Sidebar
M★6 최후의 날
해가 잠든 땅에서 해가 타오를 줄이야. 그야말로 활활 타오르는 생명. 명분이 어떻든 살아남는 길을 택할 뿐. 40년 전 그날처럼 말야. 보수로 봉인된 구슬을 준비하지.
테오-테스카토르 토벌
무기 보관소
MR 100 이상
수주/참가 조건
소드마스터
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
43,200z
보수금
HR 1350
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 31,820 ×13.10 ×1.00 ×5.60 ×1.60 ×3.00 ×1.30 ×1.80 ×1.50
2 55,427 ×13.10 ×1.00 ×10.88 ×1.60 ×7.50 ×4.55 ×6.30 ×1.50
3 82,732 ×13.10 ×1.00 ×16.24 ×1.60 ×7.50 ×4.55 ×6.30 ×1.50
4 82,732 ×13.10 ×1.00 ×16.24 ×1.60 ×7.50 ×4.55 ×6.30 ×1.50
최후의 날 monster sizes
테오-테스카토르
1611.14cm 2%
1629.04cm 2%
1646.94cm 2%
1664.84cm 3%
1682.74cm 3%
1700.64cm 4%
1718.54cm 4%
1736.45cm 4%
1754.35cm 4%
1772.25cm 5%
1790.15cm 6%
1808.05cm 5%
1825.95cm 4%
1843.85cm 4%
1861.76cm 4%
1879.66cm 4%
1897.56cm 3%
1915.46cm 3%
1933.36cm 3%
1951.26cm 3%
1969.17cm 3%
1987.07cm 2%
2004.97cm 2%
2022.87cm 2%
2040.77cm 2%
2058.67cm 2%
2076.57cm 2%
2094.48cm 2%
2112.38cm 2%
2130.28cm 2%
2148.18cm 2%
2166.08cm 2%
2183.98cm 2%
2201.88cm 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits