Sidebar
맘-타로트
맘-타로트
빛나는 금속을 몸에 두른 거대한 고룡. 큰뿔을 파괴하려면 다양한 수단을 써야 한다.
30000
체력
최소 크기 ≤4,115.93cm ≥5,259.24cm 최대 크기 ≥5,625.10cm
퀘스트
퀘스트 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
30,000 ×5.50 ×1.00 ×1.00 ×1.30 ×3.25 ×4.55 ×5.00 ×4.50
30,000 ×7.80 ×1.00 ×1.00 ×2.00 ×5.00 ×5.00 ×5.00 ×4.50
54,000 ×14.50 ×1.00 ×10.00 ×2.00 ×4.00 ×2.00 ×2.00 ×1.50

육질과 내성
Part 절단 타격 원격 스태미나
Horns 80 85 25 0 30 0 50 35 100 100
Chest 50 45 45 0 20 0 40 25 0 100
Body 35 35 20 0 10 0 30 15 0 100
Forelegs 50 40 30 0 20 0 40 25 0 100
Hindlegs 40 35 15 0 10 0 30 15 0 100
Tail 40 45 20 0 10 0 30 15 0 100
Head 25 30 10 5 10 25 0 5 100 100
Tail 25 30 10 5 10 25 0 5 0 100
Head (Wounded) 60 75 30 25 30 50 0 25 100 100
Head (Wounded) 60 75 30 25 30 50 0 25 0 100
  Horns 90 95 20 0 10 0 20 15 100 100
  Chest 65 65 45 0 5 0 10 5 0 100
  Body 35 35 20 0 5 0 10 5 0 100
  Forelegs 70 65 25 0 10 0 20 15 0 100
  Hindlegs 50 50 15 0 5 0 15 10 0 100
  Tail 50 40 20 0 5 0 15 10 0 100
  Head 20 25 10 0 5 10 0 0 100 100
  Tail 20 25 10 0 5 10 0 0 0 100
  Head (Wounded) 80 85 30 10 15 20 0 10 100 100
  Head (Wounded) 80 85 30 10 15 20 0 10 0 100
부위 파괴 쉬움 정도
Part Value Sever Extract Color
Horns 4080 16800 R
Chest 5700 O
Body 5700 O
Left Leg 4380 W
Right Leg 4380 W
Tail 5700 O
Horns (Gold) 2400 4080 R
Mane (Gold) 2400 O
Left Chest (Gold) 1620 O
Right Chest (Gold) 1620 O
Left Arm (Gold) 2400 W
Right Arm (Gold) 2400 W
Left Leg (Gold) 2400 O
Right Leg (Gold) 2400 O
Left Tail (Gold) 2400 O
Right Tail (Gold) 2400 O
Horns 540 540 R
Chest 720 O
Body 720 O
Left Leg 400 W
Right Leg 400 W
Tail 540 O
Horns (Gold) 540 540 R
Mane (Gold) 720 O
Left Chest (Gold) 100 O
Right Chest (Gold) 100 O
Left Arm (Gold) 120 W
Right Arm (Gold) 120 W
Left Leg (Gold) 120 O
Right Leg (Gold) 120 O
Left Tail (Gold) 120 O
Right Tail (Gold) 120 O
기타
하위 / 상위 마스터
Enrage Duration 150초 150초
Enrage Attack ×1.15 ×1.15
Enrage Defense ×1.20 ×1.20
Enrage Speed ×1.15 ×1.15
Enrage Trigger 1500 데미지 1500 데미지
Exhaust Speed ×1.00
Exhaust Duration
하위 0초
상위 0초
마스터 0초
상태 이상
상태 이상 Buildup Decay Damage Duration 기타
넝쿨
올라타기 50 +100 → 1550
기절 200 +300 → 1100 -5 / 10초 12초
폭파 120 +120 → 1920 200 데미지
섬광
수면 150 +880 → 1910 -5 / 10초 40초
거름
150 +250 → 900 -5 / 10초 1400 데미지 35초
포획
스태미나
마비 150 +880 → 1910 -5 / 10초 12초
구멍 함정
마비덫
용봉력

갈무리 소재
하위

퀘스트 보수
하위
상위
맘-타로트 포획
용골【대】 100%
맘-타로트의 큰뿔 파괴
난휘룡의 금권각 72%
난휘룡의 금권각 ×2 25%
난휘룡의 금황옥 3%
맘-타로트 꼬리 파괴
난휘룡의 금미각 71%
난휘룡의 금미각 ×2 26%
난휘룡의 금황옥 3%
맘-타로트 사냥
용골【대】 100%
특별 조사의 경과 보수
황금석 조각 29%
유니언광석 22%
첨갑옥 22%
황금석 덩어리 16%
난휘룡의 금괴 11%
마스터
맘-타로트 포획
용골【대】 100%
맘-타로트의 큰뿔 파괴
난휘룡의 중금권각 97%
금색 용신옥 3%
맘-타로트 꼬리 파괴
난휘룡의 중금미각 97%
금색 용신옥 3%
맘-타로트 사냥
용골【대】 100%
맘-타로트 포획
용골【대】 100%
맘-타로트 포획
용골【대】 100%
맘-타로트 포획
용골【대】 100%
맘-타로트 포획
용골【대】 100%

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Requirements Knockback Power Damage to Blademaster Damage to Gunner
push_head_0 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
FH 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
仕草+FH 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
移動_左腕 25
Sufficient Stamina
20 20 HP 28 HP
移動_右腕 25
Sufficient Stamina
20 20 HP 28 HP
移動_左脚 25
Sufficient Stamina
20 20 HP 28 HP
移動_右脚 25
Sufficient Stamina
20 20 HP 28 HP
地形移動アクション 0
Sufficient Stamina
60 1 HP 1 HP
地形破壊アクション 0
Sufficient Stamina
60 1 HP 1 HP
特殊地形破壊(ツタゲート) 0
Sufficient Stamina
0 1 HP 1 HP
乗_暴れ_頭_Lv.2 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
乗_暴れ_胴_Lv.1_左腕 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_暴れ_胴_Lv.1_上半身 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
nori_abare_dou_Lv.1_jouhannsinn_tuno 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_暴れ_胴_Lv.2_左腕 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_暴れ_胴_Lv.2_右腕 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_暴れ_胴_Lv.2 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
乗_ぶつけ_左腕 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_ぶつけ_右腕 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_ぶつけ_左脚 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_ぶつけ_右脚 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
乗_ぶつけ_体 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
nori_butuke_tuno 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
乗_ぶつけ_衝撃 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
やられ_地形破壊(小) 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
やられ_地形破壊(大) 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
茂み探し 25
Sufficient Stamina
0 20 HP 28 HP
sigemisagasi_tuno 25
Sufficient Stamina
0 20 HP 28 HP
D_尻尾攻撃 65
20
Sufficient Stamina
40 52 HP 73 HP
Y_尻尾攻撃 65
20
Sufficient Stamina
40 52 HP 73 HP
Y_必殺頭突き 100
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
60 81 HP 112 HP
Y_hissatuzutuki_tuno 100
40
Sufficient Stamina
Guard Angle
60 81 HP 112 HP
YD_ボディプレス 85
40
Sufficient Stamina
60 69 HP 95 HP
YD_bodhipuresu_tuno 85
40
Sufficient Stamina
60 69 HP 95 HP
Y_サイドプレス 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
Y_saidopuresu_tuno 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
D_ローリング 85
40
Sufficient Stamina
60 69 HP 95 HP
D_ローリング(尻尾左) 85
40
Sufficient Stamina
60 69 HP 95 HP
D_ローリング(尻尾右) 85
40
Sufficient Stamina
60 69 HP 95 HP
Y_ローリング 85
40
Sufficient Stamina
60 69 HP 95 HP
YD_ひっかき_左 50
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 40 HP 56 HP
YD_ひっかき_右 50
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 40 HP 56 HP
YD_回転ひっかき_左 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
YD_回転ひっかき_右 50
20
Sufficient Stamina
40 40 HP 56 HP
D_猛ダッシュ 50
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 40 HP 56 HP
D_moudassyu_tuno 50
20
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 40 HP 56 HP
Y_かみつき 65
40
Sufficient Stamina
50 52 HP 73 HP
Y_kamituki_tuno 65
40
Sufficient Stamina
50 52 HP 73 HP
D_かみつき 65
40
Sufficient Stamina
50 52 HP 73 HP
D_kamituki_tuno 65
40
Sufficient Stamina
50 52 HP 73 HP
Y_頭突き(小) 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
Y_zutuki(syou)_tuno 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
YD_もぐり飛び出し 75
30
Sufficient Stamina
Guard Angle
50 61 HP 84 HP
Y_クローよろけダッシュ 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
YD_クロー対応 5
Unblockable
0 4 HP 5 HP
ジャンププレス 100
40
Sufficient Stamina
80 81 HP 112 HP
ジャンププレス(スタミナ削り) 0
Sufficient Stamina
80 1 HP 1 HP
超メテオ_制御 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
超メテオ_本体 110
40
Sufficient Stamina
50 89 HP 124 HP
超メテオ_着弾 110
40
Sufficient Stamina
40 89 HP 124 HP
超メテオ_レーザー 15
65
40
Sufficient Stamina
60 64 HP 85 HP
咆哮 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
40 1 HP 1 HP
頭突き(大) 100
40
Sufficient Stamina
60 81 HP 112 HP
吐息_レーザー(小) 15
65
40
Sufficient Stamina
60 64 HP 85 HP
吐息_レーザー(大) 15
65
40
Sufficient Stamina
60 64 HP 85 HP
吐息_着弾(小) 5
20
Sufficient Stamina
Guard Up
20 20 HP 26 HP
吐息_着弾(大) 5
20
Sufficient Stamina
Guard Up
20 20 HP 26 HP
メテオ咆哮_レーザー 15
65
40
Sufficient Stamina
60 64 HP 85 HP
メテオ(小)_制御 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
メテオ(小)_本体 30
20
Sufficient Stamina
30 24 HP 33 HP
メテオ(大)_制御 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
メテオ(大)_本体 60
40
Sufficient Stamina
50 48 HP 67 HP
メテオ(小)_着弾 30
20
Sufficient Stamina
30 24 HP 33 HP
メテオ(大)_着弾 60
40
Sufficient Stamina
40 48 HP 67 HP
床メテオ(小)_制御 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
床メテオ(小)_本体 10
40
Sufficient Stamina
30 40 HP 53 HP
床メテオ(大)_制御 0
Sufficient Stamina
Guard Angle
0 1 HP 1 HP
床メテオ(大)_本体 15
60
Sufficient Stamina
40 60 HP 80 HP
ボディプレス 85
40
Sufficient Stamina
60 69 HP 95 HP
黄金壁溶かしレーザー 0
Sufficient Stamina
0 1 HP 1 HP
頭突き(小) 75
30
Sufficient Stamina
50 61 HP 84 HP
吐息_直線レーザー 20
100
40
Sufficient Stamina
60 97 HP 129 HP
吐息_レーザー(特大) 15
65
40
Sufficient Stamina
60 64 HP 85 HP
吐息_着弾(特大) 5
20
Sufficient Stamina
Guard Up
20 20 HP 26 HP
吐息_直線レーザー(衝突) 20
100
40
Sufficient Stamina
60 97 HP 129 HP
EX_吐息_着弾(小) 5
20
Sufficient Stamina
Guard Up
60 20 HP 26 HP
EX_吐息_着弾(大) 5
20
Sufficient Stamina
Guard Up
60 20 HP 26 HP
EX_吐息_着弾(特大) 5
20
Sufficient Stamina
Guard Up
60 20 HP 26 HP
EX_なぎ払い吐息_発射 45
45
40
Sufficient Stamina
60 72 HP 98 HP
EX_パンチ 100
40
Sufficient Stamina
80 81 HP 112 HP
EX_パンチ(スタミナ削り) 0
Sufficient Stamina
80 1 HP 1 HP
EX_吐息_着弾(小)_設置判定 0
Unblockable
0 1 HP 1 HP
EX_薙ぎ吐息_着弾 5
20
Sufficient Stamina
Guard Up
60 20 HP 26 HP

Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits