Sidebar
M★5 USJ-얼음 칼날을 세우고 춤추어라!
USJ에서 여러분께 선사하는 퀘스트! 감동과 흥분으로 가득한 스테이지에서 얼음 칼날을 세운 몬스터에게 도전하자! ※보수로 특별 소재 지급
얼음 칼날을 찬 벨리오로스 토벌
바다 건너 극한지
MR 18 이상
수주/참가 조건
미소가 눈부신 직원
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
36,000z
보수금
HR 1260
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 21,000 ×11.30 ×1.00 ×5.00 ×1.50 ×2.40 ×1.30 ×1.80 ×1.50
2 35,880 ×11.30 ×1.00 ×9.55 ×1.50 ×6.00 ×4.55 ×6.30 ×1.50
3 53,550 ×11.30 ×1.00 ×14.25 ×1.50 ×6.00 ×4.55 ×6.30 ×1.50
4 53,550 ×11.30 ×1.00 ×14.25 ×1.50 ×6.00 ×4.55 ×6.30 ×1.50
1 16,240 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 27,748 ×4.90 ×1.00 ×8.02 ×1.25 ×4.75 ×3.85 ×4.55 ×1.00
3 41,412 ×4.90 ×1.00 ×11.97 ×1.25 ×4.75 ×3.85 ×4.55 ×1.00
4 41,412 ×4.90 ×1.00 ×11.97 ×1.25 ×4.75 ×3.85 ×4.55 ×1.00
1 19,136 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,680 ×9.60 ×1.00 ×8.78 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×5.25 ×1.30
3 48,796 ×9.60 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×5.25 ×1.30
4 48,796 ×9.60 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×5.25 ×1.30
1 19,200 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,790 ×9.60 ×1.00 ×8.78 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×5.25 ×1.30
3 48,960 ×9.60 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×5.25 ×1.30
4 48,960 ×9.60 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.38 ×5.25 ×1.30
USJ-얼음 칼날을 세우고 춤추어라! monster sizes
얼음 칼날을 찬 벨리오로스
1888.47cm 2%
1909.45cm 2%
1930.44cm 2%
1951.42cm 3%
1972.40cm 3%
1993.39cm 4%
2014.37cm 4%
2035.35cm 4%
2056.33cm 4%
2077.32cm 5%
2098.30cm 6%
2119.28cm 5%
2140.27cm 4%
2161.25cm 4%
2182.23cm 4%
2203.22cm 4%
2224.20cm 3%
2245.18cm 3%
2266.16cm 3%
2287.15cm 3%
2308.13cm 3%
2329.11cm 2%
2350.10cm 2%
2371.08cm 2%
2392.06cm 2%
2413.05cm 2%
2434.03cm 2%
2455.01cm 2%
2475.99cm 2%
2496.98cm 2%
2517.96cm 2%
2538.94cm 2%
2559.93cm 2%
2580.91cm 1%
버프바로
2164.36cm 2%
2188.40cm 2%
2212.45cm 2%
2236.50cm 3%
2260.55cm 3%
2284.60cm 4%
2308.65cm 4%
2332.69cm 4%
2356.74cm 4%
2380.79cm 5%
2404.84cm 6%
2428.89cm 5%
2452.94cm 4%
2476.99cm 4%
2501.03cm 4%
2525.08cm 4%
2549.13cm 3%
2573.18cm 3%
2597.23cm 3%
2621.28cm 3%
2645.32cm 3%
2669.37cm 2%
2693.42cm 2%
2717.47cm 2%
2741.52cm 2%
2765.57cm 2%
2789.61cm 2%
2813.66cm 2%
2837.71cm 2%
2861.76cm 2%
2885.81cm 2%
2909.86cm 2%
2933.90cm 2%
2957.95cm 1%
안쟈나프 아종
1481.81cm 2%
1498.28cm 2%
1514.74cm 2%
1531.21cm 3%
1547.67cm 3%
1564.14cm 3%
1580.60cm 4%
1597.07cm 5%
1613.53cm 6%
1630.00cm 6%
1646.46cm 6%
1662.92cm 6%
1679.39cm 6%
1695.85cm 5%
1712.32cm 4%
1728.78cm 4%
1745.25cm 3%
1761.71cm 3%
1778.18cm 3%
1794.64cm 3%
1811.11cm 2%
1827.57cm 2%
1844.04cm 2%
1860.50cm 2%
1876.96cm 2%
1893.43cm 2%
1909.89cm 2%
1926.36cm 2%
1942.82cm 2%
1959.29cm 2%
1975.75cm 1%
얼려 찌르는 레이기에나
1648.52cm 2%
1666.84cm 2%
1685.15cm 2%
1703.47cm 3%
1721.79cm 3%
1740.11cm 4%
1758.42cm 4%
1776.74cm 4%
1795.06cm 4%
1813.37cm 5%
1831.69cm 6%
1850.01cm 5%
1868.32cm 4%
1886.64cm 4%
1904.96cm 4%
1923.27cm 4%
1941.59cm 3%
1959.91cm 3%
1978.23cm 3%
1996.54cm 3%
2014.86cm 3%
2033.18cm 2%
2051.49cm 2%
2069.81cm 2%
2088.13cm 2%
2106.44cm 2%
2124.76cm 2%
2143.08cm 2%
2161.39cm 2%
2179.71cm 2%
2198.03cm 2%
2216.34cm 2%
2234.66cm 2%
2252.98cm 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits