Sidebar
★9 파멸이 다가와 나팔을 불다
그때 일은 아직도 생생하게 기억납니다. 녀석이 나타난 순간... 머릿속에서 나팔 소리가 들렸어요. 그건, 파멸의 소리였습니다. 더 이상 파멸이 울리지 않도록, 우리가 더 조사합시다!
네르기간테 토벌
용결정의 땅
HR 50 이상
수주/참가 조건
행방불명이었던 학자
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
36,000z
보수금
HR 1600
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 26,224 ×8.00 ×1.00 ×4.35 ×1.40 ×1.70 ×1.25 ×2.00 ×1.30
2 43,929 ×8.64 ×1.00 ×9.62 ×1.40 ×4.25 ×4.38 ×7.00 ×1.30
3 65,577 ×8.64 ×1.00 ×14.36 ×1.40 ×4.25 ×4.38 ×7.00 ×1.30
4 65,577 ×8.64 ×1.00 ×14.36 ×1.40 ×4.25 ×4.38 ×7.00 ×1.30
1 17,910 ×7.70 ×1.00 ×3.40 ×1.40 ×1.70 ×1.10 ×2.00 ×1.00
2 30,009 ×8.32 ×1.00 ×7.52 ×1.40 ×4.25 ×3.85 ×7.00 ×1.00
3 44,775 ×8.32 ×1.00 ×11.22 ×1.40 ×4.25 ×3.85 ×7.00 ×1.00
4 44,775 ×8.32 ×1.00 ×11.22 ×1.40 ×4.25 ×3.85 ×7.00 ×1.00
1 19,350 ×7.60 ×1.00 ×3.60 ×1.40 ×1.70 ×1.20 ×2.00 ×1.25
2 32,422 ×8.21 ×1.00 ×7.96 ×1.40 ×4.25 ×4.20 ×7.00 ×1.25
3 48,375 ×8.21 ×1.00 ×11.88 ×1.40 ×4.25 ×4.20 ×7.00 ×1.25
4 48,375 ×8.21 ×1.00 ×11.88 ×1.40 ×4.25 ×4.20 ×7.00 ×1.25
파멸이 다가와 나팔을 불다 monster sizes
네르기간테
1681.79cm 2%
1700.27cm 2%
1718.75cm 3%
1737.23cm 3%
1755.71cm 4%
1774.20cm 4%
1792.68cm 4%
1811.16cm 4%
1829.64cm 6%
1848.12cm 6%
1866.60cm 6%
1885.08cm 4%
1903.56cm 4%
1922.04cm 4%
1940.53cm 4%
1959.01cm 3%
1977.49cm 3%
1995.97cm 3%
2014.45cm 3%
2032.93cm 3%
2051.41cm 3%
2069.89cm 2%
2088.38cm 2%
2106.86cm 2%
2125.34cm 2%
2143.82cm 2%
2162.30cm 2%
2180.78cm 2%
2199.26cm 2%
2217.74cm 2%
2236.23cm 2%
2254.71cm 2%
크샬다오라
1740.95cm 2%
1760.08cm 2%
1779.21cm 3%
1798.34cm 3%
1817.47cm 4%
1836.60cm 4%
1855.74cm 4%
1874.87cm 4%
1894.00cm 6%
1913.13cm 6%
1932.26cm 6%
1951.39cm 4%
1970.52cm 4%
1989.66cm 4%
2008.79cm 4%
2027.92cm 3%
2047.05cm 3%
2066.18cm 3%
2085.31cm 3%
2104.44cm 3%
2123.57cm 3%
2142.71cm 2%
2161.84cm 2%
2180.97cm 2%
2200.10cm 2%
2219.23cm 2%
2238.36cm 2%
2257.49cm 2%
2276.62cm 2%
2295.76cm 2%
2314.89cm 2%
2334.02cm 2%
테오-테스카토르
1629.04cm 2%
1646.94cm 2%
1664.84cm 3%
1682.74cm 3%
1700.64cm 4%
1718.54cm 4%
1736.45cm 4%
1754.35cm 4%
1772.25cm 6%
1790.15cm 6%
1808.05cm 6%
1825.95cm 4%
1843.85cm 4%
1861.76cm 4%
1879.66cm 4%
1897.56cm 3%
1915.46cm 3%
1933.36cm 3%
1951.26cm 3%
1969.17cm 3%
1987.07cm 3%
2004.97cm 2%
2022.87cm 2%
2040.77cm 2%
2058.67cm 2%
2076.57cm 2%
2094.48cm 2%
2112.38cm 2%
2130.28cm 2%
2148.18cm 2%
2166.08cm 2%
2183.98cm 2%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits