Sidebar
단테α
단테α parts
RARE8
슬롯
단테 위그α
64 ~ 84 +3 -3 -3 +3 +3
단테 코트α
64 ~ 84 +3 -3 -3 +3 +3
단테 글러브α
64 ~ 84 +3 -3 -3 +3 +3
단테 벨트α
64 ~ 84 +3 -3 -3 +3 +3
단테 레더α
64 ~ 84 +3 -3 -3 +3 +3
합계 320 ~ 420 +15 -15 -15 +15 +15
단테α skills
약점 특효 3 몬스터를 공격할 때 명중한 부위가 꽤 효과적이면 회심률이 오른다.
간파 2 회심률이 상승한다.
회피 성능 3 회피 시 무적 시간이 늘어난다.
특수 사격 강화 1 보우건의 특수탄과 활의 용화살, 용의 천천시 위력이 상승한다.
힘의 해방 1 특정 조건을 만족시키면 일정 시간 회심률이 상승하고, 스태미나를 고정적 으로 소비하는 행동의 소비량이 감소한다.
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits