Switch Axe Weapon Tree

Weapon Name Attack Attributes Slot Rare
Proto Iron Axe I (creatable) 280 80 Power Phial
RARE1
Proto Iron Axe II 315 90 Power Phial
RARE1
Proto Iron Axe III 350 100 Power Phial
RARE2
Improved Steel Axe I 385 110 Poison Phial 300
RARE3
Improved Steel Axe II 455 130 Poison Phial 300
RARE4
Improved Steel Axe III 490 140
(300 Poison)
Poison Phial 300
RARE5
Perfected Alloy Axe I 560 160
(360 Poison)
Poison Phial 420
RARE6
Perfected Alloy Axe II 630 180
(420 Poison)
Poison Phial 420
RARE6
Nergal Gash 665 190
120 Dragon
Power Phial
RARE7
Dying Light 700 200
150 Dragon
Power Phial
RARE8
Glacial Axe I 455 130
210 Ice
Power Element Phial
RARE4
Glacial Axe II 490 140
240 Ice
Power Element Phial
RARE5
Frostreaver 525 150
270 Ice
Power Element Phial
RARE6
Legia Frostreaver 560 160
300 Ice
Power Element Phial
RARE7
Thunder Axe I 420 120
90 Thunder
Power Phial
RARE3
Thunder Axe II 490 140
90 Thunder
Power Phial
RARE4
Lightning Chopper I (creatable) 560 160
120 Thunder
Power Phial
RARE5
Lightning Chopper II 595 170
150 Thunder
Power Phial
RARE6
Lightning Chopper III 630 180
180 Thunder
Power Phial
RARE6
Motor Chopper I 630 180
120 Fire
Power Phial
RARE6
Motor Chopper II 735 210
120 Fire
Power Phial
RARE7
Jagras Axe I 385 110 Exhaust Phial 120
RARE2
Jagras Axe II 420 120 Exhaust Phial 120
RARE3
Jagras Axe III 490 140 Exhaust Phial 150
RARE4
Jagras Raider I 560 160
(180 Sleep)
Exhaust Phial 180
RARE5
Jagras Raider II 630 180
(210 Sleep)
Exhaust Phial 180
RARE6
Jagras Raider III 665 190
(240 Sleep)
Exhaust Phial 210
RARE6
Bazel Raider I 665 190
150 Blast
Power Phial
Affinity -15%
RARE6
Bazel Raider II 700 200
180 Blast
Power Phial
Affinity -15%
RARE7
Rathalos Axe I 455 130
120 Fire
Power Phial
Affinity +10%
RARE4
Rathalos Axe II 490 140
120 Fire
Power Phial
Affinity +10%
RARE4
Rathbringer Axe I 560 160
150 Fire
Power Phial
Affinity +15%
RARE6
Rathbringer Axe II 665 190
150 Fire
Power Phial
Affinity +15%
RARE7
Bone Axe I (creatable) 315 90 Power Phial
RARE1
Bone Axe II 350 100 Power Phial
RARE1
Bone Axe III 385 110 Power Phial
RARE2
Bone Smasher I 490 140 Power Phial
RARE3
Bone Smasher II 525 150 Power Phial
RARE4
Bone Smasher III 560 160 Power Phial
RARE5
Power Smasher I 595 170 Dragon Phial 300
RARE6
Power Smasher II 665 190 Dragon Phial 420
Affinity +10%
RARE6
Hazak Demios I 665 190
180 Dragon
Power Element Phial
RARE7
Hazak Demios II 700 200
210 Dragon
Power Element Phial
RARE7
Madness Axe I 385 110
150 Water
Power Element Phial
RARE2
Madness Axe II 420 120
180 Water
Power Element Phial
RARE3
Madness Axe III 490 140
210 Water
Power Element Phial
RARE4
Jyura Drought I (creatable) 560 160
240 Water
Power Element Phial
RARE5
Jyura Drought II 630 180
270 Water
Power Element Phial
RARE6
Jyura Drought III 665 190
300 Water
Power Element Phial
RARE7
Lumu Axe I 420 120 Power Phial
Affinity +10%
RARE3
Lumu Axe II 490 140 Power Phial
Affinity +10%
RARE4
Lumu Smasher I 525 150
(360 Blast)
Power Phial
Affinity +20%
RARE5
Lumu Smasher II 560 160
(390 Blast)
Power Phial
Affinity +20%
RARE6
Lumu Smasher III 595 170
(420 Blast)
Power Phial
Affinity +20%
RARE7
Carapace Axe I 420 120 Para Phial 180
Affinity -20%
RARE2
Carapace Axe II 490 140 Para Phial 180
Affinity -20%
RARE3
Carapace Axe III 560 160 Para Phial 180
Affinity -20%
RARE5
Barroth Grinder I 595 170
(240 Paralysis)
Para Phial 210
Affinity -20%
RARE5
Barroth Grinder II 665 190
(270 Paralysis)
Para Phial 240
Affinity -20%
RARE6
Barroth Grinder III 735 210
(300 Paralysis)
Para Phial 270
Affinity -20%
RARE6
Diablos Axe I 595 170 Power Phial
Affinity -30%
RARE4
Diablos Axe II 630 180
(90 Ice)
Power Phial
Affinity -30%
RARE5
Axe Semper Tyrannis 735 210
(120 Ice)
Power Phial
Affinity -30%
RARE6
Axe of Thanatos 770 220
(150 Ice)
Power Phial
Affinity -30%
RARE7
Axe of Demons 805 230
(180 Ice)
Power Phial
Affinity -30%
RARE8
Flammenbeil 455 130
180 Fire
Power Element Phial
Affinity -20%
RARE3
Flammenbeil+ 560 160
240 Fire
Power Element Phial
Affinity -20%
RARE5
Gnashing Flammenbeil 735 210
300 Fire
Power Element Phial
Affinity -20%
RARE7
Dragonbone Slicer I (creatable) 350 100
210 Dragon
Power Element Phial
RARE3
Dragonbone Slicer II 385 110
270 Dragon
Power Element Phial
RARE4
Dragonbone Slicer III 560 160
330 Dragon
Power Element Phial
RARE6
Peal 385 110
360 Thunder
Power Element Phial
RARE4
Peal+ 490 140
390 Thunder
Power Element Phial
RARE7
Kirin Thunderpeal 560 160
420 Thunder
Power Element Phial
RARE8
Blacksteel Switch Axe I (creatable) 350 100
120 Dragon
Power Phial
Affinity +15%
RARE5
Blacksteel Switch Axe II 385 110
150 Dragon
Power Phial
Affinity +15%
RARE6
Teostra's Arx 630 180
300 Blast
Power Phial
RARE7
Teostra's Castle 665 190
300 Blast
Power Phial
RARE8
Xeno Martshu 595 170
150 Dragon
Power Phial
RARE8
Tyrannos (creatable) 700 200
120 Dragon
Power Phial
Affinity -25%
RARE6
Terror Tyrannos 770 220
180 Dragon
Power Phial
Affinity -25%
RARE7