Sidebar
LV3 통상탄
질 좋은 화약을 써서 위력을 더욱 높인 탄. 단발로도 충분한 힘을 발휘할 수 있다. 최대 99발.
RARE3
RARE
×99
Max
5z
구입
2z
판매
Where to find LV3 통상탄
What LV3 통상탄 is used for
무기 필요 수
방어구 필요 수
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits