Sidebar
죽음을 두른 발하자크
죽음을 두른 발하자크
온몸에 포자를 두른 발하자크의 특수 개체. 포자는 적이 접근하면 독기를 뿜어서 공격한다.
4300
체력
최소 크기 ≤1,885.86cm ≥2,409.71cm 최대 크기 ≥2,577.34cm
인도하는 땅

"M★6 게으른 잠과 독한 술의 하루하루" 달성

최대 참가 인원수 지대 Lv 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 1 27,520 ×13.00 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.30 ×1.80 ×1.50
2 1 46,999 ×13.00 ×1.00 ×8.78 ×1.40 ×5.50 ×4.55 ×6.30 ×3.75
3 1 70,176 ×13.00 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.55 ×6.30 ×3.75
4 1 70,176 ×13.00 ×1.00 ×13.11 ×1.40 ×5.50 ×4.55 ×6.30 ×3.75
탐색
지정 지역 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
마스터 고대수의 숲 (5%) 27,520 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
마스터 독기의 골짜기 (6%) 27,520 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
퀘스트
퀘스트 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
27,520 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
27,520 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
27,520 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
22,360 ×14.50 ×1.00 ×5.60 ×1.90 ×3.20 ×1.30 ×1.80 ×1.50
18,060 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
31,820 ×13.10 ×1.00 ×5.60 ×1.60 ×3.00 ×1.30 ×1.80 ×1.50
27,520 ×10.50 ×1.00 ×5.00 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50

육질과 내성
Part 절단 타격 원격 스태미나
Head 65 75 50 15 5 10 15 0 100 100
Head (Broken) 75 85 60 20 5 10 15 25 100 100
Neck 30 30 25 10 5 5 10 15 0 100
Chest 30 30 25 10 5 5 10 15 0 100
Stomach 35 40 25 15 5 5 10 0 0 100
Stomach (Broken) 45 50 35 20 5 10 15 25 0 100
Back 25 24 20 15 5 5 10 0 0 100
Back (Broken) 45 45 30 20 5 10 15 25 0 100
Tail 30 24 30 15 5 10 10 15 0 100
Tail Tip 50 25 40 15 5 10 10 15 0 100
Hindlegs 23 23 20 5 0 0 0 5 0 100
Forelegs 45 40 20 10 0 0 5 5 0 100
Forelegs (Broken) 50 45 30 15 5 5 10 20 0 100
Wings 23 23 25 15 5 10 10 15 0 100
Spore Sac 60 65 45 15 10 10 10 20 0 100
Spore Sac (Tail) 60 55 45 15 10 10 10 20 0 100
부위 파괴 쉬움 정도
Part Value Sever Extract Color
Head 300 R
Chest 150 O
Body 300 O
Tail 120 240 절단 G
Left Foreleg 130 W
Right Foreleg 130 W
Left Hindleg 250 O
Right Hindleg 250 O
Wings 150 W
Spore Sac 0 200 O
Spore Sac 0 200 O
Spore Sac 0 200 O
Spore Sac 0 200 O
Spore Sac 0 200 O
기타
하위 / 상위 마스터
Enrage Duration 120초 120초
Enrage Attack ×1.05 ×1.05
Enrage Defense ×1.05 ×1.05
Enrage Speed ×1.10 ×1.10
Enrage Trigger 430 데미지 430 데미지
Exhaust Speed ×1.00
Exhaust Duration
하위 120초
상위 120초
마스터 120초
상태 이상
상태 이상 Buildup Decay Damage Duration 기타
넝쿨
올라타기 50 +100 → 550
기절 200 +250 → 800 -5 / 10초 7초
폭파 70 +30 → 670 100 데미지
섬광 5→3
수면 250 +150 → 700 -5 / 10초 40초
거름
250 +150 → 700 -5 / 10초 150 데미지 15초
포획
스태미나
마비 300 +100 → 700 -5 / 10초 7초
구멍 함정
마비덫
용봉력 200 +100 → 1000 -2 / 5초

퀘스트 보수
하위
상위
마스터
죽음을 두른 발하자크 머리 파괴
어둠을 먹은 어금니 66%
사체를 낳은 피막 32%
고룡의 대보옥 2%
죽음을 두른 발하자크 양쪽앞다리 파괴
시투룡의 억센발톱 80%
시투룡의 중갑각 20%
죽음을 두른 발하자크 몸통 파괴
시투룡의 억센날개 70%
사체를 낳은 피막 ×2 30%
죽음을 두른 발하자크 포획
용맥의 고룡골 63%
어스름보다 어두운 송곳니 37%
죽음을 두른 발하자크 포획
어스름보다 어두운 송곳니 63%
용맥의 고룡골 37%
죽음을 두른 발하자크 포획
어스름보다 어두운 송곳니 100%
죽음을 두른 발하자크 포획
역전의 어두운 송곳니 64%
영맥의 고룡골 33%
대영맥옥 3%

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
部位破壊で噴出 右前脚 0
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
組み技用 1
Unblockable
0 1 HP 1 HP
地形対応アクション 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
45 8 HP 11 HP
地形対応アクション・尻尾先 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
45 8 HP 11 HP
地形対応アクション(広) 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
45 8 HP 11 HP
小型リアクション用 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
ひるみ用アタリ 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
乗りぶつけ頭 45
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
60 36 HP 50 HP
乗りぶつけ胴 45
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
60 36 HP 50 HP
- 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
乗り暴れ頭 30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 24 HP 33 HP
乗り暴れ胴 30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 24 HP 33 HP
- 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
汎用全身弱アタリ 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
汎用尻尾弱アタリ 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
汎用尻尾弱アタリ・先 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
三段噛み付き(頭) 75
50
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 61 HP 84 HP
三段噛み付き(胴) 20
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 16 HP 22 HP
咆哮後のしかかり 5
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 4 HP 5 HP
顔&腕薙ぎ払い(顔) 60
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 48 HP 67 HP
顔&腕薙ぎ払い(右腕) 60
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 48 HP 67 HP
顔&腕薙ぎ払い(左腕) 60
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 48 HP 67 HP
回転攻撃(頭部) 65
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 52 HP 73 HP
回転攻撃(尻尾) 65
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 52 HP 73 HP
回転攻撃(尻尾・先) 65
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 52 HP 73 HP
溜め突進 80
50
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
60 65 HP 90 HP
強噛み付き 70
50
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 57 HP 78 HP
尻尾&ひっかき(尻尾) 60
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 48 HP 67 HP
尻尾&ひっかき(尻尾・先) 60
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 48 HP 67 HP
尻尾&ひっかき(ひっかき) 60
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 48 HP 67 HP
右ひっかき 50
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
左ひっかき 50
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 56 HP
かみつき 60
30
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 48 HP 67 HP
瘴気吸収 1
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
瘴気吸収フィニッシュ 1
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
倒れ込み 90
80
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
60 73 HP 101 HP
PL用瘴気ドレイン 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
歩き(左前脚) 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
歩き(右前脚) 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
歩き(左後脚) 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
歩き(右後脚) 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 8 HP 11 HP
クロー誘導地形破壊用 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
前ステップ 50
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
45 40 HP 56 HP
クロー解除 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
*胞子着弾 60
100
Sufficient Stamina
50 48 HP 67 HP
*胞子発射 0
10
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
胞子玉の定期発射 30
45
Sufficient Stamina
30 24 HP 33 HP
瘴気レーザー中心 90
50
100
Sufficient Stamina
Guard Up
80 73 HP 101 HP
瘴気レーザー外周 0
15
Unblockable
0 1 HP 1 HP
一斉発射レーザー中心 80
50
100
Sufficient Stamina
Guard Up
80 65 HP 90 HP
瘴気着弾 0
15
Unblockable
0 1 HP 1 HP
一斉発射の風圧 0
Sufficient Stamina
50 1 HP 1 HP
大胞子着弾 0
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
大胞子発射 85
10
100
Sufficient Stamina
70 69 HP 95 HP
ツタ揺れ 0
Sufficient Stamina
0 1 HP 1 HP
組み技用 10
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 8 HP 11 HP
大胞子の中心風圧 0
Sufficient Stamina
60 1 HP 1 HP
下がりブレス 50
20
65
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 40 HP 56 HP
全身瘴気ブレス発射 75
20
70
Sufficient Stamina
Guard Up
50 61 HP 84 HP
*EX瘴気レーザー中心 120
60
100
Sufficient Stamina
Guard Up
60 97 HP 135 HP
瘴気まとい最大 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
瘴気まとい中 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
瘴気まとい少 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
部位破壊で噴出 頭 0
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
部位破壊で噴出 左前脚 0
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
部位破壊で噴出 右前脚 0
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
部位破壊で噴出 胴 0
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
部位破壊で噴出 右翼 10
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 8 HP 11 HP
部位破壊で噴出 尻尾 0
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
全身瘴気ブレス滞留 0
5
Unblockable
0 1 HP 1 HP
全身瘴気ブレス発射 60
30
80
Sufficient Stamina
Guard Up
40 48 HP 67 HP
3段かみつき瘴気大 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
3段かみつき瘴気小 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気小 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身に瘴気移動大 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
回転攻撃 瘴気大 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
回転攻撃 瘴気小 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
強かみつき瘴気大 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
強かみつき瘴気小 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
溜め突進 瘴気大 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
溜め突進 瘴気小 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
瘴気レーザー中心 110
60
100
Sufficient Stamina
Guard Up
60 89 HP 124 HP
瘴気レーザー外周 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
倒れ込み瘴気 0
5
Unblockable
0 1 HP 1 HP
倒れ込みレーザー中心 110
60
100
Sufficient Stamina
Guard Up
60 89 HP 124 HP
倒れ込みレーザー外周 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
瘴気吸収 1
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
瘴気吸収フィニッシュ 1
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
レーザーマズル 0
10
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
風圧 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
10 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
地震 0
Sufficient Stamina
10 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
咆哮 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
瘴気ドレインまとい 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
上半身 瘴気大 1
20
Unblockable
0 1 HP 1 HP
全身瘴気ブレス発射 60
30
80
Sufficient Stamina
Guard Up
40 48 HP 67 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits