Sidebar
넥커 카드(수비)
넥커를 마음에 들어 한 생물 조사원 에게 게롤트가 준 카드. 가공점에 건네 주면 동반자 방어구 생산 가능.
RARE8
RARE
×99
Max
0z
구입
0z
판매
Where to find 넥커 카드(수비)
What 넥커 카드(수비) is used for
무기 필요 수
방어구 필요 수
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits