×7.32 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
3 35,351 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
4 35,351 ×4.90 ×1.00 ×10.92 ×1.25 ×4.37 ×2.59 ×3.90 ×1.00
1 18,300 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 28,200 ×7.00 ×1.00 ×7.66 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
3 42,090 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
4 42,090 ×7.00 ×1.00 ×11.44 ×1.30 ×4.60 ×2.70 ×4.50 ×1.00
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 35,496 ×10.50 ×1.00 ×8.01 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
3 52,992 ×10.50 ×1.00 ×11.96 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
4 52,992 ×10.50 ×1.00 ×11.96 ×1.45 ×5.29 ×3.06 ×4.50 ×1.50
날아라, 파오우르무! monster sizes
파오우르무
1029.02cm 2%
1040.46cm 2%
1051.89cm 2%
1063.32cm 3%
1074.76cm 3%
1086.19cm 4%
1097.63cm 4%
1109.06cm 4%
1120.49cm 4%
1131.93cm 5%
1143.36cm 6%
1154.79cm 5%
1166.23cm 4%
1177.66cm 4%
1189.09cm 4%
1200.53cm 4%
1211.96cm 3%
1223.40cm 3%
1234.83cm 3%
1246.26cm 3%
1257.70cm 3%
1269.13cm 2%
1280.56cm 2%
1292.00cm 2%
1303.43cm 2%
1314.86cm 2%
1326.30cm 2%
1337.73cm 2%
1349.16cm 2%
1360.60cm 2%
1372.03cm 2%
1383.47cm 2%
1394.90cm 2%
1406.33cm 1%
레이기에나
1529.78cm 2%
1546.77cm 2%
1563.77cm 2%
1580.77cm 3%
1597.77cm 3%
1614.76cm 4%
1631.76cm 4%
1648.76cm 4%
1665.76cm 4%
1682.75cm 5%
1699.75cm 6%
1716.75cm 5%
1733.75cm 4%
1750.74cm 4%
1767.74cm 4%
1784.74cm 4%
1801.74cm 3%
1818.73cm 3%
1835.73cm 3%
1852.73cm 3%
1869.73cm 3%
1886.72cm 2%
1903.72cm 2%
1920.72cm 2%
1937.72cm 2%
1954.71cm 2%
1971.71cm 2%
1988.71cm 2%
2005.71cm 2%
2022.70cm 2%
2039.70cm 2%
2056.70cm 2%
2073.70cm 2%
2090.69cm 1%
치치야크
804.64cm 2%
813.58cm 2%
822.52cm 2%
831.46cm 3%
840.40cm 3%
849.34cm 4%
858.28cm 4%
867.22cm 4%
876.16cm 4%
885.10cm 5%
894.04cm 6%
902.98cm 5%
911.92cm 4%
920.86cm 4%
929.80cm 4%
938.74cm 4%
947.68cm 3%
956.62cm 3%
965.56cm 3%
974.50cm 3%
983.44cm 3%
992.38cm 2%
1001.32cm 2%
1010.27cm 2%
1019.21cm 2%
1028.15cm 2%
1037.09cm 2%
1046.03cm 2%
1054.97cm 2%
1063.91cm 2%
1072.85cm 2%
1081.79cm 2%
1090.73cm 2%
1099.67cm 1%
리오레이아 아종
1578.93cm 2%
1596.48cm 2%
1614.02cm 2%
1631.56cm 3%
1649.11cm 3%
1666.65cm 4%
1684.20cm 4%
1701.74cm 4%
1719.28cm 4%
1736.83cm 5%
1754.37cm 6%
1771.91cm 5%
1789.46cm 4%
1807.00cm 4%
1824.54cm 4%
1842.09cm 4%
1859.63cm 3%
1877.18cm 3%
1894.72cm 3%
1912.26cm 3%
1929.81cm 3%
1947.35cm 2%
1964.89cm 2%
1982.44cm 2%
1999.98cm 2%
2017.53cm 2%
2035.07cm 2%
2052.61cm 2%
2070.16cm 2%
2087.70cm 2%
2105.24cm 2%
2122.79cm 2%
2140.33cm 2%
2157.88cm 1%
이베르카나
2596.05cm 100%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits