Sidebar
M★4 소녀여, 사막에서 뛰쳐나와 달려라
각종 몬스터의 재조사를 조사팀에 의뢰하고 싶어. 이 몬스터들은 무척 강력한 개체라고 해. 이 조사를 부탁해. 너희 조사팀의 활약을 기대하고 있을게!
디아블로스 아종 사냥
개밋둑의 황야
MR 13 이상
수주/참가 조건
생태연구소의 소장
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
28,800z
보수금
HR 840
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 22,080 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 36,984 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 55,200 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 55,200 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 19,136 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,052 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 47,840 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 47,840 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 20,800 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 34,840 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 52,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 52,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,160 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 38,592 ×10.50 ×1.00 ×8.63 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
3 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
4 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
퀘스트 보수
소녀여, 사막에서 뛰쳐나와 달려라 monster sizes
디아블로스 아종
1886.63cm 2%
1907.59cm 2%
1928.55cm 2%
1949.51cm 3%
1970.48cm 3%
1991.44cm 4%
2012.40cm 4%
2033.36cm 4%
2054.33cm 4%
2075.29cm 5%
2096.25cm 6%
2117.21cm 5%
2138.18cm 4%
2159.14cm 4%
2180.10cm 4%
2201.06cm 4%
2222.03cm 3%
2242.99cm 3%
2263.95cm 3%
2284.91cm 3%
2305.88cm 3%
2326.84cm 2%
2347.80cm 2%
2368.76cm 2%
2389.73cm 2%
2410.69cm 2%
2431.65cm 2%
2452.61cm 2%
2473.58cm 2%
2494.54cm 2%
2515.50cm 2%
2536.46cm 2%
2557.43cm 2%
2578.39cm 1%
안쟈나프 아종
1481.81cm 2%
1498.28cm 2%
1514.74cm 2%
1531.21cm 3%
1547.67cm 3%
1564.14cm 3%
1580.60cm 4%
1597.07cm 5%
1613.53cm 6%
1630.00cm 6%
1646.46cm 6%
1662.92cm 6%
1679.39cm 6%
1695.85cm 5%
1712.32cm 4%
1728.78cm 4%
1745.25cm 3%
1761.71cm 3%
1778.18cm 3%
1794.64cm 3%
1811.11cm 2%
1827.57cm 2%
1844.04cm 2%
1860.50cm 2%
1876.96cm 2%
1893.43cm 2%
1909.89cm 2%
1926.36cm 2%
1942.82cm 2%
1959.29cm 2%
1975.75cm 1%
디아블로스
1886.63cm 2%
1907.59cm 2%
1928.55cm 2%
1949.51cm 3%
1970.48cm 3%
1991.44cm 4%
2012.40cm 4%
2033.36cm 4%
2054.33cm 4%
2075.29cm 5%
2096.25cm 6%
2117.21cm 5%
2138.18cm 4%
2159.14cm 4%
2180.10cm 4%
2201.06cm 4%
2222.03cm 3%
2242.99cm 3%
2263.95cm 3%
2284.91cm 3%
2305.88cm 3%
2326.84cm 2%
2347.80cm 2%
2368.76cm 2%
2389.73cm 2%
2410.69cm 2%
2431.65cm 2%
2452.61cm 2%
2473.58cm 2%
2494.54cm 2%
2515.50cm 2%
2536.46cm 2%
2557.43cm 2%
2578.39cm 1%
디노발드
2215.35cm 2%
2239.97cm 2%
2264.58cm 2%
2289.20cm 3%
2313.81cm 3%
2338.43cm 3%
2363.04cm 4%
2387.66cm 5%
2412.27cm 6%
2436.89cm 6%
2461.50cm 6%
2486.12cm 6%
2510.73cm 6%
2535.35cm 5%
2559.96cm 4%
2584.58cm 4%
2609.19cm 3%
2633.81cm 3%
2658.42cm 3%
2683.04cm 3%
2707.65cm 2%
2732.27cm 2%
2756.88cm 2%
2781.50cm 2%
2806.11cm 2%
2830.73cm 2%
2855.34cm 2%
2879.96cm 2%
2904.57cm 2%
2929.19cm 2%
2953.80cm 1%
오도가론 아종
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 4%
1374.86cm 6%
1388.75cm 6%
1402.64cm 6%
1416.53cm 4%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 3%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
1666.50cm 2%
1680.39cm 2%
1694.28cm 2%
미친 이블조
2043.18cm 2%
2063.82cm 8%
2084.46cm 8%
2105.10cm 7%
2125.73cm 7%
2146.37cm 6%
2167.01cm 6%
2187.65cm 5%
2208.29cm 5%
2228.93cm 5%
2249.56cm 4%
2270.20cm 4%
2290.84cm 4%
2311.48cm 4%
2332.12cm 4%
2352.75cm 4%
2373.39cm 4%
2394.03cm 3%
2414.67cm 3%
2435.31cm 3%
2455.95cm 3%
2476.58cm 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits