Sidebar
고대용인의 증서G
신대륙의 고대용인이 사용하는 증서. 마카연금 시설에서 편리한 아이템과 교환할 수 있다.
RARE4
RARE
×99
Max
1z
구입
0z
판매
Where to find 고대용인의 증서G
What 고대용인의 증서G is used for
무기 필요 수
방어구 필요 수
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits