Sidebar
Zorah β
Zorah β parts
Rarità 8
Slot
Stile testa Zorah β
0 ~ 0
Stile torace Zorah β
0 ~ 0
Stile braccia Zorah β
0 ~ 0
Stile vita Zorah β
0 ~ 0
Stile gambe Zorah β
0 ~ 0
Totale 0 ~ 0
Zorah β skills
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits