Sidebar
쟈그라스
쟈그라스 parts
RARE1
슬롯
쟈그라스헬름
8 ~ 74 -2 +2 -1 -1 +1
쟈그라스메일
8 ~ 74 -2 +2 -1 -1 +1
쟈그라스암
8 ~ 74 -2 +2 -1 -1 +1
쟈그라스코일
8 ~ 74 -2 +2 -1 -1 +1
쟈그라스그리브
8 ~ 74 -2 +2 -1 -1 +1
합계 40 ~ 370 -10 +10 -5 -5 +5
쟈그라스 skills
빨리 먹기 1 고기나 아이템을 먹는 속도가 빨라진다.
위협 1 소형 몬스터에게 들켜도 전투 상태가 될 확률이 낮아진다.(갑충종 등 일부 몬스터에는 효과가 없음)
동반자 지휘 1 동반자의 공격력과 방어력이 강화된다.
불굴 1 일정 시간 동안, 힘이 다할 때마다 공격력과 방어력이 오른다.(최대 2번까지)
앉아 이동 속도 UP 1 앉아서 이동 속도가 빨라진다.
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits