Sidebar
M★3 용암룡은 뜨거울 때 쳐라
각종 몬스터의 재조사를 조사팀에 의뢰하고 싶어. 이 몬스터들은 무척 강력한 개체라고 해. 이 조사를 부탁해. 너희 조사팀의 활약을 기대하고 있을게!
볼가노스 사냥
용결정의 땅
MR 7 이상
수주/참가 조건
생태연구소의 소장
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
25,200z
보수금
HR 840
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 25,600 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 41,160 ×8.90 ×1.00 ×8.32 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
3 61,440 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
4 61,440 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
1 17,400 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 27,990 ×4.90 ×1.00 ×7.60 ×1.25 ×4.47 ×2.75 ×3.90 ×1.00
3 41,760 ×4.90 ×1.00 ×11.34 ×1.25 ×4.47 ×2.75 ×3.90 ×1.00
4 41,760 ×4.90 ×1.00 ×11.34 ×1.25 ×4.47 ×2.75 ×3.90 ×1.00
1 20,800 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 33,442 ×9.60 ×1.00 ×8.32 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
3 49,920 ×9.60 ×1.00 ×12.42 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
4 49,920 ×9.60 ×1.00 ×12.42 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
1 27,520 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 44,246 ×8.90 ×1.00 ×8.32 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
3 66,048 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
4 66,048 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 37,044 ×10.50 ×1.00 ×8.32 ×1.45 ×5.41 ×3.25 ×4.50 ×1.50
3 55,296 ×10.50 ×1.00 ×12.42 ×1.45 ×5.41 ×3.25 ×4.50 ×1.50
4 55,296 ×10.50 ×1.00 ×12.42 ×1.45 ×5.41 ×3.25 ×4.50 ×1.50
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 37,044 ×10.50 ×1.00 ×8.32 ×1.45 ×5.41 ×3.25 ×4.50 ×1.50
3 55,296 ×10.50 ×1.00 ×12.42 ×1.45 ×5.41 ×3.25 ×4.50 ×1.50
4 55,296 ×10.50 ×1.00 ×12.42 ×1.45 ×5.41 ×3.25 ×4.50 ×1.50
용암룡은 뜨거울 때 쳐라 monster sizes
볼가노스
1617.52cm 2%
1635.49cm 2%
1653.46cm 2%
1671.43cm 3%
1689.41cm 3%
1707.38cm 4%
1725.35cm 4%
1743.32cm 4%
1761.30cm 4%
1779.27cm 5%
1797.24cm 6%
1815.21cm 5%
1833.18cm 4%
1851.16cm 4%
1869.13cm 4%
1887.10cm 4%
1905.07cm 3%
1923.05cm 3%
1941.02cm 3%
1958.99cm 3%
1976.96cm 3%
1994.94cm 2%
2012.91cm 2%
2030.88cm 2%
2048.85cm 2%
2066.83cm 2%
2084.80cm 2%
2102.77cm 2%
2120.74cm 2%
2138.72cm 2%
2156.69cm 2%
2174.66cm 2%
2192.63cm 2%
2210.61cm 1%
도도가마루
1000.00cm 2%
1011.11cm 2%
1022.22cm 2%
1033.33cm 3%
1044.44cm 3%
1055.55cm 4%
1066.67cm 4%
1077.78cm 4%
1088.89cm 4%
1100.00cm 5%
1111.11cm 6%
1122.22cm 5%
1133.33cm 4%
1144.44cm 4%
1155.55cm 4%
1166.67cm 4%
1177.78cm 3%
1188.89cm 3%
1200.00cm 3%
1211.11cm 3%
1222.22cm 3%
1233.33cm 2%
1244.44cm 2%
1255.55cm 2%
1266.67cm 2%
1277.78cm 2%
1288.89cm 2%
1300.00cm 2%
1311.11cm 2%
1322.22cm 2%
1333.33cm 2%
1344.44cm 2%
1355.55cm 2%
1366.67cm 1%
리오레우스 아종
1533.80cm 2%
1550.84cm 2%
1567.88cm 2%
1584.92cm 3%
1601.97cm 3%
1619.01cm 4%
1636.05cm 4%
1653.09cm 4%
1670.14cm 4%
1687.18cm 5%
1704.22cm 6%
1721.26cm 5%
1738.30cm 4%
1755.35cm 4%
1772.39cm 4%
1789.43cm 4%
1806.47cm 3%
1823.52cm 3%
1840.56cm 3%
1857.60cm 3%
1874.64cm 3%
1891.68cm 2%
1908.73cm 2%
1925.77cm 2%
1942.81cm 2%
1959.85cm 2%
1976.90cm 2%
1993.94cm 2%
2010.98cm 2%
2028.02cm 2%
2045.06cm 2%
2062.11cm 2%
2079.15cm 2%
2096.19cm 1%
우라간킨
1852.77cm 2%
1873.35cm 2%
1893.94cm 2%
1914.53cm 3%
1935.11cm 3%
1955.70cm 3%
1976.28cm 4%
1996.87cm 5%
2017.46cm 6%
2038.04cm 6%
2058.63cm 6%
2079.22cm 6%
2099.80cm 6%
2120.39cm 5%
2140.98cm 4%
2161.56cm 4%
2182.15cm 3%
2202.73cm 3%
2223.32cm 3%
2243.91cm 3%
2264.49cm 2%
2285.08cm 2%
2305.67cm 2%
2326.25cm 2%
2346.84cm 2%
2367.42cm 2%
2388.01cm 2%
2408.60cm 2%
2429.18cm 2%
2449.77cm 2%
2470.36cm 1%
이베르카나
2596.05cm 100%
미친 이블조
2043.18cm 2%
2063.82cm 8%
2084.46cm 8%
2105.10cm 7%
2125.73cm 7%
2146.37cm 6%
2167.01cm 6%
2187.65cm 5%
2208.29cm 5%
2228.93cm 5%
2249.56cm 4%
2270.20cm 4%
2290.84cm 4%
2311.48cm 4%
2332.12cm 4%
2352.75cm 4%
2373.39cm 4%
2394.03cm 3%
2414.67cm 3%
2435.31cm 3%
2455.95cm 3%
2476.58cm 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits