Bow Weapon Tree

Weapon Name Attack Attributes Slot Rare
Iron Bow I (creatable) 96 80
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE1
Iron Bow II 108 90
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE1
Iron Bow III 120 100
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE2
Steel Bow I 132 110
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Steel Bow II 156 130
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Steel Bow III 168 140
(90 Thunder)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Alloy Bow I 180 150
(120 Thunder)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Alloy Bow II 204 170
(150 Thunder)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Nergal Whisper 228 190
120 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Doom's Shaft 240 200
150 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE8
Kulu Arrow I 120 100
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE2
Kulu Arrow II 132 110
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Kulu Arrow III 156 130
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Archer's Dance I (creatable) 180 150
(210 Blast)
Affinity +20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Archer's Dance II 192 160
(240 Blast)
Affinity +20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Archer's Dance III 204 170
(270 Blast)
Affinity +20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Brazencord 204 170
120 Fire
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Gigacles 228 190
150 Fire
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE8
Princess Arrow I 132 110
Affinity +10%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Princess Arrow II 192 160
(180 Dragon)
Affinity +10%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Princess Arrow III 216 180
(240 Dragon)
Affinity +10%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Rathslinger I 144 120
150 Fire
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Rathslinger II 204 170
210 Fire
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Rathslinger III 216 180
240 Fire
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Aqua Arrow I 120 100
90 Water
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE2
Aqua Arrow II 132 110
120 Water
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Aqua Arrow III 144 120
150 Water
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Water Shot I 168 140
180 Water
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Water Shot II 180 150
210 Water
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Water Shot III 204 170
240 Water
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Glacial Arrow I 144 120
270 Ice
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Glacial Arrow II 156 130
330 Ice
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Snowfletcher 168 140
360 Ice
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Legia Snowfletcher 180 150
390 Ice
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE8
Hunter's Bow I (creatable) 120 100
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE1
Hunter's Bow II 132 110
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE1
Hunter's Bow III 144 120
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE2
Hunter's Stoutbow I 156 130
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Hunter's Stoutbow II 168 140
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Hunter's Stoutbow III 180 150
(240 Water)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Hunter's Proudbow I 192 160
(300 Water)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Hunter's Proudbow II 216 180
(360 Water)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Hazak Velos I 216 180
240 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Hazak Velos II 228 190
270 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Diablos Bow I 192 160
Affinity -30%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Diablos Bow II 216 180
(60 Ice)
Affinity -30%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Diablos Coilbender (creatable) 240 200
(90 Ice)
Affinity -30%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Galebender 252 210
(120 Ice)
Affinity -30%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Cera Coilbender 264 220
(150 Ice)
Affinity -30%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE8
Blooming Arch I 144 120
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE2
Blooming Arch II 156 130
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Blooming Arch III 168 140
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Datura String I 180 150
(180 Blast)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Datura String II 192 160
(210 Blast)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Datura String III 204 170
(240 Blast)
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Blazing Bow I 156 130
210 Fire
Affinity -20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Blazing Bow II 168 140
270 Fire
Affinity -20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Anja Arch I 192 160
330 Fire
Affinity -20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Anja Arch II 216 180
360 Fire
Affinity -20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Anja Arch III 240 200
390 Fire
Affinity -20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Pulsar Bow I 144 120
150 Thunder
Affinity +10%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE2
Pulsar Bow II 156 130
180 Thunder
Affinity +10%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Pulsar Bow III 168 140
210 Thunder
Affinity +10%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Kadachi Strikebow 180 150
250 Thunder
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Flying Kadachi Strikebow 204 170
270 Thunder
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Dragonbone Bow I (creatable) 120 100
300 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE3
Dragonbone Bow II 132 110
360 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE4
Dragonbone Bow III 180 150
420 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Blacksteel Bow I (creatable) 120 100
120 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Blacksteel Bow II 132 110
150 Dragon
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Icesteel Bow 192 160
210 Ice
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Daora's Sagittarii 204 170
240 Ice
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE8
Xeno Metora 204 170
180 Dragon
Affinity +15%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE8
Cross Hunter's Bow (creatable) 216 180
120 Blast
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Great Hunter's Bow 228 190
150 Blast
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE8
Insurgent's Bow (creatable) 252 210
150 Dragon
Affinity -25%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6
Villainous Bow 276 230
210 Dragon
Affinity -25%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE7
Aloy's Bow (creatable) 168 140
(180 Thunder)
Affinity +20%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE5
Aloy's War Bow 192 160
(240 Thunder)
Affinity +30%
Cls Pow Par
Poi Sle Bla
RARE6