Sidebar
EXジャグラスα
EXジャグラスα parts
RARE9
スロット
EXジャグラスヘルムα
116 ~ 174 -2 +2 -1 -1 +1
EXジャグラスメイルα
116 ~ 174 -2 +2 -1 -1 +1
EXジャグラスアームα
116 ~ 174 -2 +2 -1 -1 +1
EXジャグラスコイルα
116 ~ 174 -2 +2 -1 -1 +1
EXジャグラスグリーヴα
116 ~ 174 -2 +2 -1 -1 +1
合計 580 ~ 870 -10 +10 -5 -5 +5
EXジャグラスα skills
早食い 3 肉やアイテムを食べる速度が速くなる。
攻撃 4 プレイヤーの攻撃力を上げる。レベルが上がると会心率にも影響がある。
回避距離UP 3 回避時の移動距離が長くなる。
体力回復量UP 3 体力回復がおこなわれたときに回復量が上がる。
満足感 1 食べたり飲んだりするアイテムが一定の確率で、もう一度使える。
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits