Sidebar
고대 레셴
고대 레셴
다른 세계에선 강력한 힘 때문에 토착 신으로 추앙받기도 하는 고대의 레셴.
13500
체력
최소 크기 ≤570.43cm ≥728.88cm 최대 크기 ≥779.59cm
퀘스트
퀘스트 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
67,500 ×6.50 ×1.00 ×7.50 ×1.30 ×3.25 ×4.55 ×6.30 ×1.00

육질과 내성
Part 절단 타격 원격 스태미나
Head 65 65 50 25 0 15 10 15 100 100
Body 45 45 25 20 0 10 5 10 0 0
Arms 45 45 30 20 0 10 5 10 0 0
Legs 45 45 30 20 0 10 5 10 0 0
Crow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부위 파괴 쉬움 정도
Part Value Sever Extract Color
Head 2000 R
Body 1200 1200 O
Arms 1200 1200 W
Legs 1000 W
1 R
1 R
0 R
기타
상태 이상
상태 이상 Buildup Decay Damage Duration 기타
넝쿨
올라타기 250 +200 → 1200
기절 250 +300 → 5000 -5 / 10초 7초
폭파 120 +90 → 1920 100 데미지
섬광 10→5
수면
거름
150 +100 → 550 -5 / 10초 320 데미지 20초
포획
스태미나
마비 300 +100 → 700 -5 / 10초 7초
구멍 함정
마비덫
용봉력

갈무리 소재
하위
마스터

퀘스트 보수
하위
상위
고대 레셴 포획
용골【대】 100%
고대 레셴의 뿔 파괴
레셴의 고대 저주 뿔 93%
변이 유도제 7%
고대 레셴의 몸통 파괴
레셴의 나뭇진 93%
변이 유도제 7%
고대 레셴 사냥
용골【대】 100%
마스터

조사

장비 목록

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
ひっかき左 40
20
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
ひっかき右 40
20
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
2連初段_左 60
35
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 48 HP 67 HP
2連2段_左 60
35
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 48 HP 67 HP
2連初段_右 60
35
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 48 HP 67 HP
2連2段_右 60
35
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 48 HP 67 HP
たたきつけ左 75
50
70
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 61 HP 84 HP
たたきつけ右 75
50
70
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 61 HP 84 HP
ひっかきフォロー 40
20
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
ひっかきフォロー(左) 40
20
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
ひっかきフォロー(右) 40
20
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 32 HP 45 HP
ひっかき2連フォロー 60
35
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 48 HP 67 HP
ひっかき2連フォロー(左) 60
35
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 48 HP 67 HP
ひっかき2連フォロー(右) 60
35
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 48 HP 67 HP
たたきつけフォロー 75
50
70
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 61 HP 84 HP
木の根周囲 60
Sufficient Stamina
Guard Angle
45 48 HP 67 HP
瞬間移動ひっかき 100
60
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
70 81 HP 112 HP
瞬間移動ひっかきフォロー 100
60
100
Sufficient Stamina
Guard Angle
70 81 HP 112 HP
乗り暴れ全身 20
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 16 HP 22 HP
乗り暴れ頭 20
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 16 HP 22 HP
乗り暴れ右腕 20
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 16 HP 22 HP
乗り暴れ左腕 20
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 16 HP 22 HP
しぐさ右腕 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
しぐさ左腕 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
しぐさ全身 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
必ず地形破壊 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
クロー解除アタリ 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
バインドボイス 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 1 HP 1 HP
予兆 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
拘束 65
40
Sufficient Stamina
45 52 HP 73 HP
木の根_正面 70
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
45 57 HP 78 HP
予兆 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
木の根周囲 65
50
Sufficient Stamina
45 52 HP 73 HP
木の根_大技 100
50
Sufficient Stamina
70 81 HP 112 HP
木の根拘束 30
Sufficient Stamina
Guard Up
50 24 HP 33 HP
予兆 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
damage 13
Unblockable
0 10 HP 14 HP
damage 7
Unblockable
0 5 HP 7 HP
damage 50
Unblockable
0 40 HP 56 HP
damage 40
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 32 HP 45 HP
カラス_全部 65
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 52 HP 73 HP
damage 10
Unblockable
0 8 HP 11 HP
damage 15
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 12 HP 16 HP
冷気飛ばし_発射 0
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 53 HP
冷気飛ばし_発射 0
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 53 HP
damage 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
冷気飛ばし_発射 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
冷気飛ばし_発射 0
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 53 HP
壁発生 60
30
Sufficient Stamina
50 48 HP 67 HP
冷気飛ばし_発射 0
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
30 40 HP 53 HP
予兆 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
拘束 30
Sufficient Stamina
Guard Up
45 24 HP 33 HP
カラス_ノヴァ 250
50
Unblockable
100 203 HP 282 HP
damage 8
Unblockable
0 6 HP 9 HP
damage 100
Unblockable
0 81 HP 112 HP
カラス_ノヴァ 150
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
80 122 HP 169 HP
カラス_ノヴァ 150
50
Sufficient Stamina
Guard Angle
80 122 HP 169 HP
拘束 65
40
Sufficient Stamina
45 52 HP 73 HP
バインドボイス 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 1 HP 1 HP
木の根周囲2 80
50
Sufficient Stamina
45 65 HP 90 HP
木の根周囲2 90
50
Sufficient Stamina
45 73 HP 101 HP
木の根周囲3 100
50
Sufficient Stamina
45 81 HP 112 HP
予兆 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
木の根周囲2予兆 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
木の根周囲3予兆 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
damage 40
Sufficient Stamina
Guard Angle
20 32 HP 45 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits