Sidebar
Blackveil Hazak β+
Blackveil Hazak β+ parts
Rarity 12
Slots
Fellshroud β+ Layered Head
0 ~ 0
Fellshroud β+ Layered Chest
0 ~ 0
Fellshroud β+ Layered Arms
0 ~ 0
Fellshroud β+ Layered Torso
0 ~ 0
Fellshroud β+ Layered Legs
0 ~ 0
Total 0 ~ 0
Blackveil Hazak β+ skills
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits