Paolumu

Paolumu hit data *up*

Body Part Sever Blunt Shot Fir Wat Thn Ice Drg Stun
Head 55 55 45 25 0 15 10 10 100
Neck 40 40 30 20 0 15 10 10 100
Neck Pouch 75 75 60 25 0 15 10 10 100
Body 46 46 42 15 0 10 5 5 0
Left Leg 40 35 25 15 0 10 5 5 0
Right Leg 40 35 25 15 0 10 5 5 0
Left Wing 35 35 45 15 0 10 5 5 0
Right Wing 35 35 45 15 0 10 5 5 0
Tail 25 25 15 20 0 15 10 10 0
Body Part Flinch Wound Sever
Head 180
Neck Pouch 300 500
Body 300 300
Left Leg 200
Right Leg 200
Left Wing 150 150
Right Wing 150 150
Tail 250 250

Paolumu loot table

Low Rank
Wound Neck Pouch
Paolumu Pelt x1 100%
Wound Wings
Paolumu Webbing x1 100%
Wound Back
Paolumu Pelt x1 100%
Wound Tail
Paolumu Shell x1 100%
Quest Reward
Paolumu Scale x1 100%
Paolumu Pelt x1 27%
Paolumu Scale x1 21%
Monster Bone L x1 16%
Paolumu Shell x1 15%
Nourishing Extract x1 12%
Paolumu Webbing x1 9%
Track
Paolumu Scale x1 100%
Shiny Drop
Paolumu Scale x1 50%
Paolumu Shell x1 28%
Palico Bonus
Paolumu Scale x1 50%
Paolumu Shell x1 28%
Plunderblade
Paolumu Scale x1 43%
Paolumu Pelt x1 35%
Paolumu Shell x1 22%
Body Carve
Paolumu Scale x1 36%
Paolumu Pelt x1 28%
Paolumu Webbing x1 21%
Paolumu Shell x1 15%
Capture
Paolumu Scale x1 36%
Paolumu Pelt x1 28%
Paolumu Webbing x1 21%
Paolumu Shell x1 15%
Investigation Reward (Gold)
Paolumu Shell x1 36%
Paolumu Webbing x1 30%
Paolumu Pelt x3 14%
Nourishing Extract x3 12%
Paolumu Scale x3 8%
Investigation Reward (Silver)
Paolumu Shell x1 32%
Paolumu Webbing x2 25%
Paolumu Pelt x1 18%
Nourishing Extract x2 14%
Paolumu Scale x2 11%
High Rank
Wound Neck Pouch
Paolumu Pelt+ x1 100%
Wound Wings
Paolumu Wing x1 100%
Wound Back
Paolumu Pelt+ x1 100%
Wound Tail
Paolumu Carapace+ x1 100%
Quest Reward
Paolumu Scale+ x1 100%
Paolumu Pelt+ x1 26%
Paolumu Scale+ x1 20%
Monster Keenbone x1 16%
Paolumu Carapace+ x1 14%
Nourishing Extract x2 14%
Paolumu Wing x2 9%
Wyvern Gem x1 1%
Track
Paolumu Scale+ x1 100%
Shiny Drop
Paolumu Scale+ x1 50%
Paolumu Carapace+ x1 28%
Palico Bonus
Paolumu Scale+ x1 50%
Paolumu Carapace+ x1 28%
Plunderblade
Paolumu Pelt+ x1 43%
Paolumu Scale+ x1 35%
Paolumu Carapace+ x1 20%
Wyvern Gem x1 2%
Body Carve
Paolumu Scale+ x1 34%
Paolumu Pelt+ x1 28%
Paolumu Wing x1 21%
Paolumu Carapace+ x1 15%
Wyvern Gem x1 2%
Capture
Paolumu Scale+ x1 34%
Paolumu Pelt+ x1 28%
Paolumu Wing x1 21%
Paolumu Carapace+ x1 15%
Wyvern Gem x1 2%
Investigation Reward (Silver)
Paolumu Carapace+ x1 32%
Paolumu Wing x1 23%
Paolumu Pelt+ x2 14%
Nourishing Extract x2 12%
Paolumu Scale+ x2 11%
Wyvern Gem x1 8%
Investigation Reward (Gold)
Paolumu Carapace+ x1 30%
Paolumu Wing x1 24%
Wyvern Gem x1 16%
Paolumu Pelt+ x3 12%
Nourishing Extract x3 10%
Paolumu Scale+ x3 8%